4 Arwydd o Gadarnder Gwenwynig ar Waith + Sut i'w Osgoi

Pa Ffilm I'W Gweld?
 

“Edrychwch ar yr ochr ddisglair!”“Meddu ar agwedd gadarnhaol!”

“Chwiliwch am leinin arian y cwmwl llwyd hwnnw!”

Mae'n debyg eich bod wedi clywed neu hyd yn oed ddefnyddio'r ymadroddion hyn o'r blaen, efallai wrth gael eich cysuro gan rywun yn ystod amser arbennig o arw, neu wrth geisio cysuro rhywun eich hun.

Mae'r mathau hyn o ymadroddion yn arwydd o “bositifrwydd gwenwynig.”Positifrwydd gwenwynig yw gwadu emosiynau a phrofiadau negyddol bywyd trwy roi hapusrwydd arwynebol a phositifrwydd yn eu lle.

Mae'n difetha ac yn dibrisio'r emosiynau negyddol y mae angen i ni eu profi mewn bywyd weithiau.

Mae bywyd yn gymhleth ac yn boenus ar brydiau. Mae'n iawn iddo fod yn anodd ac yn boenus.Mae hefyd yn iawn i bobl deimlo'n drist, yn ddig, yn isel eu hysbryd, yn bryderus, neu fel arall yn cael eu haflonyddu gan yr amgylchiadau hyn.

Mae positifrwydd gwenwynig yn gwadu'r teimladau negyddol hyn ac yn cadw person rhag prosesu ei emosiynau yn gywir.

Ni allwch osgoi na gwadu'r dioddefaint a ddaw.

cwestiynau a fydd yn gwneud ichi feddwl

Pan wnewch chi hynny, mae'n crynhoi nes ei fod yn cronni digon i ddod yn broblem fwy difrifol.

Ar ben hynny, mae llawer o wersi bywyd a doethineb gwerthfawr yn cael eu hennill yn galed trwy ddioddefaint a thrwy oresgyn yr heriau y mae bywyd yn eu cyflwyno inni.

I wadu’r emosiynau negyddol hyn y gofod y maent yn ei haeddu yw syfrdanu twf emosiynol eich hun.

Wrth gwrs, mae cydbwysedd cain i'w daro.

Ydy, mae'n anghywir gwadu'r profiadau negyddol ym mywyd rhywun a cheisio rhoi positifrwydd arwynebol yn eu lle.

Ond nid yw'n helpu i aros ar amgylchiadau niweidiol un ychwaith.

Gall cnoi cil ar emosiynau negyddol hefyd achosi problemau trwy fwydo'r bwystfil heb ddod o hyd i unrhyw ddatrysiad mewn gwirionedd.

Ac weithiau rydych chi'n mynd yn sâl ac yn flinedig o deimlo'n sâl ac yn flinedig, felly byddwch chi'n slapio ar wên ac yn bwrw ymlaen. Weithiau mae'n rhaid i chi wneud hynny.

Beth yw rhai arwyddion o bositifrwydd gwenwynig, a sut allwch chi ei osgoi orau?

1. Teimlo'n euog am brofi emosiynau negyddol.

“Mae fy mywyd cystal, ni ddylwn deimlo’n ddrwg.”

“Rydw i mor dwp am deimlo’n ddrwg.”

Gall positifrwydd gwenwynig ymddangos fel euogrwydd pan fyddwch chi'n teimlo'n ddrwg am brofi emosiynau negyddol.

Wrth gwrs, bydd y teimladau negyddol yn teimlo'n ddrwg. Ond mae teimlo'n ddrwg, euogrwydd, neu gywilyddio am deimlo'r emosiynau hynny yn arwydd o bositifrwydd gwenwynig.

Efallai y bydd rhywun yn y sefyllfa honno'n dweud wrth ei hun nad oes ganddo reswm i deimlo'r emosiynau hynny ac y dylent fod yn hapus â'u sefyllfa.

Efallai y gwelwch eich bod wedi achosi hyn i bobl eraill, neu fod pobl eraill wedi ei beri arnoch chi trwy ddweud wrthych beth y dylech ac na ddylech fod yn ei deimlo.

“Gwenwch! Am beth sy'n rhaid i chi fod yn anhapus? '

“O, mae eich bywyd mor hawdd. Pam ydych chi bob amser mor ddiflas? ”

“Nid oes unrhyw un yn hoffi sach drist. Llawenydd! ”

Os ydych chi'n rhywun sy'n dweud y mathau hyn o bethau, y rheol orau yw peidio byth â dweud wrth unrhyw un sut y dylent neu na ddylent deimlo.

Trwy ddweud wrth rywun sut y dylent neu na ddylent deimlo, rydych yn annilysu sut y maent yn teimlo ar hyn o bryd.

Mae hyn yn dweud wrthyn nhw nad ydych chi'n rhywun y dylen nhw fod yn siarad â nhw am y problemau.

Os bydd rhywun yn dweud y mathau hyn o bethau wrthych, y peth gorau i'w wneud yw honni eich bod yn cael emosiynau negyddol. Peidiwch ag ildio i'w negeseuon.

Efallai nad ydyn nhw'n deall sut i roi cefnogaeth emosiynol ystyrlon neu nad ydyn nhw mor ddeallus yn emosiynol.

Mae gwybod sut i gysuro rhywun sy'n mynd trwy amser caled yn sgil a ddysgwyd, nid yn rhywbeth rydyn ni'n cael ein geni'n gynhenid ​​ag ef.

2. Cuddio'ch gwir deimladau â phositifrwydd ffug.

“Rwy’n wych!”

“Gallai fod yn waeth!”

“Does gen i ddim byd i gwyno amdano!”

Ydych chi'n gwneud lle i'r teimladau negyddol sydd gennych chi?

