11 Gwers sy'n Newid Bywyd y gallwn eu Dysgu Gan Alice In Wonderland

Mae bron pawb yn gyfarwydd ag Alice in Wonderland gan Lewis Carroll: stori merch ifanc a aeth ar ôl cwningen wen i lawr twll ac a ddaeth i ben mewn byd hudolus.

ffyrdd i ddweud wrth ferch ei bod hi'n brydferth

Ar wahân i fod yr hyn sy'n swnio fel cyfrif o daith asid fwyaf grymus yr awdur, mae'r stori mewn gwirionedd yn llawn o rai gwersi bywyd eithaf ysblennydd, os ydym ni ond yn cymryd yr amser i roi sylw iddynt.

Gall Cymryd Risgiau arwain at Anturiaethau Rhyfeddol

Dim mentro, dim byd wedi'i ennill. Pe na bai Alice wedi dewis neidio i lawr y twll cwningen hwnnw, ni fyddai wedi dod ar draws y ffrindiau rhyfeddol a ddaeth o hyd iddi yn Wonderland. Ni fyddai wedi casglu doethineb o'i phrofiadau, wedi darganfod y gallai fod yn gyfrifol a pendant pan oedd angen iddi fod, ac er y gall rhai pethau rhyfeddol o ryfedd ddigwydd mewn bywyd, maent yn tueddu i droi allan yn iawn.

Mae mentro i'r anhysbys yn frawychus. Rydym i gyd yn gwybod hynny. Nid oes unrhyw arwydd o'r hyn a all fod ar ochr arall y twnnel, ond ni fyddwn byth yn darganfod a fyddwn yn archwilio, dde? Efallai y bydd parthau cysur yn teimlo’n “ddiogel,” ond does dim byd byth yn tyfu ynddynt.

'Rydyn ni gyd yn wallgo yma'

Mae'r un hon yn amlwg iawn, ond mewn ffordd dda, a gellir ei dilyn “Rydych chi'n hollol boncyrs. Ond byddaf yn dweud wrthych gyfrinach. Mae'r bobl orau i gyd. ”Mae gan y mwyafrif ohonom quirks yr ydym yn hunan ymwybodol ohonynt, neu ddim ond yn siarad am y ffaith ein bod yn teimlo fel ein bod ar fin cwympo ar wahân tra bod pawb arall o'n cwmpas fel petai â phopeth dan reolaeth.

Rydych chi'n gwybod beth? Nid oes un person allan yna nad yw'n cael trafferth gyda smorgasbord dilys o faterion. Ac mae hynny'n hollol iawn. Ein hynodrwydd ein gwneud ni'n unigryw ac yn anhygoel, ac mae'r ymwybyddiaeth ein bod ni i gyd yn wallgof yn rhoi cyfle inni dyfu, ac esblygu, a helpu ein gilydd yn ystod ein teithiau ar y blaned fach wyllt hon.

“Nid yw’n ddefnydd mynd yn ôl i ddoe, oherwydd roeddwn i’n berson gwahanol bryd hynny”

Nid chi yw'r un person ag yr oeddech chi bum munud yn ôl, heb sôn am ddoe, neu fis yn ôl, neu bum mlynedd yn ôl. Rydyn ni i gyd yn newid ac yn esblygu’n gyson wrth i ni barhau i dyfu a dysgu, ac mae’n bwysig cydnabod bod hyn yr un mor wir â phawb arall ag ydyw i chi.Rydyn ni wedi dysgu o'n camgymeriadau, ein brwydrau, a phob profiad rydyn ni wedi bod drwyddo, ac mae pob un o'r rheini'n ein newid ni. Mae'n bwysig caru a derbyn eich hun ar gyfer y person yr ydych chi nawr, nid yr hyn a allai fod wedi digwydd yn y gorffennol: nid chi yw'r person hwnnw bellach.

“Rwy'n Rhoi Cyngor Da Iawn i Mi fy Hun, Ond Anaml iawn Rwy'n Ei Ddilyn”

Pa mor aml ydych chi wedi gwybod damnio yn dda beth ddylech chi ei wneud mewn sefyllfa benodol, ond nad ydych chi'n ei wneud? A pha mor aml mae pethau wedi mynd yn hollol gefn wrth gefn teakettle o ganlyniad?

Pam nad ydym yn ymddiried yn ein cyngor ein hunain?

sut i garu menyw â materion gadael

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn llawer mwy tebygol o wrando ar gyngor a roddir iddynt gan eraill ynghylch eu greddf ei hun , ond y chweched synnwyr hwnnw o'n un ni y dylem ni wrando arno'n amlach mewn gwirionedd. Anaml y bydd greddf yn eich arwain yn anghywir, ond gallwch bron warantu y bydd pethau'n mynd yn wael os na fyddwch yn gwrando ar ei rybudd.

“Mor siriol yr ymddengys ei fod yn gwenu, Mor daclus yn taenu ei grafangau, Ac yn croesawu pysgod bach i mewn, Gyda genau yn gwenu’n ysgafn!”

Mae gan wleidyddion, cynrychiolwyr gwerthu, a narcissistiaid rywbeth yn gyffredin: swyn olewog, ystrywgar, ac maen nhw'n ei ddefnyddio'n aml i orfodi eraill i wneud yr hyn maen nhw ei eisiau. Pan ac os byddwch chi'n dod ar draws rhywun â gwên ddannedd fawr, a charisma sy'n ymddangos yn anadferadwy, cymerwch sylw: gallant fod yn grocodeil shimmery a fydd yn suddo'u dannedd i mewn i chi cyn gynted ag y byddwch chi'n ymylu o fewn eu cyrraedd.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

macho man randy savage vs hulk hogan

“Dw i ddim yn meddwl…” yna ni ddylech siarad, meddai’r Hatter. ”

Mae hyn yn cyd-fynd â'r syniad ei bod yn well aros yn dawel a chael eich ystyried yn ffwl, nag agor eich ceg a phrofi hynny i fod. Yn yr oes hon lle mae'n ymddangos bod cymaint o bobl yn postio neu'n trydar beth bynnag sy'n digwydd yn eu pennau ar unrhyw adeg benodol, mae llawer iawn i'w ddweud am aros yn dawel. Mae hyd yn oed yn bwysicach gwneud hynny pan fyddwch chi'n teimlo'n ofidus neu'n ddig (cyn belled nad yw'n troi i mewn y driniaeth dawel ).

Pan fyddwn yn gweithredu ar ysgogiad, rydym yn aml yn difaru ein gweithredoedd yn nes ymlaen, yn enwedig gan mai dim ond ôl-weithredol y mae eglurder yn dod mewn gwirionedd ... ac yna rydym yn teimlo fel idiotiaid cywir. Mae emosiynau uwch yn cymylu ein meddyliau a'n barn, felly pan mae tymer yn fflachio, mae'n well ei falu.

“Byddai wedi gwneud plentyn ofnadwy o hyll ond mae'n gwneud mochyn golygus braidd, dwi'n meddwl.”

Er mwyn dy hunan, byddwch yn wir, ac ni allwch helpu ond disgleirio am y creadur hudol yr ydych. Yn onest, i uffern â gwisgo masgiau ac esgus bod yn rhywbeth nad ydych chi: nid ydych chi'n teimlo'n gyffyrddus yn eich croen eich hun.

Mae'n anochel bod pobl yn hapusach ac yn fwy cyflawn pan fyddant yn dilyn llwybr dilys eu calon eu hunain, felly ewch amdani! Byddwch y piggle.

“Roedd y Rheithgor wedi ffurfio barn wahanol ymhell cyn darllen y ditiad”

Mae'n ddiogel dweud bod pob un ohonom wedi tybio rhywbeth am berson neu sefyllfa. Rydym yn aml yn gwneud snap dyfarniadau cyn darganfod manylion, ac mae'r rhagdybiaethau hynny'n deillio o ragfarnau a dynnwyd o'n profiad ein hunain.

Mae'n hawdd iawn creu naratif dychmygol yn seiliedig ar ychydig o ddelweddau dewisol neu ddarnau o wybodaeth, ond nid tan i ni weld y darlun mawr y gallwn ni wir ddeall rhywun arall, neu'r hyn y maen nhw (neu efallai ddim) wedi'i brofi.

Mae'n anhygoel o bwysig gofyn yn lle tybio, gan y gall rhagdybiaethau sy'n seiliedig ar ddychymygion arwain at gyhuddiadau ac ymosodiadau ... ac yna'n ddiweddarach, edifeirwch am yr hyn a ddywedwyd neu a wnaed.

Ac yna mae'n rhy hwyr i fynd ag unrhyw beth yn ôl.

“Dyna’r rheswm y’u gelwir yn wersi,’ nododd y Gryphon: ‘oherwydd eu bod yn lleihau o ddydd i ddydd.”

Rydyn ni'n aml yn dysgu llawer iawn ar hyn o bryd, ond yna mae'r ystwyll hynny yn pylu dros amser. Dyma yn gyffredinol pam mae pobl sydd ag ymarfer ysbrydol yn tueddu i ailedrych ar ddysgeidiaeth, myfyrdodau, ac ati yn rheolaidd: oni bai ein bod yn atgoffa ein hunain o'r gwersi rydyn ni wedi'u dysgu , gallant ddiflannu neu gael eu lladd gan wybodaeth yr ydym yn destun yn gyson.

“Daliwch eich tafod!’ Meddai’r Frenhines, gan droi’n borffor. ‘Wnes i ddim!’ Meddai Alice. ”

Hyd yn oed pan oedd Alice mewn perygl o gael ei hanalluogi gan Frenhines y Calonnau rhy awyddus a hynod drawiadol, roedd hi'n dal i sefyll drosti ei hun. Faint ohonom sy'n aros yn dawel mewn sefyllfaoedd lle rydyn ni'n cael ein cam-drin oherwydd nad ydyn ni eisiau tarfu ar yr heddwch, neu gynhyrfu'r rhai o'n cwmpas? Ie, anghofiwch hynny.

yn cael ei alw'n neilltu yn sarhad

Rydych chi'n gryf, ac yn ffyrnig, ac yn deilwng o barch, felly os ydych chi'n cael eich hun mewn sefyllfa lle rydych chi'n cael eich trin yn wael, cofiwch eich llais, a siaradwch. YN CARU, os oes angen, i leisio'ch barn.

“Roedd Alice wedi dechrau meddwl mai ychydig iawn o bethau oedd yn wirioneddol amhosibl.”

Gall cyflawni nod neu freuddwyd bywyd ymddangos yn frawychus ar y dechrau, ond ychydig iawn na ellir ei gyflawni gydag ymroddiad a gwaith caled. Yn sicr, efallai y bydd yn rhaid i chi oresgyn rhwystrau, ac efallai y bydd yn cymryd ymdrech goffaol ar brydiau, ond gydag ymroddiad a phenderfyniad, byddwch chi'n synnu at yr hyn y gallwch chi ei gyflawni.

Os ydych chi byth yn teimlo bod y freuddwyd rydych chi'n ei dilyn y tu hwnt i'ch galluoedd, cymerwch ychydig funudau a gwnewch ychydig o chwiliadau ar y we am bobl sy'n goresgyn rhwystrau mawr i gyflawni eu nodau. Os yn ifanc gall dyn paraplegig ennill gradd yn y gyfraith , a gall menyw ddall berfformio'n well na llawer o athletwyr abl yn y Gemau Olympaidd , dychmygwch yr hyn y gallwch chi ei gyflawni os byddwch chi'n gosod eich calon a'ch enaid tuag at eich breuddwydion.