Sut i Ddiswyddo Dyddiad: 10 Ffordd i Wrthod Rhywun yn Gwrtais

O ran gwrthod, gall deimlo fel yn aml bod gwrthod yw'r teimlad gwaethaf.

Wedi dweud hynny, gall fod yn wirioneddol erchyll gwrthod rhywun a'u gwrthod, p'un a yw'n ffrind sy'n proffesu eu cariad tuag atoch chi neu'n ddyddiad nad oes gennych ddiddordeb ynddo.

pryd i ofyn i ble mae'r berthynas yn mynd

Dyma ein 10 ffordd orau o siomi rhywun yn ysgafn.

1. Dywedwch wrthyn nhw eich bod chi'n gweld rhywun arall.

Mae hyn yn anodd gan ein bod fel arfer yn cadw'n glir o awgrymu eich bod chi'n dweud celwydd wrth rywun, ond weithiau dyma'r opsiwn hawsaf a brafiaf.

Os yw rhywun nad yw wir yn gwybod eich bod am fynd ar ddyddiad, mae hon yn ffordd dda o osgoi gwneud iddo deimlo'n bersonol.Ni all neb wir droseddu os byddwch chi'n eu gwrthod o blaid eich cariad go iawn! Hyd yn oed os yw'r cariad hwnnw'n ddychmygol ...

2. Awgrymwch eich bod chi'n cwrdd fel grŵp.

Mae hwn yn arwydd eithaf clir nad oes gennych ddiddordeb mewn mynd ar ddyddiad gyda rhywun.

Efallai ei fod yn ymddangos yn llym, ond mae'n ffordd deg o fynd i'r afael â'r sefyllfa.Os ydyn nhw'n awgrymu mynd am ddiod, efallai ateb gyda: “O wych, byddaf yn gwahodd Jimmy a Ben hefyd.”

Mae hynny'n dangos nad ydych chi'n ei ystyried yn ddyddiad ac nad ydych chi hyd yn oed wedi dychmygu y byddan nhw'n gofyn i chi ar ddyddiad.

Mae'n cadw pethau'n agored ac yn gyfeillgar, ac, wyddoch chi byth, fe allech chi wirioneddol fwynhau eu cwmni.

3. Dywedwch wrthyn nhw fod gennych chi gynlluniau eisoes.

Dim ond unwaith neu ddwy y mae'r math esgus hwn o ddim ond yn gweithio mewn gwirionedd, felly defnyddiwch ef yn ddoeth.

Unwaith eto, mae'n anodd gan nad ydych chi eisiau dal ati i wthio rhywun i ffwrdd, ond mae'n debyg y byddan nhw'n cael y neges beth bynnag.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gofyn i rywun allan pryd maen nhw'n eithaf sicr eu bod nhw'n mynd i gael ymateb da, felly, os nad ydyn nhw, byddan nhw'n sylweddoli'n gyflym eu bod nhw ar y cledrau anghywir.

Gwnewch yn siŵr nad ydych chi wedyn yn postio llwyth o luniau ohonoch adref ar eich pen eich hun yn cwyno am nad oes gennych unrhyw gynlluniau y noson y maent wedi cynllunio dyddiad.

4. Gofynnwch a allwch chi eu sefydlu gyda'ch ffrind.

Nid oes llawer o ffyrdd da o wrthod rhywun ac fe allai hyn ymddangos yn eithaf annheg, ond dylai wneud y tric.

Mae'n ffordd dda o ddargyfeirio sylw hefyd: “O sori, dwi ddim yn sengl, ond mae fy ffrind - ac mae hi'n hyfryd!”

Mae hyn yn rhoi’r sylw hwnnw’n gyflym i rywun arall a gallai eu hatal rhag cael eu hongian wrth eich gwrthod.

Yn ddelfrydol, yna bydd gennych ffrind rydych chi'n meddwl yr hoffent ei gael! Byddai'n braf pe gallech eu helpu i ddod o hyd i rywun hyd yn hyn, a gallai wneud i chi deimlo'n well hefyd.

Gall gadael rhywun i lawr yn ysgafn deimlo'n eithaf lletchwith ac anodd o hyd, felly ceisiwch ei gwneud hi'n haws i chi'ch hun!

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

5. Rhannwch luniau o rywun arall ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae hon yn ffordd fwy cynnil i wrthod rhywun cyn iddynt ofyn i chi ar ddyddiad!

Gallwch chi rannu rhai lluniau ohonoch chi'ch hun yn araf gyda rhywun a bydd pobl yn gwneud eu rhagdybiaethau eu hunain ohono.

Gallwch wneud hyn os byddwch chi'n dechrau cael y teimlad bod rhywun yn dod â mwy a mwy o ddiddordeb ynoch chi, neu fel copi wrth gefn os byddwch chi'n dweud wrth rywun yn ddiweddarach eich bod chi'n dyddio rhywun arall.

Mae'n gosod stori gefn a gallai fod yn haws iddynt ei thrin na gwrthod mwy personol.

dwi ddim yn meddwl fy mod i'n perthyn yn y byd hwn

6. Gadewch iddyn nhw wybod eich bod chi'n canolbwyntio ar bethau eraill ar hyn o bryd.

Mae hwn yn ‘esgus’ eithaf da gan y gall yn aml fod yn fwy gwir nag y byddech yn meddwl yn gyntaf!

Mae'n ffordd dda o adael i rywun wybod nad ydych chi am eu dyddio, ond nid oherwydd nad ydych chi'n eu hoffi!

Gallwch ddweud eich bod yn brysur gyda'ch gyrfa, neu'n treulio'r rhan fwyaf o'ch amser rhydd yn gwneud hobi.

Mae'n llawer brafiach na gwrthod rhywun yn wastad oherwydd nad ydych chi wedi'ch denu atynt, ac fe allai eich gwthio i dreulio mwy o amser yn canolbwyntio ar bethau eraill.

7. Dywedwch wrthyn nhw nad ydych chi'n edrych hyd yma.

Byddwch yn flaenllaw a dywedwch nad ydych chi'n edrych yn gyfredol ar hyn o bryd - ni all neb ddal hynny yn eich erbyn ac nid yw'r mwyafrif o bobl yn gofyn pam.

Byddant yn tybio eich bod newydd ddod allan o chwalfa, neu eich bod yn rhy brysur neu beth bynnag arall y maent am ei feddwl.

8. Gosodwch rai ffiniau.

Os yw rhywun rydych chi'n ei adnabod yn eithaf da wedi gofyn i chi allan, efallai yr hoffech chi osod rhai ffiniau gyda nhw.

Efallai eu bod yn meddwl eu bod wedi cael cyfle gyda chi oherwydd sut maen nhw wedi dehongli'ch ymddygiad, ac os felly efallai yr hoffech chi werthuso sut rydych chi'n gweithredu o'u cwmpas.

Pan feddyliwch mai ffrind yn unig yw rhywun, efallai y byddwch yn fwy tebygol o fod yn gyffyrddadwy â nhw - wedi'r cyfan, os mai cyfeillgarwch yn unig ydyw, nid oes angen i chi boeni am negeseuon cymysg.

Fodd bynnag, os yw'r ffrind yn camddehongli'ch gweithredoedd, fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi osod rhai ffiniau a sicrhau eich bod chi'n gweithredu fel ffrind yn eu llygaid hefyd.

9. Gofynnwch sut i helpu.

Yn debyg i'r uchod, os yw rhywun agos atoch wedi gofyn ichi ar ddyddiad, efallai eu bod yn cael trafferth â'u teimladau ar eich rhan.

Gall cwympo am ffrind fod yn lletchwith iawn i'r ddwy ochr. Gofynnwch sut y gallwch chi eu helpu a beth fyddai'n eu gwneud yn fwy cyfforddus.

Mae gadael iddyn nhw osod y ffiniau yn eu rhoi mewn rheolaeth, a dyna sydd ei angen arnyn nhw ar ôl ychydig o wrthod chwithig!

10. Byddwch yn onest.

Wrth gwrs, mae gonestrwydd syth bob amser yn un da.

Gallwch chi jyst yn gwrtais dywedwch nad oes gennych ddiddordeb, neu eich bod yn meddwl eich bod yn well eich byd fel ffrindiau.

Gall fod ychydig yn greulon, ond efallai y byddent yn ei werthfawrogi mewn gwirionedd. Mae'n eu hatal rhag pendroni sut rydych chi wir yn teimlo, neu fod yn ofidus os ydych chi'n dweud nad ydych chi eisiau dyddio ond yna cael cariad yr wythnos nesaf!

Gall gwrthod rhywun a gwrthod dyddiad fod yn anodd iawn, ond, y rhan fwyaf o'r amser, bydd yn iawn un ffordd neu'r llall.

Ar ddiwedd y dydd, gwnewch yr hyn rydych chi'n gyffyrddus ag ef a pheidiwch â gorfodi eich hun i sefyllfa nad yw'n teimlo'n iawn.

Mae'n llawer gwell teimlo ychydig yn lletchwith yn gwrthod rhywun na chytuno i fynd ar ddyddiad gyda rhywun sy'n gwneud ichi deimlo'n anghyfforddus neu'n anghwrtais ac yn annymunol i fod o gwmpas!