Sut i Aros yn Canolbwyntio ar Eich Nodau

Os yw'n ymddangos bod Bywyd yn tynnu eich sylw oddi wrth eich nodau bob cyfle y mae'n ei gael, llongyfarchiadau, mae eich canfyddiad yn amlwg!

Mae'n ymddangos bod popeth o waith i deulu i'ch bywyd caru wedi'i beiriannu'n strategol i'ch cadw rhag cyflawni'r Nirvana o gwblhau nodau.

Mae cael y cyfle i ganolbwyntio'n llwyr ar nod a symud tuag ato yn fendith y tu hwnt i fesur, ac yn beth prin.

I'r rhan fwyaf ohonom, gêm o hopscotch yw cyrraedd nod, nid sbrint. Gyda holl neidiau ac oedi ein bywydau prysur, ymestynnol, sut ydyn ni nid yn unig yn cadw golwg ar nodau, ond yn osgoi colli diddordeb ynddynt?

1. Sylweddoli nad yw Nodau yn Bwyntiau Sefydlog

Nid oes modd symud nodau. Fel mater o ffaith, dylent newid wrth i ni newid, a thyfu wrth i ni dyfu.Nid oes unrhyw beth arall yn ein bywydau - er gwaethaf sut y gallem obeithio - yn statig, felly ychydig iawn o resymeg sydd wrth ddal nod i safon mor afrealistig.

Mae caniatáu i'ch nodau esblygu a thyfu yn eu gwneud yn fywiog ac yn gwydn .

Mae Mutability yn cadw nod yn rhan organig o'ch bywyd, yn hytrach na baner wedi'i gosod mewn concrit y mae'n rhaid i chi redeg yn bell tuag ati.mae gwaharddiadau oes newydd yn ymuno â dx

2. Arhoswch Ar y Brig

Waeth beth yw'r nod, bydd rhannau o'i gydrannau o'i amgylch yn darfod. Un ffordd i ganolbwyntio ar nod yw addysgu'ch hun yn barhaus amdano.

Ar gyfer rhai nodau, mae astudio yn orfodol, megis ar gyfer y gyfraith neu'r gwyddorau. Ond beth os mai'r nod yw colli pwysau?

Efallai astudio ar metaboledd a ffisioleg sylfaenol yn hytrach na slogan trwy'r miloedd o ddeietau “chwyldroadol” a gynigir. Po fwyaf cyfarwydd ydych chi â'r hyn sydd o dan eich “siasi,” y gorau yw mecanig y byddwch chi pan ddaw'n amser ei wasanaethu.

Efallai y bydd nodau eraill yn gofyn i chi wybod pwy yw pwy mewn maes a ddewiswyd sut mae patters tywydd mewn rhai rhanbarthau (nodau teithio) pa blanhigion sy'n ategu ei gilydd a phryd orau i'w plannu (permaddiwylliant) neu hyd yn oed rhywbeth mor bersonol a sylfaenol â sut rydych chi'n ymateb i straen (cysylltiadau rhyngbersonol).

Mae gwybod beth sydd angen i chi ei wybod am sut i gyrraedd eich nod yn rhoi ymdeimlad mewnol i chi o bryd y gallech chi gyrraedd y nod hwnnw, sy'n cadw nod wedi'i seilio ac yn ffres yn y meddwl.

3. Delweddwch y Wobr

Gydag unrhyw nod, mae yna nod cydamserol. Os mai'r nod yw dod yn nofelydd sy'n cael ei ddarllen yn eang, mae cael y sefyllfa ariannol a'r amser i ymroi eich hun i ysgrifennu yn effeithiol yn cydredeg â'r nod hwnnw.

Mae delweddu'r rhan gydamserol yn helpu nod i ddod yn dasg amheus, annymunol.

Os yw colli pwysau (eto, fel enghraifft) yn nod, peidiwch â cheisio gweld eich hun yn deneuach. Gweld eich hun yn treulio llai o amser yn gwisgo ar gyfer gwaith neu wibdeithiau hwyl heb feddwl tybed a yw rhywbeth yn ffitio.

Mae hyd yn oed nod bach fel tacluso iard yn elwa o ddelweddu. Peidiwch â gweld tacluso fel “Wel, byddaf wedi ei wneud o'r diwedd.” Ystyriwch ei fod yn cael ymlacio mewn man awyr agored hyfryd, glân eich hun.

Mae'n rhaid i ni weld bod rheswm dros yr holl waith rydyn ni'n ei wneud. Pa reswm gwell na gwella amodau ar gyfer y-o-u?

4. Osgoi Neidio Nodau

Mewn llawer o achosion, rydym yn colli ffocws ein nodau oherwydd anhawster. Ar adegau, mae'r rhwystrau hyn mor ddigalon nes ein bod yn gollwng un nod ar unwaith ac yn gosod ein golygon ar un arall.

Y broblem yma yw nad yw byth yn cyflawni nod yn dod y nod.

Fe allwn ni fod yn gyffyrddus yn galw’r hopian hwn yn “symudiad,” pan mai “osgoi” yw ei wir enw.

Canolbwyntiwch ar nod trwy wybod y bydd yn eich profi, a byddwch yn brin o fwy nag yr ydych chi'n debygol o fod yn gyffyrddus ag ef, ond mae hynny'n iawn. Nid oes angen perffeithrwydd gennych ar nod, mae angen dyfalbarhad.

Felly y tro nesaf y byddwch chi'n clywed y llais bach mewnol hwnnw'n dweud nad oeddech chi eisiau gwneud hynny beth bynnag ac yn eich twyllo i hopian i ffwrdd, atebwch ef yn syml ac yn gadarn, “Do, mi wnes i.”

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

5. Diffinio'r Nod

Efallai bod hyn yn ymddangos yn amlwg, ond faint ohonom sy'n dweud bod gennym nod mewn golwg pan mai'r cyfan sydd gennym mewn gwirionedd yw ymdeimlad annelwig o rywbeth yr hoffem ddigwydd? Mae fy llaw yn sicr yn mynd i fyny ar yr un honno.

pelydr sommer a kelly gwn peiriant

Mae diffinio nod yn cymryd ymchwil, yn cymryd gonest hunan-fyfyrio , ac yn cymryd amser. Mae amser yn hollbwysig.

Os na fyddwn yn caniatáu gras digon o amser i'n hunain i ddod i adnabod nod, rydym yn dirprwyo ein statws gyda'r nod hwnnw i un o berthynas a fethodd.

6. Captain’s Log

Gall newyddiaduraeth ymddangos fel gair od o oes a fu, ond o ran atebolrwydd tuag at un nod, mae'n anodd curo'r dacteg hon sydd wedi hen ennill ei phlwyf.

Cadw cyfnodolyn o ymdrech, cynnydd, ac anawsterau a oresgynwyd, yn rhoi ymdeimlad o epig i nod, a phwy na fyddai eisiau ystyried nod wedi cyrraedd peth epig, rhyfeddol sy'n werth ei fyfyrio a'i gân?

Nid oes rhaid iddo fod yn gyfnodolyn dyddiol hyd yn oed, ond dylai fod yn gyfnodolyn rheolaidd: y pwrpas yw darparu naratif cyson i'ch ymdrechion, sy'n anelu at eich bod yn gyson yn eich ymdrechion yn y byd go iawn. Atebolrwydd, atebolrwydd, atebolrwydd!

Gall fod yn gyfrifo sefyllfa, cyfiawn, gall fod yn un hwyliog. Mae hynny'n hollol i'ch synhwyrau. Ond i fod yn ysgogwr, rhaid iddo fod yn eirwir ac yn rheolaidd.

7. Cymerwch Seibiannau

Mae'r ffocws yn wych. Nid yw canolbwyntio ar eithrio popeth arall yn wych, mae'n drychinebus mewn cymaint o ffyrdd a byddai llyfr hunangymorth cyfan yn ddim ond crafu'r wyneb.

Camwch i ffwrdd o “y nod” i gael hwyl, canghennu allan, ymgysylltu â chyhyrau meddyliol ac emosiynol, neu yn syml i wella ochenaid enfawr o ymlacio.

Mae gwahaniaeth rhwng nod ac obsesiwn. Fersiwn fer: nid yw nodau'n cael eich dympio gan obsesiynau eich cariad.

8. Rhowch drac sain i chi'ch hun

Mae cerddoriaeth yn cymell. Cyfnod. Nid wyf yn poeni beth yw eich nod, rwy'n gwarantu bod cerddoriaeth i'w chefnogi.

Dewch o hyd i'r gerddoriaeth hon. Gwneud rhestr chwarae.

Pan fyddwch yn teimlo bod eich ffocws yn pylu neu ddigwyddiadau yn cynllwynio i’w ysgwyd, torrwch eich Ysbrydoliaeth Playlist O ’allan.

Jam i'r rhestr chwarae hon. Aer-gitâr fel duw i'r rhestr chwarae hon. Yna ail-grwpio'ch ymdrechion, ailffocysu, a gosod eich nod yn ôl ar ei ffordd benodedig.

Angen ychydig o ysbrydoliaeth i'ch rhoi ar ben ffordd? Edrychwch ar y caneuon hyn .

9. Byddwch yn Real

Nid yw canolbwyntio ar nod yn dasg enfawr pan rydyn ni'n gwybod beth yw'r nod hwnnw mewn gwirionedd.

beth yw enw mab gof

Mae eglurder yn beth rhyfeddol ym mhob agwedd ar fywyd, a phan rydyn ni'n gwybod beth yw ein nodau, y buddion o'u cyflawni, a pham rydyn ni eisiau neu angen buddion dywededig yn y lle cyntaf, mae nodau'n peidio â bod yn nodau ac, yn lle hynny, ydyn ni bob dydd. ffordd o fyw, sy'n lleddfu tunnell o bwysau.

Rwy'n dweud bod gan y mwyafrif ohonom ddigon o bwysau i reoli.

Felly os mai'ch nod yw gwneud yr holl bethau, gwnewch hynny ar bob cyfrif ... ar yr amod eich bod chi'n cofio bod yn rhaid i chi ganolbwyntio arnyn nhw fesul un.