Sut i Gynyddu Willpower: 5 Dim Awgrym Bullsh * t!

Ydych chi am wneud mwy?

Cyflawni mwy o nodau?Byddwch yn iachach chi?

Adeiladu bywyd mwy i chi'ch hun?Mae cynyddu eich grym ewyllys yn helpu gyda hynny i gyd a mwy!

Mae Cymdeithas Seicoleg America yn dweud wrthym:

Willpower yw'r gallu sylfaenol i ohirio hunan-foddhad.cysgais gydag ef nawr beth

Mae gohirio hunan-foddhad, ymarfer hunanreolaeth, yn rhan bwysig o adeiladu unrhyw beth dros gyfnod hir o amser.

Gallwch hefyd feddwl am bŵer ewyllys fel disgyblaeth.

Ac mae disgyblaeth yn bwysig wrth gyflawni pethau , oherwydd ei fod yn fwy pwerus na chymhelliant.

Pam?

Mae'r awydd i newid neu adeiladu rhywbeth yn fflyd. Yr awydd hwnnw yw'r hyn a alwn yn gymhelliant.

Gall cymhelliant ddisgyn ar ochr y ffordd yn hawdd wrth i chi ddechrau buddsoddi mwy o amser ac ymdrech yn eich nod.

Bydd y streic mellt gychwynnol honno o gymhelliant yn diflannu a rhaid rhoi pŵer ewyllys a'r ddisgyblaeth i ddilyn yr hyn y gwnaethoch ddechrau ag ef.

Mae Willpower yn gweithredu'n debyg iawn i gyhyr corfforol. Po fwyaf o rym ewyllys y byddwch chi'n ei ddefnyddio, y mwyaf o egni meddyliol rydych chi'n ei wario a'r mwyaf blinedig y byddwch chi'n dod. Po fwyaf blinedig y byddwch chi'n dod, anoddaf yw hi i ddefnyddio'ch grym ewyllys yn gyson.

Fel ymarfer corff yn gorfforol, ni allwch weithio allan yn galed ar unwaith neu'n amhenodol. Mae angen hyfforddiant a gorffwys arnoch chi.

Ni allwch fynd o'ch soffa i redeg marathon ar unwaith. Mae angen i redwr marathon posib ddechrau araf a hyfforddi ei hun yn drefnus fel nad ydyn nhw wedi blino'n lân, llosgi allan na brifo'u hunain.

Mae'r un egwyddor yn wir am adeiladu grym ewyllys.

Ceisiwch osgoi mynd ati'n galed a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi amser segur rheolaidd i'ch hun i ailgyflenwi'ch cronfeydd wrth gefn meddyliol.

Wedi dweud hynny, sut ydych chi'n mynd ati i gynyddu eich grym ewyllys?

1. Dewiswch weithgaredd dyddiol ysgafn i ymrwymo iddo.

Bydd unrhyw weithgaredd ysgafn, dyddiol yn gweithio i'ch helpu chi i gryfhau grym ewyllys fel rheol.

Dechreuwch gyda dim ond un peth i ymarfer eich cyhyrau grym ewyllys. Bydd hyn yn eich helpu i adeiladu'r sylfaen gyffredinol y byddwch yn adeiladu ar eich arferion newydd neu'ch newidiadau i'ch ffordd o fyw.

Rhai awgrymiadau yw 15 munud o fyfyrio, mynd am dro, gwneud eich gwely, gwneud y llestri, tacluso'ch ystafell wely, cadw dyddiadur, neu olrhain eich gwariant.

Mae'r holl weithgareddau hyn yn gymharol syml ac nid oes angen llawer o amser arnynt ar ôl i chi ddechrau eu gwneud yn rheolaidd.

2. Ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar.

Daw llawer o'n harferion o feddwl yn awtomatig ac byrbwylltra.

Meddwl yn awtomatig yw'r ffordd ddiofyn rydych chi'n ymddwyn neu sut rydych chi'n gweithredu, sydd fel arfer yn cael ei danio gan eich arferion cadarnhaol a negyddol eich hun.

Efallai y byddwch yn estyn yn fyrbwyll am beth sy'n dod â chysur i chi ar unwaith, oherwydd mae'n dod â chysur i chi a dyna'r union beth rydych chi'n ei wneud.

Ystyriwch ysmygwr sydd am roi'r gorau i sigaréts. Nid yn unig y mae'n rhaid iddynt ymgiprys â chaethiwed i nicotin, ond mae angen i lawer o ysmygwyr ddod o hyd i un arall yn lle'r ddefod o ysmygu.

Efallai eu bod wedi eistedd i lawr ar ôl cinio a chael sigarét. Nawr, mae eu meddwl wedi arfer yn awtomatig ag eistedd i lawr i gael sigarét ar ôl cinio.

Pan nad ydyn nhw eisiau gwneud hynny bellach, mae eu corff a'u meddwl yn dal i ddweud wrthyn nhw ei bod hi'n bryd i'r sigarét honno.

Mae angen iddynt greu arfer newydd yn ei le i ddad-wneud eu meddwl awtomatig a'u hysgogiad.

I ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar yw bod yn ymwybodol o'ch emosiynau a'r gweithredoedd sy'n deillio ohonynt yn yr eiliad bresennol.

Mae'n sgil gwerthfawr i weithio arno oherwydd gallwch chi dorri ar draws eich gweithredoedd a'ch ysgogiadau negyddol cyn i chi gael cyfle i'w gwneud.

Ac, mae ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar yn rheolaidd yn ffordd arall o ddatblygu eich grym ewyllys!

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

3. Dileu straen a blinder penderfyniadau.

Mae Willpower yn gofyn am eich egni meddyliol. Mae ynni meddwl yn adnodd cyfyngedig y mae angen i chi ei gadw i gynnal pen clir a pheidio â gwneud camgymeriadau.

Po fwyaf rydych chi'n meddwl, a'r pethau mwy cymhleth y mae angen i chi eu trin, y mwyaf o egni meddyliol y byddwch chi'n ei wario i wneud y penderfyniadau hynny.

Felly, mae cadw'ch egni meddyliol yn dod yn nod buddiol.

Gallwch wneud hynny trwy ddileu straen a blinder penderfyniadau.

Mae'n haws dweud na dileu straen. Mae bywyd yn achosi straen i lawer o bobl, felly gall ei docio fod yn anodd.

Gall hynny olygu torri pobl wenwynig allan o'ch bywyd, chwilio am swydd newydd, neu ddod o hyd i drefniant byw gwahanol.

Efallai y bydd yn golygu dweud dim yn amlach a ildio rhai cyfrifoldebau nad oes raid i chi o reidrwydd eu gwneud i greu mwy o amser i chi'ch hun.

Mae angen i bobl brysur bensil amser rheolaidd i orffwys, ymlacio ac ymarfer hunanofal yn eu hamserlen.

Mae blinder penderfyniadau yn digwydd pan fydd rhywun yn cael ei beledu â phethau i'w gwneud a phenderfyniadau i'w gwneud.

gwr ddim yn ymddangos bod diddordeb ynof

Ffordd hawdd o leihau blinder penderfyniadau yw cynllunio a strwythuro'ch amserlen wythnos wrth wythnos.

Nid oes rhaid i chi feddwl am yr hyn sydd angen i chi ei wneud heddiw, oherwydd gwnaethoch chi ei ystyried eisoes, ei ysgrifennu yn eich cyfnodolyn, a gwybod yn union beth sydd angen i chi ei wneud.

4. Cariwch o gwmpas rhywbeth demtasiwn.

Fe'u rhannwyd yn grŵp rheoli, grŵp â strategaethau yn seiliedig ar reolaeth, a grŵp â strategaethau sy'n seiliedig ar dderbyn.

Roedd canlyniadau'r astudiaeth yn amrywio gan ddibynnu ar berthynas y person â bwyd. Roedd pobl a oedd yn uchel ar y Raddfa Pwer Bwyd (mesur o sensitifrwydd seicolegol i'r amgylchedd bwyd) yn fwy tueddol o ddioddef na'r rhai na wnaethant.

Ond lle bynnag y digwyddodd y person i raddio, roedd yr astudiaeth yn brawf o bŵer ewyllys y pynciau. A allent fynd y 48 awr heb ildio i unrhyw blys i fwyta'r siocled? Gwnaeth rhai, gwnaeth rhai ddim.

Mae'r math hwn o dechneg hefyd yn ffordd dda o adeiladu'ch grym ewyllys a gweithio trwy eich byrbwylltra a'ch temtasiynau.

Nid oes angen iddo fod yn fwyd o reidrwydd. Gallai fod yn unrhyw beth sy'n demtasiwn i'w fwyta. Dim ond ei gario gyda chi.

Yna ceisiwch naill ai strategaethau sy'n seiliedig ar reolaeth neu dderbyn i ymdopi â'r blys i'w ddefnyddio.

Mae strategaethau sy’n seiliedig ar reolaeth yn cynnwys tynnu sylw gan ddefnyddio delweddau cadarnhaol (e.e. dychmygu eich hun i fod ar draeth yn rhywle), cof-chwilio (h.y. dod â chof braf o rywbeth a ddigwyddodd yn y gorffennol i’r cof), a chyfrif heriau.

Maent hefyd yn cynnwys newid yr amgylchedd yr ydych ynddo a herio unrhyw feddyliau awtomatig sy'n awgrymu ildio i demtasiwn a bwyta beth bynnag yr ydych yn ei gario gyda chi.

Mae strategaethau sy'n seiliedig ar dderbyn yn seiliedig ar y syniad bod blysiau i fwyta rhywbeth y tu hwnt i'ch rheolaeth wirfoddol a bod ceisio atal neu waredu'ch hun ohonynt yn wrthgynhyrchiol.

Yn lle hynny, mae'n well i chi sylwi ar y meddyliau a'r teimladau sy'n gysylltiedig â'r chwant a'u derbyn, yn hytrach na cheisio eu newid.

Mae camu yn ôl o'r meddyliau a'r teimladau a “gweld” eich hun yn eu cael yn ffordd arall o bellhau'ch hun oddi wrthyn nhw a gwrthsefyll ildio iddyn nhw.

Mae'n werth rhoi cynnig ar strategaethau sy'n seiliedig ar reolaeth a derbyn ar wahân i ddarganfod pa rai sy'n gweithio orau i chi.

Ac os ydych chi'n ildio, mae hynny'n iawn. Gwnewch nodyn o ba mor hir yr aethoch chi heb y peth a'i wneud eto, gan anelu at amser hirach.

5. Gosod a chyflawni nodau personol.

Mae'r weithred o osod a chyflawni nodau yn ei gwneud yn ofynnol i rym ewyllys gadw'ch hun ar dasg, yn enwedig pan fydd y dyddiadau cau hynny yn hunan-orfodedig.

Mae'n annhebygol y bydd unrhyw un heblaw chi eich hun yn mynd i'ch dal yn atebol am y pethau rydych chi am eu cyflawni.

Felly, gallwch droi eich nodau yn eich llwybr at hunan-welliant a chyflawni dau nod am bris un.

Dechreuwch yn fach gyda'ch nodau personol. Dewiswch arferiad bach rydych chi am ei newid neu ddewis un agwedd ar arfer llawer mwy.

Os ydych chi am fwyta'n iachach, gallwch geisio dileu un peth afiach llai o'ch diet, fel dim pwdinau ac eithrio ar achlysur arbennig neu dorri'n ôl ar eich coffi bore.

O'r fan honno, gallwch barhau i docio pethau o'ch diet afiach ac ychwanegu arferion newydd, iachach.

Efallai eich bod am neilltuo mwy o amser i'ch celf, felly byddwch chi'n penderfynu eich bod chi'n mynd i dreulio 30 munud y dydd yn ymarfer ac yn gweithio ar eich celf er mwyn i chi allu parhau i wella.

sut i wneud i fisoedd fynd heibio yn gyflymach

Mae gosod a chyflawni nodau personol yn creu dolen adborth gadarnhaol yn eich meddwl pan fyddwch chi wir yn dechrau teimlo ffrwyth eich disgyblaeth a'ch llafur parhaus.

Gall y teimlad hwnnw fod yn gymhelliant pan mae'n anodd dod o hyd i'r ddisgyblaeth i eistedd i lawr a gwneud y 30 munud hwnnw o ymarfer y dydd.

Gwella'ch Pwer Ewyllys Personol

Mae cryfhau'ch grym ewyllys personol yn rhan bwysig o adeiladu bywyd iach, hapus.

Ni adeiladwyd Rhufain mewn diwrnod, ac nid oes unrhyw beth o werth parhaol ychwaith. Mae'n gofyn am ymdrech gyson gyda chefnogaeth disgyblaeth i adeiladu unrhyw beth, p'un a yw'n ddinas neu'n iachach.

Canolbwyntiwch ar adeiladu eich pŵer ewyllys un cam bach ar y tro. Gorffwyswch pan fydd angen i chi orffwys.

Ac os ydych chi'n baglu, mae'n iawn! Dim ond codi yn ôl ar eich traed a rhoi cynnig arall arni. Fe welwch ei bod yn dod yn haws ac yn haws po fwyaf y ceisiwch.