Neu a ydych chi'n ceisio eu hail-becynnu fel rhywbeth positif?

Weithiau nid yw ein profiadau a'n hemosiynau'n bositif. Weithiau, nid ydym yn teimlo'n hapus, yn optimistaidd nac yn well.

Nid oes rhaid i ni grino a'i ddwyn bob amser.

Mae'n iawn teimlo teimladau negyddol pan fydd angen.

Ond beth os na allwch chi?

Beth os nad oes gennych amser?

Beth os oes gennych chi bethau eraill y mae angen eu trin ar hyn o bryd?

Does gen i ddim amser i wylo! Rhaid i mi weithio! Mae angen gwneud gwaith tŷ! Mae angen i mi alw a chyfrifo'r apwyntiad hwn!

Yn y senario hwnnw, mae'n rhaid i chi neilltuo amser i adael i'ch hun deimlo'r hyn sydd angen i chi ei deimlo.

Ond nid yw'n hanfodol eich bod chi'n teimlo'r hyn sydd angen i chi ei deimlo ar hyn o bryd.

Y peth pwysig yw eich bod chi'n rhoi rhywfaint o le a chaniatâd i chi'ch hun deimlo'r teimladau negyddol hynny pan allwch chi.

3. Darparu persbectif yn lle empathi a dilysiad.

“Wel, fe allai fod yn waeth.”

“Rydych chi'n gwybod, mae gan berson XYZ lawer anoddach na chi.”

Gellir dehongli ysbryd darparu rhywfaint o bersbectif yn ddefnyddiol, ond nid yw'n gwneud y gwaith yn dda.

Mae empathi a dilysiad yn mynd ymhellach o lawer o ran darparu cefnogaeth ystyrlon i chi'ch hun neu i eraill.

Yr allwedd i ddod o hyd i empathi a darparu dilysiad yw gwybod pryd i beidio â siarad.

Mae llawer o bobl yn siarad oherwydd eu bod yn teimlo gorfodaeth, hyd yn oed dan bwysau, i fod â rhywbeth ystyrlon i'w ddweud.

Gwir y mater yw bod yna lawer o sefyllfaoedd lle nad oes unrhyw beth da i'w ddweud.

Nid yw person sy'n profi trasiedi neu'n mynd trwy amseroedd caled yn anghofus i ddioddefaint pobl eraill.

Yr hyn maen nhw'n poeni fwyaf amdano ar hyn o bryd yw eu teimladau negyddol eu hunain.

Mae ceisio darparu persbectif yn fodd i geisio symud eich hun neu berson arall ar drac o osgoi.

“Dydw i ddim yn mynd i deimlo’r hyn sydd angen i mi ei deimlo oherwydd bod rhywun arall yn ei gael yn waeth nag ydw i.”

Osgoi positifrwydd gwenwynig yw osgoi persbectif.

4. Lleihau neu gywilyddio profiadau eich hun neu eraill.

“Nid oedd mor fawr â hynny o fargen.”

“Mae pobl eraill wedi bod trwy waeth.”

Nid yw'r pethau hyn yn golygu bod yr emosiynau negyddol yn ddibwys.

Pan fyddwn yn lleihau emosiynau, p'un a ydyn nhw'n eiddo i ni ai peidio, rydyn ni'n amddifadu'r person o'r gallu i deimlo ei emosiynau yn onest ac yn ddiogel.

Mae'n dod yn ôl i osgoi'r negyddol ac yn ffocws arwynebol ar y positif.

Mae negeseuon fel “nid yw mor fawr â bargen” yn ein hannog i edrych i ffwrdd o’r negyddoldeb yn lle ei wynebu ac ymdrin ag ef.

Pam mae positifrwydd gwenwynig yn gymaint o broblem?

Mae bod yn fod dynol yn waith caled. Mae cymaint o ddioddefaint i geisio dod o hyd i heddwch ag mewn bywyd.

Trwy geisio canolbwyntio ar ddim ond y positif a pheidio â rhoi lle i'r emosiynau negyddol rydyn ni'n eu teimlo, rydyn ni'n ei gwneud hi'n anoddach i ni ein hunain a'n hanwyliaid wella a thyfu.

Mae harbwrio'r emosiynau negyddol hynny am gyfnodau hir a pheidio â delio â nhw mewn gwirionedd yn gwaethygu ein hiechyd trwy achosi straen ychwanegol.

Ac mae straen ei hun yn cael cymaint o effeithiau andwyol ar y corff, fel pryder cynyddol, pwysedd gwaed, cur pen, anhunedd, iselder ysbryd, ffrwythlondeb, camweithrediad rhywiol, a chymaint mwy.

Mae positifrwydd gwenwynig hefyd yn erydu ac yn dinistrio perthnasoedd.

mae teyrnasiad Rhufeinig yn methu prawf lles

Pan rydych chi'n gorfodi'ch hun i fod yn hapus yn barhaus neu fabwysiadu meddylfryd “dirgrynol positif” gormodol, rydych chi'n cyfathrebu â phobl eraill na ddylen nhw gael emosiynau anodd o'ch cwmpas.

Ac eto, mae gweithio trwy anawsterau yn rhan bwysig o adeiladu perthynas.

Gall y ffordd rydych chi'n datrys gwrthdaro neu'n helpu'ch ffrindiau i weithio trwy eu pethau helpu i gryfhau perthnasoedd mewn ffordd na all unrhyw beth arall.

Nid oes unrhyw agweddau cadarnhaol ar bositifrwydd gwenwynig. Mae'n ffordd gyfleus yn unig i gau ein llygaid, glynu ein bysedd yn ein clustiau, ac anwybyddu realiti.

Efallai yr hoffech chi hefyd: