Sut I Chwarae'n Anodd I Gael: 8 Tacteg Na Fyddent Yn Eu Diffodd

‘Eu trin yn golygu, cadwch nhw yn awyddus.’

Mae cyngor dyddio fel hyn wedi bod o gwmpas ers blynyddoedd, ond sut ydych chi i fod i wneud hynny heb fod yn… golygu?

dwi'n teimlo fel nad ydw i'n perthyn

Beth yw'r ffordd iawn i'w gwthio i ffwrdd, a phryd y byddan nhw'n rhoi'r gorau iddi ac yn stopio mynd ar ôl?Mae chwarae’n anodd ei gael yn llawn naws a chynildeb ac nid yw bob amser yn hawdd ei dynnu i ffwrdd, a dyna pam rydyn ni wedi llunio ein 8 awgrym gorau er mwyn eu cadw ar drywydd…

1. Cadwch hi'n chwareus.

Holl bwynt chwarae anodd ei gael yw eich bod chi a'ch mathru yn cael hwyl chwarae ychydig o gêm.Ac chwarae i fod i fod yn ysgafn!

Ei wneud ychydig yn flirty, anfon rhai negeseuon ciwt neu emojis a bod yn wirion ag ef.

Gallwch anfon ychydig o destunau pryfocio. Efallai anfon llun o wisg giwt rydych chi'n mynd i'w gwisgo ar gyfer eich dyddiad nesaf ac yna eu gadael i edrych ymlaen at eich gweld chi ynddo.Sut bynnag y byddwch chi'n dewis ei wneud, gwnewch yn siŵr ei fod yn bleserus i'r ddau ohonoch.

Yn sicr, gallwch chi eu pryfocio neu eu dirwyn i ben ychydig, ond gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n brifo eu teimladau ar hyd y ffordd!

Dylent gael eu gadael eisiau mwy o'ch amser a'ch sylw, ddim angen it.

2. Gwnewch eich hun yn flaenoriaeth.

Mae hyn yn rhywbeth a fydd o gymorth mawr i chi wrth i chi ddyddio, ond a all hefyd helpu nhw .

Os oes gennych chi gynlluniau gyda ffrindiau ac nad ydych chi eisiau bod ar eich ffôn, dywedwch wrthyn nhw.

Tecstiwch eich mathru i ddweud bod gennych chi rywbeth hwyl yn digwydd felly peidiwch â bod ar eich ffôn am gwpl o oriau.

Mae hyn yn dangos iddyn nhw fod gennych chi fywyd cymdeithasol y tu hwnt i'w tecstio yn unig, a fydd yn eich gwneud chi hyd yn oed yn fwy deniadol.

Mae'n atgoffa rhywun ti nad oes angen i chi fod ar gael trwy'r amser (rhywbeth y mae'r mwyafrif ohonom yn euog ohono yn ystod dyddiau cynnar perthynas!), ac yn gadael iddynt wybod beth i'w ddisgwyl wrth symud ymlaen.

Mae'n ffordd dda o'u cadw'n gyffrous pan fyddwch chi'n gwneud neges destun yn nes ymlaen, ac mae'n gosod y disgwyliadau i'r ddau ohonoch nad chi yw'r math o berson i aros wrth eich ffôn trwy'r dydd!

3. Mesur eu ffiniau.

Felly, yr allwedd yma yw dod o hyd i gydbwysedd rhwng eu diddanu a'u cadw i ddyfalu.

Mae'n werth mesur sut maen nhw'n teimlo a beth yw eu disgwyliadau cyn i chi chwarae'r gêm hon!

Efallai y byddwch yn darganfod y byddant yn wirioneddol yn cynhyrfu neu'n rhwystredig os na fyddwch yn anfon neges destun yn ôl am gwpl o ddiwrnodau.

Os felly, ceisiwch osgoi hyn gan nad ydych chi eisiau brifo eu teimladau.

Rydych chi'n gwneud hyn oherwydd eich bod chi'n eu hoffi ac eisiau dod i'w hadnabod yn fwy, wedi'r cyfan.

Efallai bod ychydig oriau yn ddigon i'w cadw'n erlid chi, ac os felly gallwch chi chwarae o gwmpas gyda hynny.

beth i'w ddweud wrth ddyn ar ôl dyddiad

Nid yw chwarae’n anodd ei gael yn golygu rhwystro’r unigolyn hwn yn llwyr rhag cael unrhyw fath o fynediad atoch chi…

… Mae'n golygu eich bod chi'n eu cadw nhw eisiau ychydig mwy gennych chi - ond nid ar draul eu hyder, eu hunan-werth, na'u diddordeb ynoch chi!

4. Cadwch ef yn gytbwys.

Gall fod yn hawdd iawn meddwl bod chwarae'n anodd ei gael yn golygu bod yn rhaid i'r person arall wneud yr holl ymdrech.

Yn sicr, mae'n hwyl bod eisiau rhywun a chael eich erlid, ond nid os yw'r person arall yn meddwl mai dyma'ch math o bersonoliaeth!

Os yw'n teimlo fel gêm a'ch bod chi'n dal i wneud ymdrech gyda nhw, rydych chi'n ei wneud yn iawn.

Os byddwch chi bob amser yn eu gadael i ddarllen, cau sgyrsiau, neu roi ychydig gormod o sass iddyn nhw, efallai y byddan nhw'n dechrau cwestiynu'r math o berson ydych chi mewn gwirionedd.

Nid ydych chi am roi'r argraff na fydd gennych chi byth ddiddordeb ynddynt - does neb eisiau teimlo felly oddi wrth y person maen nhw'n dyddio neu mewn perthynas ag ef.

Yn lle hynny, gwnewch ymdrech, rhowch ychydig o sylw iddyn nhw a pheidiwch â disgwyl iddyn nhw daflu eu hunain 100% i mewn i gael ymateb gennych chi yn unig.

Nid yw’n deg ar yr un ohonoch ac fe allai arwain atynt yn digio chi amdano a ddim eisiau eich dyddio mwyach - yn bendant nid y canlyniad a fwriadwyd!

5. Chwarae'n gorfforol anodd ei gael.

Os ydych chi am ddal i ddod i adnabod eich mathru ac eisiau adeiladu rhywfaint o densiwn (y math da!) Rhwng y ddau ohonoch, ceisiwch ddal eich gafael ar fynd yn gorfforol am ychydig.

Nid yw hynny i ddweud y dylech chi fod yn oer ac yn elyniaethus tuag atynt, ond y gallwch chi eu pryfocio ychydig yn hytrach na chysgu gyda nhw ar unwaith.

Gadewch i'r disgwyliad hwnnw dyfu trwy roi cusan digywilydd iddyn nhw ar ddiwedd y nos, neu adael iddyn nhw wybod eich bod chi wedi meddwl cysgu gyda nhw.

Bydd hyn yn rhoi iddynt yn unig digon i deimlo fel bod gennych chi ddiddordeb ynddynt, ond byddwch chi'n eu cadw nhw eisiau mwy.

Byddan nhw'n dal i erlid, yn dod i adnabod chi, ac erbyn i chi gysgu gyda'ch gilydd, mae'n debyg y byddwch chi wedi bondio dros ddod i adnabod eich gilydd yn fwy beth bynnag.

Gall pethau bach fel cyffwrdd â'u braich neu eu pen-glin gadw'r gwres rhwng y ddau ohonoch heb i chi gysgu gyda'ch gilydd mewn gwirionedd.

Mae'n debyg y bydd y rhagweld yn hwyl i'r ddau ohonoch, felly chwaraewch o gwmpas ag ef a gweld beth sy'n teimlo'n dda.

Wrth gwrs, ni fyddent yn eich erlid yn unig fel y gallant gael rhyw gyda chi, ond mae'n braf eu cadw â diddordeb a chael ychydig o hwyl gydag ef ar hyd y ffordd.

6. Rhowch le iddyn nhw eich colli chi.

Os ydych chi wedi bod yn dyddio am ychydig wythnosau ac eisiau chwarae ychydig yn anodd ei gael, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cymryd peth amser i chi'ch hun bob hyn a hyn.

hoffi rhywun tra mewn perthynas

Gall fod yn hawdd iawn cael eich dal i fyny yng nghyfnodau cynnar dyddio a threulio'ch holl amser gyda'ch gilydd yn y pen draw!

Ond, er mwyn eu cadw ar flaenau eu traed a'ch erlid, ychwanegwch ychydig bach o bellter i'r gymysgedd bob hyn a hyn.

Efallai gwneud cynlluniau ar gyfer y penwythnos nad ydyn nhw'n eu cynnwys.

Nid eich bod chi ddim eisiau eu gweld nhw, dim ond rhoi peth amser iddyn nhw sylweddoli y byddai'n well ganddyn nhw fod gyda chi!

Y tro hwn ar wahân bydd gwneud iddyn nhw eich colli chi ac eisiau bod o'ch cwmpas hyd yn oed yn fwy.

Trwy chwarae'n galed i ddod fel hyn, byddan nhw'n eich erlid ac yn gyffrous iawn eich gweld chi eto.

Bydd amser ar wahân yn gwneud i'r ddau ohonoch chi werthfawrogi'r amser rydych chi wneud gwario gyda'i gilydd a bydd yn gwneud iddo deimlo'n fwy arbennig a chysegredig.

