10 Ffordd Effeithiol i ddarganfod beth rydych chi'n dda ynddo

Pa Ffilm I'W Gweld?
 

Mae pawb yn dda am rywbeth, iawn?Felly pam mae’n teimlo fel na allwch chi ddod o hyd i’ch ‘peth’?

Os ydych chi'n cael trafferth dod o hyd i rywbeth rydych chi'n dda iawn yn ei wneud, a mwynhewch, efallai y byddwch chi'n teimlo'n eithaf digalon a rhwystredig.

Wedi'r cyfan, gall gwybod beth rydych chi'n dda yn ei wneud yrru cymaint o bethau yn eich bywyd, o'ch gyrfa i'ch diddordebau a'ch hobïau.

Mae gennym ni gynghorion gwych ar sut i ddarganfod pethau rydych chi'n dda yn eu gwneud, felly peidiwch â cholli gobaith eto!Gweithiwch eich ffordd trwy ein rhestr a defnyddiwch hwn fel canllaw ar gyfer hunan-fyfyrio. Tra ni ni allwn ddweud wrthych beth rydych chi'n dda yn ei wneud, rydyn ni'n eithaf sicr y bydd gennych chi ateb erbyn i chi orffen yr erthygl hon ...

1. Rhowch gynnig ar lawer o bethau - a gwirfoddoli!

Os nad ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n dda, efallai na fydd gennych chi syniad ble i ddechrau o ran darganfod.

Er mwyn cynyddu i'r eithaf y nifer o bethau rydych chi'n dda yn eu gwneud, bydd angen i chi roi cynnig ar lawer o bethau!Yn y pen draw, oni bai eich bod yn hynod ddawnus (fel afradlondeb piano plentyn 4 oed), mae'n gêm rifau. Mae hynny'n golygu efallai y byddwch chi'n rhoi cynnig ar 9 peth ac yn sylweddoli nad ydyn nhw ar eich cyfer chi, ond bydd y 10fed yn clicio a byddwch chi'n sylweddoli eich bod chi'n gwib arno.

sut i wneud i rywun deimlo'n bwysig

Efallai y bydd yn rhaid i chi feddwl y tu allan i'r bocs ychydig ...

Rhowch gynnig ar gymysgedd o weithgareddau creadigol, fel adeiladu pethau, gwneud celf, ysgrifennu - beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd, mewn gwirionedd.

Gwnewch rai tasgau ymarferol. Dechreuwch wneud taenlenni ar gyfer pethau ar hap a chwarae o gwmpas gyda fformwlâu - efallai y gallwch godio cynllun pryd bwyd a chadw rhywfaint o fformatio amodol yn seiliedig ar gynnwys eich pantri.

Efallai y bydd yn teimlo'n ormodol, ac ychydig yn wirion, ond byddwch chi'n darganfod yn gyflym a ydych chi'n mwynhau'r lefel hon o weinyddiaeth a threfniadaeth ai peidio.

Os na, byddwch yn egnïol - os ydych chi'n gwybod eich bod chi'n caru chwaraeon, efallai y byddech chi'n mwynhau hyfforddi aelod o'r teulu, neu roi sesiwn hyfforddi bersonol am ddim i ffrind, dim ond am hwyl. Efallai y byddwch yn gweld eich bod mewn gwirionedd yn wych am gywiro eu ffurf, eu cymell i bweru trwy'r gwthio i fyny diwethaf, a meddwl am syniadau ymarfer corff.

Os gallwch chi, treuliwch ychydig o amser yn gwirfoddoli. Rydym yn gwybod nad yw hwn yn opsiwn i bawb, ond mae'n werth ei archwilio mewn gwirionedd - ac am nifer o resymau.

Mae'n wych gwirfoddoli yn gyffredinol, a bydd unrhyw sefydliad rydych chi'n ei ddewis yn hapus i'ch cael chi! Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi roi cynnig ar rai pethau newydd heb bwysau angen i fod yn dda arnyn nhw oherwydd bod eich swydd yn dibynnu arni.

Treuliwch ychydig o amser yn gwirfoddoli gyda phlant, anifeiliaid, mewn siop lyfrau, gydag elusen sy'n canolbwyntio ar ddod â digartref i ben - beth bynnag y gallwch chi gymryd rhan ynddo.

Heb y angen i fod yn dda, gallwch adael i'ch hun ymlacio i amrywiaeth enfawr o dasgau a gweld beth sy'n gweithio orau i chi.

Os na fyddwch chi'n clicio ac yn dod o hyd i rywbeth rydych chi'n wych arno, byddwch chi wedi cael hwyl ar y ffordd ac wedi gwneud gweithred anhygoel yn eich cymuned.

2. Rhowch ddigon o amser i'r pethau rydych chi'n rhoi cynnig arnyn nhw.

Mae llawer ohonom ni eisiau’r ‘clic’ ar unwaith - yr eiliad ‘OES, mae hyn i mi!’.

Mewn gwirionedd, mae sylweddoli eich bod yn dda am rywbeth yn dod o glynu arno am gyfnod o amser.

Nid oes unrhyw un yn mynd i fod yn berffaith ar bopeth y tro cyntaf iddyn nhw roi cynnig arno - gwych os ydych chi, ond ceisiwch gael disgwyliadau realistig am y math hwn o beth.

Trwy roi peth amser i'ch hun roi cynnig ar bethau newydd, rydych chi'n gadael i'r pwysau rydyn ni'n aml yn ei roi arnon ni ein hunain i fod yn dda ar bopeth. Os ydych chi'n berffeithydd, byddwch chi'n gwybod bod hynny'n teimlo'n dda!

Yn lle penderfynu a ydych chi'n methu o fewn y diwrnod cyntaf ai peidio, ewch i mewn iddo gan ddisgwyl y bydd angen i chi roi cryn dipyn o amser iddo cyn i chi weld neu deimlo unrhyw ganlyniadau.

Meddyliwch amdano fel gweithio allan - ar ôl cwpl o weithgorau, efallai y byddwch chi'n teimlo ychydig yn ddadchwyddiedig oherwydd nad ydych chi wedi rhwygo eto. Fodd bynnag, rydych chi'n gwybod bod yn rhaid i chi fod yn realistig ac aros iddo ddod yn rhywbeth rydych chi'n glynu wrtho am ychydig cyn i chi gael lefel y canlyniadau rydych chi eu heisiau.

Yn yr un modd, nid ydych wedi hoelio pob fideo ymarfer corff neu dechneg codi pwysau ar unwaith - ac mae hynny'n iawn! Mae'n cymryd amser i ddysgu sut i wneud pethau sy'n newydd i ni, ond byddwn ni'n gweld canlyniadau yn y diwedd.

Ceisiwch symud ymlaen o'r meddylfryd boddhad ar unwaith sydd gan gynifer ohonom y dyddiau hyn.

Rydyn ni’n byw mewn byd lle rydyn ni’n sgrolio’n gyflym trwy luniau o ‘berffeithrwydd,’ swipe i ddod o hyd i ddyddiad o fewn munudau, ac archebu bwyd sy’n cyrraedd o fewn 20 munud. Rydyn ni mor gyfarwydd â chael yr hyn rydyn ni ei eisiau yn gyflym fel ein bod ni'n anghofio bod rhai pethau'n cymryd amser mewn gwirionedd.

Rhowch hoe i chi'ch hun a chadwch at rywbeth cyn galw ei fod yn rhoi'r gorau iddi. Unwaith y bydd yn clicio, mae gennych sgil newydd am oes - felly mae'n werth cymryd eich amser!

3. Gofynnwch i'ch anwyliaid beth maen nhw'n meddwl rydych chi'n dda yn ei wneud.

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd gweithio allan beth rydych chi'n dda yn ei wneud, gofynnwch o gwmpas! Does dim cywilydd gofyn i'ch anwyliaid beth yw rhai o'ch nodweddion gorau yn eu barn nhw.

Efallai y byddan nhw'n cynnig pethau nad ydych chi byth yn eu hystyried, neu bethau rydych chi wedi anghofio eich bod chi wedi'u mwynhau neu wedi llwyddo ynddynt.

Mantais hyn yw eich bod yn cael mwy o farn wrthrychol. Bydd y bobl hyn yn cofio sut roeddech chi'n teimlo mewn rhai swyddi, gwahanol dasgau y gwnaethoch chi ffynnu ynddynt, a heriau nad oeddent yn gweddu i'ch math o bersonoliaeth neu ffordd o fyw.

Byddan nhw'n gallu'ch helpu chi i ddarganfod beth allech chi roi cynnig arno yn syml trwy gael sgwrs gyda chi.

Rydych chi'n debygol o fod yn eithaf cyfforddus yn sgwrsio â nhw, felly ni fyddwch yn dal yn ôl yr hyn rydych chi'n ei ddweud. Yn hynny o beth, mae rhai o'ch meddyliau isymwybod yr ydych chi fel arfer yn eu cadw'n dawel yn fwy tebygol o ddod i'r wyneb - bob amser eisiau rhoi cynnig ar actio ond wedi bod yn rhy swil i ddweud wrth unrhyw un? Mae'n debyg y bydd yn y math hwn o sgwrs, a bydd eich anwylyd yn rhoi hwb mawr i'ch hyder i roi cynnig arni!

4. Aseswch eich gwerthusiadau gwaith neu goleg.

Un peth y gallwch chi ei wneud i ddarganfod beth rydych chi'n dda yn ei wneud yw mynd trwy rai hen werthusiadau gwaith os oes gennych chi nhw.

Os yw'ch pennaeth neu reolwr yn adolygu'ch perfformiad, gallwch edrych ar hyn i weld pa sgiliau maen nhw wedi'u hamlygu.

Efallai fod ganddyn nhw nodiadau ysgrifenedig fel ‘sgiliau cyfathrebu gwych’ neu ‘gwych am arwain y tîm.’

Yna gall y math hwn o fewnwelediad eich helpu i siapio pa bethau newydd rydych chi'n rhoi cynnig arnyn nhw. Efallai y byddwch yn sylweddoli eich bod yn wirioneddol dda am reoli pobl, ac yna gallwch ddilyn cyfleoedd o fewn hynny.

Os ydych chi yn y coleg, rydych chi'n debygol o gael gwerthusiad neu asesiad tebyg gan eich athrawon neu'ch athrawon.

Efallai y byddan nhw hyd yn oed yn agored i sgwrs am eich set sgiliau - maen nhw yno i'ch tywys, wedi'r cyfan, felly mae'n werth rhoi cynnig arni.

Gollyngwch e-bost atynt neu gofynnwch iddynt ar ôl dosbarth un diwrnod. Efallai y byddan nhw'n gweld pethau yn eich ymddygiad na fyddech chi wedi'u nodi arnoch chi'ch hun, fel pa mor wych ydych chi am ysgogi pawb mewn prosiectau grŵp, neu pa mor wych ydych chi mewn cyflwyniadau grŵp neu sesiynau chwarae rôl. Cymerwch y mewnwelediadau hyn a rhedeg gyda nhw!

5. Cymerwch gwisiau ar-lein.

Does dim cywilydd gwneud cwisiau ar-lein am y math hwn o beth - felly edrychwch ar yr hyn sydd allan yna.

Fe welwch rai sy'n gofyn am hanes eich gyrfa hyd yn hyn, rhai sy'n canolbwyntio ar eich nwydau, a rhai sy'n rhoi atebion tân cyflym i chi sy'n datgelu nodweddion personoliaeth neu gryfderau a gwendidau allweddol.

Nid yw'r profion hyn bob amser yn 100% yn gywir, wrth gwrs, ond gallant roi rhywfaint o arweiniad a bwyd i chi feddwl amdanynt.

6. Stopiwch ei or-feddwl.

Mae llawer ohonom ni mor awyddus, ac weithiau'n daer, i ddod o hyd i bethau rydyn ni'n dda arnyn nhw fel ein bod ni'n cael ein trwsio gormod ar y manylion bach.

Rydyn ni eisiau ffeithiau ac ystadegau, atebion diffiniol sy'n ein pwyntio i gyfeiriad sy'n newid bywyd ac yn newid bywyd!

Gall hyn roi gweledigaeth twnnel i ni, bron, ac mae'n golygu ein bod ni mor sefydlog arno fel na allwn ni weld y darlun ehangach.

Yn hytrach na chanolbwyntio ar hyn yn unig, gadewch i'ch hun fwynhau'r broses ar brydiau.

Ceisiwch feddwl am yr hyn rydych chi'n ei wneud yn rheolaidd rydych chi'n ei fwynhau. Efallai eich bod chi'n cael canmoliaeth am y cacennau rydych chi'n eu pobi i'ch cydweithwyr, neu mae pobl bob amser yn rhoi sylwadau ar eich synnwyr gwisg.

Efallai nad ydych chi'n caru dim mwy na gwylio hysbysebion teledu a thynnu sylw at ba mor ddrwg ydyn nhw - rydw i'n gwneud hyn trwy'r amser, felly penderfynais ddilyn gyrfa mewn hysbysebu a theledu, oherwydd gwn fy mod i'n dda arno a minnau gofalu digon i lynu wrtho!

Efallai eich bod chi bob amser yn helpu'ch ffrind gyda'u prosiect DIY - efallai eich bod chi'n chwiban gydag offeryn pŵer a bod gennych reddf ddylunio wych. Gwnewch rywbeth â hynny!

sut i gael dyn i fod yn fwy serchog

7. Ewch trwy eich gofynion swydd.

Ddim yn siŵr beth rydych chi'n dda yn ei wneud? Ewch trwy'r hysbyseb swydd neu'r disgrifiad ar gyfer eich rôl bresennol, yn ogystal â swyddi rydych chi wedi'u cael yn ddiweddar.

Efallai y byddwch chi'n sylweddoli bod yr un gofynion yn parhau i godi. Mae'r ffaith eich bod wedi llwyddo i ddal sawl swydd i lawr y mae pob un yn gofyn ichi fod yn dda am eu cyflwyno, neu fod â chefndir mewn cyfrifyddu yn dangos bod y rhain yn gryfderau eich un chi!

Pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau i ganolbwyntio cymaint ar yr hyn rydych chi am fod yn dda yn ei gylch, rydych chi'n aml yn anghofio'r sgiliau rydych chi eisoes wedi'u mireinio dim ond trwy eu gwneud nhw'n fawr a'u mwynhau'n ddigonol i lynu wrthyn nhw nes eich bod chi'n pro!

8. Ystyriwch hysbysebion swyddi.

Gall edrych ar restrau ar gyfer swydd nad oes gennych fod yn ddefnyddiol iawn hefyd. Rydyn ni'n aml yn anghofio'r pethau rydyn ni'n dda yn eu gwneud ac yn gallu eu gwneud oherwydd ein bod ni mor gyfarwydd â'u gwneud nhw! Cribwch trwy rai hysbysebion swyddi ac edrychwch ar y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer rhai ohonynt.

Efallai y byddwch yn gweld swydd sy’n gofyn am rywun sydd â phrofiad ym maes manwerthu - ac yna cofiwch yr haf y buoch yn gweithio mewn siop a faint y gwnaethoch ei fwynhau, neu sawl gwaith y gwnaethoch ennill ‘gweithiwr y mis.’

Dewch i weld beth sy'n sbarduno'ch cof, a chofiwch efallai na fyddai rhai o'n cryfderau wedi'u defnyddio'n ddiweddar, ond maen nhw yno o hyd!

9. Anghofiwch am arian neu agweddau ymarferol.

Pan rydyn ni'n meddwl am ein cryfderau, rydyn ni'n canolbwyntio ar yr agweddau ymarferol arnyn nhw.

Efallai eich bod chi'n anhygoel o ran lluniadu, ond bob amser yn ei ddiswyddo fel rhywbeth rydych chi'n dda yn ei wneud oherwydd nad yw'n talu'r biliau. Nid yw hynny'n golygu nad yw'n rhywbeth rydych chi'n rhagori arno.

Gadewch i ni fynd o’r ‘amodau’ o fod yn dda am rywbeth (fel cael eich talu i’w wneud, neu fod yn enwog am fod â thalent), a chanolbwyntio ar y pethau y gallwch chi wirioneddol eu gwneud yn dda iawn.

Bydd y rhestr hon yn wahanol iawn i'r rhestr sydd gennych yn eich pen. Rydym yn aml yn canolbwyntio ar sgiliau sy'n gysylltiedig â gyrfa, ac yn anghofio bod ein hobïau hefyd yn cyfrif fel sgiliau.

Gweithio mewn ystadegau ond treuliwch eich penwythnosau yn crefftio addurniadau? Mae hynny oherwydd eich bod chi'n dda am addurniadau crefftio dwylo!

Peidiwch â diystyru rhywbeth fel cryfder dim ond am nad yw teimlo fel sgil ymarferol.

