15 Peth i Ddechrau Gwneud yn Iawn os ydych chi am wella'ch bywyd

Os ydych chi'n teimlo eich bod chi wedi sownd mewn rhigol ac nad ydych chi wir yn hapus â lle rydych chi mewn bywyd, gallai fod yn anodd iawn cael eich cymell i wneud newidiadau. Efallai nad ydych chi'n gwybod ble i ddechrau, neu'n teimlo na fyddai ots beth bynnag, ond byddech chi'n synnu faint o newid all ddigwydd gyda hyd yn oed y gweithredoedd symlaf.

Efallai y gallech chi ddechrau trwy wneud rhai o'r rhain ...

1. Byddwch yn Bresennol

Ni ellir pwysleisio hyn yn ddigonol: byddwch mor bresennol ac yn ofalus ag y gallwch. Mae llawer o bobl yn cael eu dal yn ôl rhag gwella eu bywydau oherwydd eu bod yn cael eu cyflogi mewn baw o'u gorffennol, neu eu bod yn poeni am y dyfodol. Wel, mae'r gorffennol yn cael ei basio ac nid yw'r dyfodol yn ddim byd ond mwg a dymuniadau: POB un sydd gennych chi, erioed , yw'r foment bresennol, felly ceisiwch ei breswylio'n llawn ac yn feddyliol.

2. Bwyta'n Dda, A Gwell Cwsg

Mae pob sefyllfa'n dod yn haws ei thrin pan fyddwch chi wedi gorffwys yn dda ac wedi'ch bwydo'n dda. Sgipiwch y bwyd sothach a llenwch eich hun gyda phrydau dwys o faetholion. Diffoddwch yr holl electroneg awr cyn mynd i'r gwely a naill ai darllenwch neu fyfyriwch cyn i chi fynd i gysgu. Gall gwneud y ddau beth hyn helpu'ch lles cyffredinol yn fwy nag y gallwch chi ei ddychmygu.

3. Dechreuwch Newyddiaduraeth

Os nad oes gennych gyfnodolyn eto, cael un. Nid oes rhaid iddo fod yn ffansi: mae llyfr nodiadau troellog syml yn gweithio'n iawn. Bob bore, ysgrifennwch un peth bach syml yr hoffech ei gyflawni yn ystod y dydd, a phob nos, ysgrifennwch un peth yr oeddech chi'n ei werthfawrogi am eich diwrnod. Does dim rhaid i chi ysgrifennu nofel. Mae gallu gwirio cyflawniad bach, a nodi rhywbeth gyda diolchgarwch, yn ddigon.4. Cysylltu â Phobl Newydd

Mae hyn yn arbennig o bwysig i bobl sy'n gweithio gartref, gan ei bod yn hawdd iawn cael eu hynysu a'u tynnu'n ôl oherwydd diffyg rhyngweithio cymdeithasol rheolaidd. Rydych chi'n gwybod mor uchel rydych chi'n ei gael pan fyddwch chi'n gwneud cysylltiad go iawn â pherson newydd gwych? Gwneud hynny! Ei gwneud yn bwynt o gysylltu â rhywun newydd bob dydd ar gyfer y flwyddyn nesaf: anfon ceisiadau ffrind ar Facebook, dilyn cyfrifon Twitter ac Instagram newydd, sgwrsio â chymdogion a phobl yn eich caffi lleol. Mae “Helo” yn air pwerus iawn.

5. Diddymu Eich Perthnasau

“Mae'r pethau rydych chi'n berchen arnyn nhw yn berchen arnoch chi yn y pen draw.” - Clwb Ymladd

Os ydych chi gartref, edrychwch ar yr eitemau o'ch cwmpas. Pe bai'ch tŷ ar dân, faint o'r darnau hynny fyddai'n cael eu gwasgu i mewn i fag a'u cludo gyda chi oherwydd eu bod nhw'n arbennig ac yn ystyrlon i chi? Ychydig iawn ohonynt yn ôl pob tebyg. Cael gwared ar y crap rydych chi wedi bod yn ei gario o gwmpas ers blynyddoedd “dim ond oherwydd.” Cyfrannwch y dillad nad ydych chi'n eu caru, rhowch focs o bethau am ddim allan ar eich lawnt. Fe fyddwch chi'n teimlo'n hynod ysgafnach ac yn fwy rhydd, gwarantedig.Wrth siarad am ddifa…

6. Dim ond Cadw Pobl Yn Eich Bywyd Pwy A dweud y gwir Ei Wella

Os oes pobl yn eich cylch cymdeithasol sy'n gweithredu fel parasitiaid ynni, yn eich draenio ac yn dod â chi i lawr, cymerwch gamau i'w dileu o'ch bywyd. Gall narcissists, fampirod emosiynol, a phobl anodd eraill ddryllio llanast ar eich lles, a byddwch chi'n teimlo'n llawer gwell hebddyn nhw o gwmpas. Os na allwch eu torri allan yn llwyr, cyfyngwch eich amser gyda nhw.

7. Gwneud Rhywbeth Newydd Gyda'ch Gofod

Glanhewch eich lle yn drylwyr ac yna aildrefnwch ychydig o ddodrefn. Mae hyn yn creu'r ymdeimlad o gael llechen lân i wanwyn ohoni. Llosgi olewau persawrus neu arogldarth, symud gwaith celf o un ystafell i'r llall, neu fuddsoddi mewn un neu ddau o ddarnau bach i newid lliw neu arddull. Gall gorchudd gwely newydd neu set o lenni wneud byd o wahaniaeth, a gallwch ddod o hyd i rai gwych mewn siop clustog Fair leol.

8. Ewch y Tu Allan

Mae'r mwyafrif ohonom yn gaeth y tu mewn am y mwyafrif o'n hamser, p'un a yw y tu ôl i ddesg mewn swyddfa, neu gartref yn cadw plant yn fyw. Mae treulio amser y tu allan yn helpu i seilio ein hegni ac ysgafnhau ein hysbryd. Cael eich coffi bore ar eich porth neu falconi, bwyta cinio y tu allan mewn parc, a / neu fynd am dro ar ôl cinio. Gwyliwch faint yn well y gall ychydig funudau y tu allan wneud i chi deimlo.

9. Ymarfer Deddfau Bach o Garedigrwydd

Mae gwneud pethau caredig i eraill yn teimlo'n wych, ac onid yw pawb yn gwerthfawrogi gweithred o felyster ar hap? Dewch â blodau neu nwyddau wedi'u pobi i gymydog oedrannus. Ysgrifennwch gerdyn “diolch” i'ch gweithiwr post a'i adael yn eich blwch post iddynt ddod o hyd iddo. Neu, os yw'n well gennych, gwnewch rywbeth anhysbys, fel rhoi i elusen o'ch dewis. Fe fyddwch chi'n teimlo'n anhygoel, yn yr un modd â'r bobl rydych chi wedi bod yn garedig â nhw ... ac mae'r math hwnnw o egni positif yn tueddu i gael effaith cryfach.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

10. Dysgu Rhywbeth Newydd

Nid yw hyn yn golygu bod angen i chi fynd yn ôl i'r ysgol neu ymrwymo i raglen hyfforddi drylwyr: mae cyrsiau ar-lein di-ri y gallwch eu gwneud ar eich amser eich hun, ym mhob pwnc y gellir ei ddychmygu. Gallwch ddysgu iaith newydd gyda Memrise neu Duolingo, gwylio tiwtorialau coginio YouTube, neu hogi rhai technegau creadigol ar Skillshare. Byddwch chi'n creu llwybrau niwral newydd ac yn teimlo'n wych am eich cyflawniadau.

11. Tap I Mewn i'ch Ysbrydolrwydd

Rydyn ni i gyd yn fodau ysbrydol, er bod ymarfer ysbrydol yn aml yn cwympo ar ochr y ffordd pan mae sioeau teledu i ddal i fyny arnyn nhw a ffonau i syllu arnyn nhw. Gellir dod o hyd i lawenydd a heddwch aruthrol mewn cysylltiad ag Ysbryd, felly beth bynnag yw eich gogwydd athronyddol neu grefyddol, cymerwch amser i ailgysylltu ag ef. Pryd oedd y tro diwethaf i chi orwedd y tu allan a chysylltu â'r awyr? Ydych chi'n teimlo heddwch a llonyddwch wrth gynnau canhwyllau mewn eglwys? Mynychu gwasanaethau mosg neu deml? Gwneud gwaith defodol gydag eraill? Myfyrio mewn distawrwydd? Gallwch hyd yn oed roi cynnig ar bob un o'r uchod a gweld beth sy'n tanio'ch enaid y dyddiau hyn, a gwneud arfer ohono.

12. Symud Eich Corff

Na, does dim rhaid i chi ddechrau loncian na gwneud clochdar tegell yn sydyn ... beth bynnag yw'r uffern y mae pobl yn ei wneud â chlychau tegell. Dim ond symud. Chwarae hoff gân a dawnsio o amgylch eich cegin dim ond am y llawenydd llwyr o ysgwyd eich casgen o gwmpas ychydig. Dewch o hyd i rai fideos ioga ysgafn ar-lein a gwnewch ychydig funudau o ymestyn yn y bore, neu cyn i chi fynd i'r gwely. Nofio, os oes pwll neu lyn yn agos. Os yw'r gair “ymarfer corff” yn achosi adwaith plymio pen-glin ynoch chi, peidiwch â'i ystyried felly: meddyliwch fod llawenydd aruthrol wrth breswylio'ch corff a darganfod sut y gall symud.

13. Byddwch yn onest Gyda'ch Hun

Rydych chi'n gwybod y cyfnodolyn hwnnw y soniwyd amdano yn gynharach? Os ydych chi mor dueddol, defnyddiwch hi i ddileu gwirioneddau amdanoch chi'ch hun. Beth ydych chi'n ei hoffi am eich bywyd ar hyn o bryd? Beth nad ydych chi'n ei hoffi? Beth hoffech chi ei newid? Os gallwch chi benderfynu beth sydd angen ei wella yn eich barn chi, gallwch ddechrau ar gynllun i gyrraedd y lle rydych chi am fod.

14. Gosod Nod Realistig

Mae llawer o bobl yn dal eu hunain yn ôl rhag cyflawni nod bywyd neu freuddwyd oherwydd bod y nodau maen nhw'n eu rhagweld yn aruthrol ac yn ddychrynllyd. Y peth gorau yw gosod nod bach, gweithio i gyflawni hynny, ac yna symud ymlaen i'r un nesaf, fel hopian ar draws cerrig camu. Am ysgrifennu nofel? Dechreuwch gyda datblygiad un cymeriad. Am redeg marathon 10km? Dechreuwch trwy gerdded am 30 munud y dydd.

15. Stopiwch Procrastinating A Gwneud Rhywbeth

Unrhyw beth. Dim ond stopio ymglymu ym mha beth bynnag rydych chi wedi bod yn marweiddio amdano a gweithredu. Hyd yn oed os nad ydych chi'n siŵr ble rydych chi am ddod i ben, mae'n iawn: cofiwch y gallwch chi newid cyfeiriad bob amser ar ôl i chi ddechrau symud ... ond yr allwedd yw rhoi'r gorau i siarad am y pethau rydych chi am eu gwneud a ewch eu gwneud .