Hefyd, mae'n rhoi ychydig o anadlwr i'r ddau ohonoch wneud eich peth eich hun a chanolbwyntio ar eich bywydau ar wahân - sydd mor bwysig ym mhob perthynas a bydd yn eich helpu i adeiladu sylfaen gref gyda'ch gilydd, yn hytrach na mentro adeiladu un sy'n ddibynnol ar god.

7. Cadwch yn brysur.

Mae pobl yn caru'r hyn na allant ei gael, felly peidiwch â bod ofn gwrthod cynlluniau neu wneud rhai gyda phobl eraill.

Mae mor demtasiwn clirio ein calendrau pan rydyn ni'n dyddio rhywun newydd, a chael ein lapio wrth dreulio ein holl amser gyda nhw.

Os ydych chi am eu cadw'n awyddus a chwarae'n anodd eu cael, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n aros yn brysur.

Po anoddaf ydych chi i gael gafael arno neu binio i lawr (o fewn rheswm!), Po fwyaf y byddan nhw eisiau eich gweld chi.

Byddan nhw hefyd yn teimlo'n eithaf arbennig os ydyn nhw'n rhywun rydych chi'n gwneud yr ymdrech i'w gweld er eu bod nhw'n hynod brysur - pan fyddwch chi'n rhoi lwfansau ac yn dod o hyd i amser rhydd i'w gweld, byddan nhw'n teimlo'n bwysig i chi.

Bydd hyn yn rhoi ychydig o hwb i'w hyder a bydd yn eu gwneud hyd yn oed yn fwy awyddus i ddal i'ch gweld

Y naill ffordd neu'r llall, trwy fod ychydig yn fwy ddim ar gael, rydych chi'n sydyn yn dod yn llawer mwy deniadol iddyn nhw.

Paratowch i gael eich erlid…

8. Gwybod pryd i stopio.

Mae chwarae'n anodd ei gael yn iawn ac yn dda pan mae'n gweithio - ond beth os yw'n cael yr effaith groes?

Efallai y bydd rhai pobl yn cael eu drysu gan eich personoliaeth poeth ac oer, neu efallai eu bod nhw'n teimlo eich bod chi'n chwarae gormod o gemau.

Os yw'ch mathru o'r farn nad ydych chi'n fodlon ymrwymo oherwydd eich bod chi'n eu llanast o gwmpas ychydig, efallai y byddan nhw'n dychwelyd ac yn meddwl nad ydych chi'n barod am berthynas.

Nid ydych chi am iddyn nhw feddwl na fyddan nhw byth yn gallu cael gafael arnoch chi dros y ffôn.

Mae’r mwyafrif o bobl yn chwilio am bartner y gallant ddibynnu arno, nid rhywun sy’n cymryd 3 diwrnod i ymateb i destun syml ‘Helo’.

Os oes gennych ddiddordeb, gwnewch hynny'n glir iawn cyn i chi chwarae unrhyw gemau!

Tra ti gall fod yn ymwybodol o gyd-destun eich gweithredoedd, nhw efallai y credwch eich bod wedi newid eich meddwl, neu nad ydych chi eisiau perthynas sy'n cynnwys cyswllt corfforol, er enghraifft.

Dylai chwarae’n anodd ei gael fod yn rhywbeth hwyl a chyffrous, nid yn ffordd i chi brofi sut mae rhywun yn teimlo amdanoch chi…

*

Felly, fel mae'n digwydd, mae chwarae'n anodd ei gael yn gêm eithaf anodd ei chracio!

Cofiwch fod yn eich hunan go iawn gymaint â phosib - rydych chi am iddyn nhw eich hoffi chi am bwy ydych chi, wedi'r cyfan, nid fersiwn esgus ohonoch chi'ch hun rydych chi'n ceisio ei daflunio.

Er ei bod yn dda ac yn iach cael cynlluniau sy'n eu cynnwys, ac mae'n iawn pellhau'ch hun ychydig er mwyn eu cael i'ch erlid, gwnewch yn siŵr bod eich mathru'n gwybod eich bod chi yn diddordeb ynddynt mewn gwirionedd.

Bydd rhai pobl yn rhoi’r gorau iddi yn hytrach na cheisio’n galetach, felly mesurwch sut mae eich mathru yn teimlo, dysgwch pan fyddwch chi wedi goresgyn eu ffiniau, a cheisiwch gadw pethau’n hwyl ac yn ysgafn.

y 10 peth gorau i'w wneud pan fyddwch wedi diflasu

Dal ddim yn siŵr beth yw'r ffordd iawn i chwarae'n anodd ei gael? Sgwrsiwch ar-lein ag arbenigwr perthynas o Hero Perthynas a all eich helpu i ddarganfod pethau. Yn syml.

Efallai yr hoffech chi hefyd: