A ddylech chi rwystro'ch cyn? 5 Manteision a 4 Anfanteision Rhwystro Nhw

“Ddylwn i rwystro fy nghyn?” Dyna'r cwestiwn sydd ar eich meddwl. Ac mae'n gwestiwn sy'n werth meddwl yn ofalus amdano.

Un o rannau anoddaf breakup yw dysgu derbyn nad yw rhywun a gymerodd gymaint o'ch bywyd ar un adeg yno mwyach.

Mae'n syniad brawychus gorfod llywio bywyd newydd heb rywun, a gall bod ag unrhyw fath o gysylltiad â nhw fod yn atgof cyfforddus o amser roeddech chi'n gyfarwydd ag ef ac yn ei golli.

Ond gofynnwch i'ch hun: sut ydych chi'n teimlo pan fyddwch chi'n eu gweld ar gyfryngau cymdeithasol? Wyt ti'n hapus? Neu a yw'n gwneud i chi frifo a gwylltio? A yw dal i gael y cysylltiad hwnnw yn dod ag unrhyw beth cadarnhaol i'ch bywyd?

Ni ddylech geisio dileu cyn, ac nid yw dileu unrhyw beth sy'n eich atgoffa ohonynt yn golygu eich bod chi drostyn nhw. Efallai y bydd hyd yn oed yn costio cyfle i chi gymodi ymhellach i lawr y lein.Peidiwch â bod yn frysiog yn eich penderfyniadau, ond myfyriwch ar pam rydych chi'n cadw'r drws cyfathrebu hwnnw ar agor ac ai dyna'r peth gorau i chi mewn gwirionedd.

Dyma rai pethau i'w hystyried os ydych chi'n ystyried blocio'ch cyn.

Y 5 mantais o rwystro'ch cyn.

Mae'r ffaith eich bod chi'n darllen erthygl ar p'un ai i rwystro'ch cyn yn ddangosydd da eich bod chi'n teimlo ei fod am y gorau yn ôl pob tebyg. Ond os ydych chi am fod yn sicr, dyma 5 mantais arall i wneud y penderfyniad hwnnw.1. Gall eich atal rhag dod yn obsesiynol.

Mae cyfryngau cymdeithasol yn borth i fywyd beunyddiol rhywun. Os ydych chi'n colli'ch cyn, gall dilyn eu platfformau eich twyllo i deimlo fel eich bod chi'n dal i fod yn rhan o'u bywyd pan nad ydych chi.

Byddwch yn dechrau dadansoddi pob post, gan wirio i weld a ydyn nhw eisoes wedi symud ymlaen.

Bydd eich meddwl negyddol yn dylanwadu ar eich canfyddiad a pho fwyaf y bydd gennych obsesiwn am swyddi cymdeithasol, y cyflymaf y byddwch yn neidio i gasgliadau di-sail.

Byddwch yn dechrau meddwl tybed pwy yw'r ferch / boi hwnnw mewn llun grŵp diweddar neu a aeth ef / hi adref gyda rhywun ar ôl ei noson allan.

Ni fydd meddyliau fel y rhain ond yn eich brifo mwy ac yn ei gwneud yn anoddach symud ymlaen.

Mae'n hawdd anghofio mai cipolwg ar gyfryngau cymdeithasol yn unig yw hynny, un eiliad mewn amser. Nid oes gennych unrhyw syniad sut mae rhywun yn teimlo o un llun mewn gwirionedd.

Mae blocio cyfryngau cymdeithasol eich cyn-ddisgybl yn cael gwared ar y demtasiwn i ymglymu ac obsesiwn. Ni fyddwch yn gallu dadansoddi pob hysbysiad newydd os byddwch yn rhoi'r gorau i'w cael yn gyfan gwbl.

2. Gall atal gemau meddwl.

Mae cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn offeryn mor effeithiol ar gyfer dylanwadu ar bobl fel bod y rhai sy’n gwneud gyrfa amser llawn allan ohono yn cael eu galw’n llythrennol yn ‘Dylanwadwyr.’

Mae wedi dod yn rhan gyson o'n bywydau, gan arddweud sut mae ein hamser yn cael ei dreulio trwy ein newyddion.

Mae cadw'ch cyn ar gyfryngau cymdeithasol yn caniatáu iddynt ymdreiddio i'ch bywyd bob dydd, gan drin eich meddyliau gydag un post yn unig.

Mae hyn yn gweithio'r ddwy ffordd, a chyn bo hir gallwch chi gael eich hun mewn gêm meddwl cryptig o geisio rhagori ar eich gilydd gyda'ch bywydau ar ôl torri i fyny.

Byddwch yn postio lluniau yn fwriadol i'w gwneud yn genfigennus ac yn meddwl tybed a ydyn nhw'n gwneud yr un peth. Mae'n dod yn gystadleuaeth pwy sy'n ymdopi'n well â'r chwalu, pan mai'r cyfan rydych chi'n ei wneud mewn gwirionedd yw gwastraffu'ch amser.

Ni allwch wella'ch hun os ydych chi'n dal i ganolbwyntio arnyn nhw. Ac nid yw post ar gyfryngau cymdeithasol yn profi unrhyw beth, felly peidiwch â chael eich llusgo i chwarae gemau ystrywgar.

Pan fyddwch chi'n blocio'ch cyn, gallwch chi ganolbwyntio'ch egni arnoch chi'ch hun a chael gwared ar eu pŵer dylanwadu arnoch chi.

3. Mae'n eich gorfodi i symud ymlaen.

Ar ôl torri i fyny, un o'r addasiadau anoddaf yw dod i arfer â bywyd heb eich cyn-gwmpas.

Mae'n rhaid i chi ddechrau hyfforddi'ch hun o'r arferion y gwnaethoch chi eu datblygu pan oeddech chi gyda'ch gilydd, gan gynnwys peidio â gadael iddyn nhw feddiannu cymaint o ofod eich pen.

Gallai anfon y neges od neu wirio eu cyfryngau cymdeithasol deimlo'n ddiniwed ar y pryd. Ond nid yw hel atgofion am y gorffennol yn eich helpu i adeiladu dyfodol.

Mae'n rhaid bod pwynt lle rydych chi'n gadael i fynd o'r hyn a oedd gennych a dechrau cofleidio bywyd hebddyn nhw. Mae eu blocio yn eich helpu chi i wneud hynny.

Defnyddiwch y gofod ychwanegol hwnnw yn eich pen i feddwl am yr hyn sy'n eich gwneud chi'n hapus ac yn ymroi i rywfaint o hunanofal.

Mae mynd â thwrci oer gyda'ch cyn yn sioc i'r system, ond gallai fod yn ddiweddglo i chi ddechrau edrych ymlaen nid yn ôl.

4. Mae'n eu gorfodi i symud ymlaen.

Mae dwy ochr i dorri bob amser. Er y gallech chi deimlo'n iawn dal i fod mewn cysylltiad â'ch cyn, a ydych chi erioed wedi ystyried a yw'r un peth iddyn nhw?

Efallai y bydd hwn yn llwybr rydych chi wedi cerdded o'r blaen, yn torri i fyny ond yn cadw mewn cysylltiad nes bod un ohonoch chi'n estyn allan i roi cynnig arall arno.

Efallai y bydd yn rhaid i chi fod yr un sy'n dangos bod pethau o'r diwedd dros yr amser hwn.

Bydd, bydd blocio'ch cyn yn anodd ac yn boenus. Efallai na fyddan nhw'n deall ar y dechrau a byddwch chi'n meddwl tybed a ydych chi wedi gwneud y peth iawn.

Ond yn ddwfn i lawr byddwch chi'n gwybod, heb eich gilydd, bod y ddau ohonoch nawr o'r diwedd yn cael cyfle i symud ymlaen a dod o hyd i hapusrwydd.

5. Er mwyn perthynas newydd.

Efallai eich bod wedi cyrraedd y cam lle rydych chi'n teimlo'n gyffyrddus yn dal i gael eich cyn ar y cyfryngau cymdeithasol ac wedi gallu symud ymlaen, hyd yn oed dod o hyd i rywun newydd.

Ni ddylech deimlo bod yn rhaid i chi guddio perthynas yn y gorffennol oddi wrth bartner newydd, ond mae'n werth ystyried sut y gallai cael pont i fywyd eich cyn-gariad trwy eu sianeli cyfryngau cymdeithasol effeithio ar eich perthynas newydd.

Nid yw’n iawn i’ch partner newydd fynd yn genfigennus yn afresymol dros gyfryngau cymdeithasol eich cyn-aelod neu roi pwysau arnoch i ddileu eu rhif. Ond ystyriwch sut fyddech chi'n teimlo pe byddech chi'n gwybod bod gan eich cariad neu gariad newydd atgoffa dyddiol o'u cyn ac y gallent estyn allan atynt ar unrhyw adeg - a fyddai'n eich poeni chi?

Os oes gennych eich rhif ex o hyd neu os dilynwch eu sianeli cymdeithasol allan o arfer, gallai fod yn amser da eu dileu.

Yn y ffordd honno gallwch fuddsoddi'ch holl sylw yn llawn ar eich perthynas newydd heb ymyrraeth gan hen un.

Y 4 anfanteision o rwystro'ch cyn.

Efallai eich bod chi'n darllen yr erthygl hon yn gobeithio dod o hyd i reswm i beidio â rhwystro'ch cyn. Os felly, dyma 4 anfantais i dorri'r cysylltiad digidol hwnnw unwaith ac am byth.

1. Nid ydych chi'n cael y cau sydd ei angen arnoch chi.

Yn ystod trawma chwalfa, rydych chi'n mynd trwy filiwn o emosiynau. Dim ond ar ôl ychydig fisoedd, pan fydd y sioc wedi diflannu ac rydych chi wedi dechrau addasu i'ch bywyd newydd, y gallwch chi ddechrau deall sut rydych chi'n teimlo tuag at gyn.

Ar y pwynt hwn, efallai y byddwch chi'n teimlo bod yna bethau heb eu talu yr ydych chi am gael cyfle i'w lleisio.

Nawr bod y sioc gychwynnol wedi mynd heibio, efallai yr hoffech chi ffarwelio'n iawn neu ddim ond angen eu hwynebu un tro olaf i gau'r drws ar y berthynas honno yn llawn.

Beth bynnag fo'ch rheswm, bydd dileu eu rhif a'u cyfeillio / dad-ddadlennu ar gyfryngau cymdeithasol mewn ffit o boen neu ddicter yn eich atal rhag cael y cau sydd ei angen arnoch byth.

Os ydych chi'n ystyried blocio'ch cyn, peidiwch â gweithredu'n fyrbwyll. Ceisiwch wneud y penderfyniad mewn meddwl tawel fel na fyddwch yn gwneud dewis yr ydych yn difaru yn ddiweddarach.

2. Ni allwch fod yn ffrindiau.

Felly efallai na wnaeth eich perthynas weithio allan, ond ar ôl peth amser, efallai y byddwch chi'n cyrraedd man lle gallwch chi werthfawrogi'ch cyn-aelod o hyd am y person ydyn nhw.

Fe'ch denwyd atynt am reswm, ac nid yw derbyn nad oedd yn gweithio allan yn rhamantus bob amser yn golygu bod yn rhaid i chi eu colli yn llwyr o'ch bywyd.

Pan fyddwch chi'n blocio cyn, mae yna ddiweddglo iddo. Does dim mynd yn ôl.

Pe bai'n chwalfa lân ac nad oedd pethau'n gweithio allan, yna fe allech chi ddysgu byw gyda'ch gilydd mewn deinameg newydd o barch a chyfeillgarwch at eich gilydd a bod yn ddiolchgar eich bod wedi cadw dull o gyfathrebu ar agor.

Mae'n brin, ond mae'n digwydd - mae'n rhaid i chi fod yn realistig ynghylch a all ddigwydd i chi.

3. Mae'n dod ag unrhyw siawns y gallech chi ddod yn ôl at ei gilydd i ben.

Mae llawer o bobl yn glynu wrth y gobaith hwn ar ôl torri i fyny. Mae cadw drws ar agor i fywyd eich cyn-gariad yn rhoi llygedyn y posibilrwydd y gallech chi gysylltu a gwneud iawn. Mae blocio'ch cyn yn cau'r drws hwnnw am byth.

Efallai mai nhw yw'r person iawn ond amseru gwael ydoedd, neu roedd angen ychydig o le ar y ddau ohonoch. Mae cadw sianel gyfathrebu rhyngoch yn rhoi cyfle i chi ddod yn ôl at eich gilydd pan fydd yr amser yn iawn.

Ond peidiwch â gwahardd eich hun, os ydych chi wedi rhoi cynnig ar hyn o'r blaen ac nad yw wedi gweithio allan, peidiwch â chael eich dal mewn cylch dieflig o torri i fyny a dod yn ôl at ei gilydd drosodd a throsodd .

Yn yr un modd, peidiwch ag arteithio'ch hun trwy obeithio y byddan nhw'n dod yn ôl atoch chi pan fyddwch chi'n gwybod yn ddwfn nad ydyn nhw'n mynd i ddigwydd.

Fe wnaethoch chi dorri i fyny am reswm, ac oni bai bod rhywbeth wedi newid yn sylweddol, nid oes gan y materion yn eich perthynas y naill na'r llall.

4. Rydych chi'n colli eu ffrindiau a'u teulu hefyd.

Pan rydych chi wedi bod mewn perthynas â rhywun, mae'n anochel eich bod chi'n dechrau dod yn agos at eu teulu a'u ffrindiau.

Mae colli rhywun mewn chwalfa yn ddigon drwg, ond gall colli eu grŵp cyfeillgarwch a'u teulu ei gwneud yn boenus o ddwbl.

Gall blocio'ch cyn-gyfryngau cymdeithasol roi ffrindiau neu deulu cydfuddiannol mewn sefyllfa sy'n gwrthdaro. Efallai eu bod yn teimlo'n anghyffyrddus â therfynoldeb y gwahanu ac yn teimlo bod angen dewis ochrau.

Os ydych chi wir wedi cysylltu â nhw, fe allech chi geisio estyn allan at ffrindiau ac aelodau'ch teulu yn bersonol a sefydlu'ch perthynas eich hun â nhw i ffwrdd o'ch cyn.

Ond, mae'n fwy tebygol y bydd yn rhaid i chi ddysgu derbyn nad yw eich perthynas â'r bobl hyn yr un fath erioed.

Hyd yn oed os ydych chi'n gallu cadw mewn cysylltiad ag ychydig ohonyn nhw a dod â nhw i'ch bywyd ar ôl y toriad, byddan nhw bob amser yn atgoffa'ch perthynas yn y gorffennol ac yn ei gwneud hi'n anoddach symud ymlaen yn llawn.

*

Mae breakups bob amser yn mynd i fod yn anodd. P'un a ydych chi wedi cerdded i ffwrdd neu mai chi yw'r un sy'n cael ei adael ar ôl, mae'n rhaid i chi addasu i fywyd heb y person roeddech chi bob amser yn meddwl fyddai yno.

Mae'n broses sy'n anodd yn emosiynol ac yn feddyliol a bydd yn rhaid i chi fod yn gryf pan fyddwch chi'n teimlo ar eich gwannaf. Yng nghanol yr holl emosiynau, mae'n rhaid i chi geisio gwneud y penderfyniadau gorau i'r person rydych chi am fod, nid pwy ydych chi yn y foment honno.

Felly, a ddylech chi rwystro'ch cyn? Mae hynny'n gwestiwn yn unig y gallwch ei ateb. I lawer o bobl, mae'n syniad da. I eraill, nid yw'n rhywbeth y mae angen iddynt ei wneud.

P'un a ydych chi'n torri pob cysylltiad o'ch cyn-aelod yn barhaol ai peidio, mae angen lle arnoch chi i wella o'ch brifo.

Peidiwch â phoenydio'ch hun yn aros am eu galwad na chadwch lygad am swydd newydd, ond ceisiwch archwilio a chofleidio pwy ydych chi hebddyn nhw.

Efallai y bydd yn helpu i gymryd seibiant o'r cyfryngau cymdeithasol yn gyfan gwbl - dim ond un dros dro tra'ch bod chi'n delio ag emosiynau uwch y chwalu. Yna gallwch chi ailymuno pan fyddwch chi'n barod a bod mewn lle gwell i benderfynu a ddylech rwystro'ch cyn ai peidio.

sawl dyddiad nes bod perthynas yn siarad

Cofiwch: os ydych chi'n rhoi cymaint o egni a chariad i mewn i chi'ch hun ag y gwnaethoch chi iddyn nhw, does dim terfyn ar ba mor ddisglair y gallai'r dyfodol fod i chi.

Dal ddim yn siŵr a ddylech chi rwystro'ch cyn ai peidio? Sgwrsiwch ar-lein ag arbenigwr perthynas o Hero Perthynas a all eich helpu i ddarganfod pethau. Yn syml.

Efallai yr hoffech chi hefyd: