12 Peryglon Cael Personoliaeth Gryf

Erbyn hyn mae llawer o bobl yn nodi bod ganddyn nhw bersonoliaeth gref, ac er bod yna lawer o bethau ychwanegol i hyn, mae yna rai peryglon posib i'w hystyried hefyd.

Nid yw'n anghyffredin i nodweddion sylfaenol personoliaeth o'r fath fynd allan o law ac achosi trafferth i'r unigolyn a'r rhai o'u cwmpas mewn gwirionedd.

Os oes gennych y math hwn o gymeriad, efallai yr hoffech ddysgu am y 12 peryglon isod fel y gallwch eu hosgoi ar bob cyfrif.

1. Diffyg Tact Mewn Sgwrs

Mae gennych farn gref ac nid ydych yn ofni eu mynegi i eraill.Er y gellir ystyried hyn yn hyder, gall hefyd dewch ar draws fel anghwrtais neu'n anystyriol.

Dylech geisio deall, o dan rai amgylchiadau, efallai nad eich natur agored yw'r dull gorau i'w gymryd.

marie y wawr a torrie wilson

Efallai y byddai o fudd i chi ddewis a dewis pryd i godi llais, wrth fabwysiadu dull mwy hwylus pan fydd y sefyllfa'n galw amdani.Efallai mai'r cyngor doethaf fyddai cymryd eiliad i ystyried cyd-destun sgwrs cyn penderfynu beth i'w ddweud.

2. Ddim yn Gwrando

Mae sgyrsiau nid yn unig yn gofyn ichi siarad. Mae angen ichi wrando ar yr hyn y mae eraill yn ei ddweud.

Mae'n bwysig, fodd bynnag, nad ydych chi'n gwrando i ymateb yn unig.

Pan fydd y person arall yn siarad, os mai'r cyfan yr ydych yn ei wneud yw paratoi eich brawddeg nesaf, mae'n debygol y byddwch yn colli ystyr lawn, arlliw yr hyn sy'n cael ei ddweud.

Ar ben hynny, gall fod yn eithaf amlwg pan nad ydych chi'n talu sylw a gellir darllen hyn fel rhywbeth di-gar neu heb ddiddordeb.

Efallai eich bod wedi arfer gwneud y rhan fwyaf o'r siarad, ond gallwch fynd ag ef yn rhy bell yn hawdd os nad ydych yn ofalus.

Byddwch yn ymwybodol o'r cydbwysedd rhwng y cyfranogwyr a cheisiwch beidio â chymryd drosodd y sgwrs.

3. Ceisio Dominiwn

Oherwydd cryfder eich cymeriad, gall deimlo'n naturiol rheoli sefyllfa.

Efallai mai chi yw'r math o berson sy'n cymryd gofal er mwyn cyflawni pethau, ond rhaid i chi geisio gwneud hynny heb ddominyddu'r rhai sy'n cymryd rhan.

Mae arwain yn un peth, ond mae arddweud yn gêm bêl hollol wahanol.

Os ceisiwch ddilyn eich agenda eich hun heb ymgynghori â'r rhai o'ch cwmpas, y canlyniad tebygol fydd drwgdeimlad a chwerwder.

Os ydych chi wedi cael eich galw'n bosi o'r blaen, gall hyn fod yn arwydd nad ydych chi wedi cyflawni'r cydbwysedd rhwng pendantrwydd a diplomyddiaeth.

4. Trin Eraill

Pan na chaiff ei gadw mewn golwg, weithiau gall personoliaeth gref ddod ar draws fel ystrywgar oherwydd yr agwedd ‘gallu gwneud’ y cyfeirir ati uchod.

I weld bod pethau'n cael eu gwneud eich ffordd, gall fod yn eithaf hawdd gadael i ychydig bach o lwgrwobrwyo, twyll, a thwyllo ymgripio i'ch ymddygiad.

Efallai na welwch y niwed wrth dynnu’r swyn allan i gael yr hyn yr ydych ei eisiau, ond trwy eu plygu i’ch ewyllys, efallai y byddwch yn gadael rhai â blas drwg yn eu ceg.

Mae llinell wych i gerdded rhwng perswadio rhywun i ddilyn eich cyngor a'u trin i wneud hynny.

Byddwch yn wyliadwrus iawn o lithro i'r olaf.

5. Bod yn rhy Gystadleuol

Mae cystadlu yn rhywbeth a all fod yn fuddiol ac yn niweidiol i'r rhai sy'n cymryd rhan.

Pan fydd y gystadleuaeth yn iach, gall eich gyrru ymlaen a'ch helpu i gyflawni pethau gwych, ond ewch â hi yn rhy bell ac rydych chi'n ildio rheolaeth i'ch ochr dywyll.

Mae'n eithaf cyffredin i bersonoliaeth gref fynd law yn llaw â natur gystadleuol.

Efallai eich bod yn gyflawnwr mewn gwahanol agweddau ar eich bywyd, ond gall hyn rwbio pobl i fyny'r ffordd anghywir os nad ydych yn ofalus.

Gall bod yn llwyddiannus fod yn gyffrous ac yn ynysig.

Os gadewch i'ch awydd ennill ennill eich rheoli ar adegau lle mae dull cyfeillgar a hamddenol yn fwy priodol, gall adeiladu rhwystrau rhyngoch chi ac eraill.

Cofiwch, yn aml mae angen cydweithredu a gwaith tîm i gyrraedd y pinacl mewn sawl cefndir.

Os aethoch ati i ennill ym mhopeth a wnewch, gallai eich atal rhag gwneud yn union hynny.

6. Cyrhaeddiad

Efallai y byddwch chi'n parchu'ch hun yn eithaf uchel ac yn teimlo'n hyderus mewn unrhyw sefyllfa, ond fel gyda chystadleurwydd, gellir mynd â hyn yn rhy bell hefyd.

Os byddwch chi'n brolio am eich cyflawniadau neu'n rhy wyliadwrus yn eich defnydd o'r gwobrau, bydd pobl yn ei chael hi'n anodd uniaethu â chi.

Yn gyffredinol, mae'n syniad da aros yn ostyngedig er gwaethaf unrhyw lwyddiant fel nad yw'r rhai o'ch cwmpas yn teimlo dan fygythiad neu ddieithrio.

Mae'n werth cofio na allwch fynd ag unrhyw beth gyda chi y tu hwnt i'r bedd, ac mai'r ffrindiau gorau a fydd gennych erioed fydd y rhai sy'n eich caru waeth beth fo'ch galluoedd corfforol, tueddfryd meddyliol, neu gyfoeth materol.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

7. Ymosodedd

Weithiau gallwch lithro o bendantrwydd i ymddygiad ymosodol llwyr wrth i chi geisio cyfleu'ch pwynt, ac nid yw hwn yn ymddygiad y mae unrhyw un yn hoffi ei weld.

Mae'r siawns y bydd hyn yn digwydd yn cynyddu'n sylweddol pan fyddwch chi'n dod ar draws personoliaeth gref arall.

Gall fod yn amhosibl cysoni gwahaniaethau barn pan fydd gan y ddau ohonoch hunan-sicrwydd a phenderfyniad o'r fath.

Pan fydd dadl yn troi’n ddadl, nid oes ots pwy sy’n dod i’r brig - bydd y difrod eisoes wedi’i wneud.

Dim ond dinistrio heddwch mewnol y mae teimlo bod rhywun yn ymosod arno ac angen mynd ar wrth-drosedd.

Mae'n achosi straen, dicter, a brifo nag a all bara ymhell ar ôl i'r gwrthdaro ddod i ben.

8. Diffyg amynedd

Mae siawns dda eich bod chi'n gwneud mwy nag yr ydych chi'n feddyliwr a gall hyn eich arwain i wneud penderfyniadau brech o bryd i'w gilydd.

Mae'r rhan ddiamynedd hon ohonoch yn mwynhau'r wefr o gyflawni pethau, rhoi cynnig ar bethau newydd, a gweld breuddwydion yn dod yn realiti.

Yn anffodus, gall yr ysgogiad hwn eich arwain i rai sefyllfaoedd gludiog y gellid bod wedi'u hosgoi gydag ychydig mwy o ofal a sylw dyladwy.

Yn fwy na hynny, gall arafu ychydig bach yn aml arwain at ganlyniadau gwych ar y diwedd.

Os ydych chi'n gweithredu ar bob mympwy, efallai ei bod hi'n bryd cymryd anadl ddwfn cyn plymio yn eich pen yn gyntaf.

9. Cymryd Risgiau

Un o ganlyniadau amlycaf unrhyw ddiffyg amynedd sydd gennych yw'r risgiau y mae hyn yn aml yn eich arwain i'w cymryd.

Pan esgeuluswch feddwl am bethau, efallai y byddwch yn peryglu eich corff, meddwl, iechyd, cyfoeth a lles.

Mae hwn yn fagl nag y mae llawer o gymeriadau cryf yn y pen draw pan fyddant yn methu ag ystyried canlyniadau eu gweithredoedd yn llawn.

Os ydych chi erioed wedi bod yn euog o gyhuddo rhywbeth cyn gwneud y paratoadau angenrheidiol, yna byddwch chi'n gwybod beth mae hyn yn ei olygu.

10. Amharodrwydd i Geisio Cymorth

Yn nodweddiadol mae'r math hwn o bersonoliaeth yn gofyn am ddigonedd o hunan-gred. Rydych chi'n meddwl eich bod chi'n gallu gwneud unrhyw beth rydych chi'n meddwl amdano.

Yn anffodus, un canlyniad posib o hyn yw amharodrwydd i gofynnwch am help pan fydd ei angen .

Gan eich bod mor sicr o'ch galluoedd eich hun, mae'n well gennych barhau i geisio rhywbeth yn hytrach na cheisio cymorth neu arweiniad unigolyn arall.

Efallai eich bod yn ofni edrych yn wan neu efallai y byddwch yn ei ystyried yn fethiant, ond os na allwch ofyn i eraill am help, efallai na fydd yn profi eich gwytnwch, efallai y bydd yn syml yn dangos eich pigheadedness.

11. Styfnigrwydd

Ar nodyn tebyg, mae cryfder cymeriad yn aml yn gysylltiedig ag elfen o ystyfnigrwydd .

Efallai y bydd gennych rai safbwyntiau neu wneud pethau mewn ffordd benodol ac efallai na fydd y rhain yn destun trafodaeth.

Gall hyn, wrth gwrs, fod yn beth da. Gall hefyd fod yn niweidiol i bob math o berthynas lle mae elfen o hyblygrwydd yn aml yn dod yn ddefnyddiol.

Gall fod yn ffynhonnell gwrthdaro, gan yrru lletem rhyngoch chi ac eraill tra hefyd yn weddol annoeth os nad ydych chi'n barod i addasu i amgylchiadau neu dystiolaeth newydd.

12. Dioddefaint Llosgi

Mae pobl â phersonoliaethau cryf yn fwy tueddol o fod yn unigolion prysur, gweithgar y mae eu dyddiaduron yn llawn digwyddiadau a chyfrifoldebau.

Er y gallech chi fwynhau'r cyflymder frenetig hwn, gan ei ystyried yn fywyd byw i'r eithaf, mae mwy o risg i chi losgi os na fyddwch chi'n cymryd amser i ymlacio weithiau.

Efallai na fydd y syniad o arafu ac ymlacio yn swnio’n apelio atoch chi, ond bydd yn atal canlyniad llawer llai dymunol.