10. Siaradwch ag arbenigwr gyrfaoedd neu arweiniad.

Wrth gwrs, mae yna bob amser yr opsiwn i sgwrsio â rhywun sy'n gwybod ei stwff mewn gwirionedd!

Peidiwch â bod ofn siarad ag arbenigwr gyrfaoedd, pa bynnag gam rydych chi mewn bywyd.

Mae yna gamsyniad bod cwnselwyr arweiniad ar gyfer myfyrwyr coleg neu raddedigion diweddar yn unig. Yn lle, gwnewch y mwyaf o'r adnodd hwn a chofleidiwch y gefnogaeth ychwanegol.

Yn wahanol i ofyn i'ch ffrindiau, nid yw'r person hwn yn gwybod unrhyw beth amdanoch chi eto. Pan fyddwn yn siarad â ffrindiau am bethau, nid ydym yn trafferthu llenwi’r ‘bylchau’ oherwydd eu bod eisoes yn gwybod popeth yr ydym yn siarad amdano.

Er enghraifft, gallwn ddweud “O cofiwch y swydd honno a gefais pan oeddwn yn 20 oed, nid wyf am wneud hynny eto!” a bydd ein ffrind yn cofio, felly does dim angen i ni fanylu.

Nid yw cwnselydd arweiniad yn gwybod y manylion ychwanegol eisoes, felly gallai ofyn amdanynt. Gallai hynny arwain atoch chi'n dweud “Wel, roeddwn i'n casáu gorfod rheoli tîm o bobl” - bydd hyn yn eu helpu i weithio allan y pethau rydych chi don’t mwynhewch fel y gallant wedyn archwilio'r hyn yr ydych chi wneud mwynhau.

Efallai y byddwch chi'n dweud “Wel, roeddwn i'n casáu gorfod rheoli tîm o bobl - ond roedd yn wych fy mod i'n gallu trefnu'r rota, mewn gwirionedd. Fe wnes i anghofio cymaint roeddwn i wrth fy modd â'r holl gynllunio ”- mae hynny'n ddatguddiad efallai na fyddech chi'n ei gael gyda rhywun sy'n eich adnabod chi'n dda iawn, a gall sbarduno sgwrs hollol newydd na fyddech chi wedi'i chael fel arall.

Yn sydyn, gall eich cwnselydd arweiniad argymell gyrfa mewn cynllunio digwyddiadau, neu reoli prosiect - ac mae hynny'n rhywbeth na fyddech chi efallai wedi'i ddarganfod fel arall!

Fel y gallwch chi ddweud yn ôl pob tebyg, nid oes un ffordd, na datrysiad cyflym, o ran gweithio allan yr hyn rydych chi'n dda yn ei wneud. Yn lle, bydd yn cymryd nifer o ddulliau, rhai sgyrsiau agored, a llawer o amynedd!

Cofiwch eich bod chi'n hollol yn yn dda am lawer o bethau - efallai nad ydyn nhw i gyd yn llwybrau gyrfa biliwnydd-doler, ond nid yw hynny'n golygu nad ydyn nhw'n cyfrif fel sgiliau sydd gennych chi.

Trwy sgwrsio â phobl sy'n eich adnabod orau, a phobl nad ydyn nhw'n eich adnabod chi o gwbl, gallwch chi gymryd camau i ddarganfod pa sgiliau sydd gennych chi.

Mae'n arferol cymryd peth amser i ddod yn dda am bethau, felly peidiwch â chael eich siomi os ydych chi'n rhoi cynnig ar beth newydd ar hap a pheidiwch â'i berffeithio o fewn 5 munud.

Rhowch eich hun a siawns i fod yn dda am rywbeth, bod â rhywfaint o ffydd ynoch chi'ch hun, a pheidiwch â bod ofn parhau i roi cynnig ar bethau newydd! Rhywbeth ewyllys cliciwch, a bydd wedi bod mor werth yr amser a'r ymdrech.

Dal ddim yn siŵr beth rydych chi'n dda yn ei wneud? Am gael rhywfaint o help un i un i ddarganfod? Siaradwch â hyfforddwr bywyd heddiw a all eich cerdded trwy'r broses. Cliciwch yma i gysylltu ag un.

Efallai yr hoffech chi hefyd: