7 Peth i'w Gwneud Os Ydych Mewn Cariad â Dau Bobl

Mae bod mewn cariad yn wych, iawn?

Ond… beth os nad yw mor syml â hynny?

Beth os oes gennych chi deimladau dros fwy nag un person?

O fachgen, mae honno'n sefyllfa ddryslyd i fod ynddi, ac efallai eich bod chi'n teimlo'n rhwygo iawn ynglŷn â sut i ddewis - yn enwedig os yw un ohonyn nhw eisoes yn bartner i chi.

Byddwn yn rhedeg trwy rai ffyrdd i ddarganfod beth i'w wneud nesaf, ond cofiwch mai eich penderfyniad chi yw gwneud y pen draw.1. Ystyriwch sut rydych chi wir yn teimlo.

Yn gyntaf, mae angen i chi ddarganfod sut rydych chi wir yn teimlo am y ddau berson hyn. Os ydych chi'n meddwl eich bod chi mewn cariad â nhw, mae angen i chi weithio allan sut mae hynny'n amlygu.

Byddwch yn onest â chi'ch hun - ai cariad gyda'r ddau ohonyn nhw, neu a yw un chwant?

Efallai nad ydych chi mewn cariad â'ch partner mwyach, os ydyn nhw'n un o'r ddau berson, ond rydych chi mor gyfarwydd â bod gyda nhw nes eich bod chi'n tybio eich bod chi'n dal i'w caru.2. Cwestiynwch pa mor wirioneddol yw eich teimladau.

Mae teimladau yn ddryslyd, a gallant ymddangos am bob math o resymau. Weithiau, maen nhw'n ddilys ac yn adlewyrchu'r hyn sy'n digwydd mewn gwirionedd. Brydiau eraill, nid ydyn nhw'n real - ond maen nhw'n dal i ddweud rhywbeth dilys wrthym.

Os ydych chi mewn cariad â dau berson, efallai eich bod chi'n ceisio llenwi'r hyn sydd ar goll mewn un person â'r syniad o'r llall.

Er enghraifft, gallai eich cariad fod yn wych, ond byth yn cael rhyw gyda chi. Byddai'r dyn yn y gwaith yr ydych chi ei eisiau yn bendant yn cael rhyw gyda chi, felly rydych chi'n rhagamcanu'r angen hwnnw arno ac mae'ch meddwl yn eich argyhoeddi eich bod chi mewn cariad ag ef - pan, mewn gwirionedd, rydych chi eisiau cael rhyw yn unig!

Ar lefel ddyfnach, os na all eich partner roi'r gefnogaeth emosiynol sydd ei hangen arnoch yn wirioneddol, efallai y byddech chi'n meddwl bod gennych chi deimladau tuag at y ffrind sydd can a yn gwneud rhowch y gefnogaeth honno i chi.

Mae taflunio yn normal iawn, ond gall wneud pethau'n ddryslyd iawn, a gall fod yn anodd gwybod pryd mae rhywbeth yn ddilys a phryd rydyn ni mewn gwirionedd yn canolbwyntio ar y syniad neu cysyniad rhywun arall, neu berthynas wahanol.

Os yw'ch teimladau am un person yn eithaf creigiog ar brydiau, efallai yr hoffech chi'r syniad o sefydlogrwydd. Gall hyn beri ichi edrych am yr ansawdd hwnnw mewn man arall, a gallai olygu eich bod wedyn yn ffantasïo am berson a all roi'r sefydlogrwydd hwnnw i chi.

Po waeth y mae pethau'n ei gael gyda'ch partner, y mwyaf y byddwch yn chwennych rhywun a all wneud ichi deimlo'n ddiogel, a'r mwyaf tebygol ydych chi o drosglwyddo'r angen hwnnw i rywun arall, ac yna argyhoeddi'ch hun bod gennych chi deimladau drostyn nhw.

Wrth gwrs, gallai eich teimladau tuag at y ddau berson fod yn real iawn! Efallai eich bod wir mewn cariad â'r ddau ohonyn nhw - ond pa fath o gariad ydyw?

pethau hwyl i'w gwneud pan fyddwch wedi diflasu

3. Ffigurwch pa fath o gariad rydych chi'n ei deimlo.

Rydyn ni i gyd yn caru gwahanol bobl mewn gwahanol ffyrdd, p'un a yw'n ffrind, aelod o'r teulu, neu bartner rhamantus.

Bydd pob perthynas ramantus sydd gennym yn wahanol, a byddwn yn teimlo ac yn gweithredu'n wahanol oherwydd hynny. Gall ein personoliaethau newid pan fyddwn gyda rhai pobl, oherwydd gallant ddod â gwahanol nodweddion ynom.

Mae pob perthynas yn esblygu dros amser, hefyd, ac mae'r math o gariad a gawsoch â'ch partner bum mlynedd yn ôl yn debygol o fod yn wahanol i'r math o gariad sydd gennych gyda nhw nawr.

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi mewn cariad â dau berson ar yr un pryd, mae angen i chi ddarganfod pa fath o gariad sydd gennych chi at y ddau cyn y gallwch chi wybod sut i'w drin.

Cariad cyfarwydd yw'r math o gariad mae'n debyg y byddwch chi'n teimlo os ydych chi wedi bod gyda rhywun am gyfnod.

Mae'n gyffyrddus, ac mae'r ddau ohonoch chi'n adnabod eich gilydd yn dda iawn. Rydych chi wedi gweld eich gilydd ar eich pwynt uchaf ac isaf, ac mae yna lawer o ymddiriedaeth a cwmnïaeth .

Efallai bod y cyffro wedi mynd ychydig serch hynny - does dim llawer ar ôl i'w wneud am y tro cyntaf bellach, a gall hynny wneud i'r cariad deimlo ychydig yn ddiflas neu'n ddiflas.

Efallai y bydd pobl sydd yn y math hwn o berthynas yn dechrau meddwl tybed beth arall sydd yna, neu'n teimlo fel eu bod nhw gyda'i gilydd yn unig oherwydd yr hanes maen nhw'n ei rannu gyda'i gilydd.

Cariad rhamantaidd cyfeirir ato'n aml fel y cyfnod mis mêl. Rydych chi mewn perthynas gymharol newydd ond mae'r ddau ohonoch wedi sefydlu lle'r ydych chi'n sefyll.

Mae pethau'n wych - rydych chi'n cael llawer o hwyl gyda'ch gilydd, mae popeth yn dal i fod yn gyffrous, ac rydych chi'n teimlo'n gadarnhaol iawn ynglŷn â lle mae'r cyfan yn mynd.

Rydych chi'n dal i gael llawer o ryw, cwtshys, nosweithiau dyddiad rhamantus, a bywyd annwyl gyda'ch gilydd. Mae yna gynlluniau ar gyfer y dyfodol, ond does dim pwysau i bethau symud yn gyflym ac rydych chi ddim ond yn mwynhau treulio amser gyda'ch gilydd.

Cariad rhywiol yw un o'r rhai a all wneud pethau'n ddryslyd. Mae'n rhywbeth y gallwch chi ei brofi gyda rhywun y tu allan i'ch perthynas, a dyna'n aml pam mae pobl yn cael eu hunain yn cael teimladau dros fwy nag un person ar y tro.

Cariad rhywiol yw'r union ffordd y mae'n swnio - mae'n fath o chwant, ac mae'n canolbwyntio'n bennaf ar atyniad rhywiol a chydnawsedd.

Mae awydd am y math hwn o gariad gyda rhywun heblaw ein partner yn aml yn digwydd pan fydd ar goll o'n perthynas.

Efallai nad ydym wedi cael rhyw gyda'n partner am gyfnod, neu nad ydym bellach yn cael ein denu'n rhywiol atynt. Yn hynny o beth, rydyn ni'n cael ein tynnu at yr egni hwnnw gyda rhywun arall, ac yn rhagamcanu teimladau o gariad arnyn nhw o'n hawydd i gael ein dymuno.

Cariad delfrydol yw un o'r mathau mwyaf cyffredin o gariad yn y sefyllfa hon. Fel y soniasom yn gynharach, dyma pryd rydych chi'n cwympo mewn cariad â'r syniad o rywun, ac nid y realiti ohonynt.

Gall hyn ddigwydd pan fyddwch chi'n teimlo'n ddigyflawn yn eich perthynas am ba bynnag reswm.

Rydym yn aml yn atodi delfrydau i rywun yn seiliedig ar ychydig iawn o ymwybyddiaeth o sut beth ydyn nhw mewn gwirionedd. Efallai y byddwn yn gweld rhywun yn ddeniadol yn gorfforol ac yn tybio y byddant hefyd yn felys ac yn ddoniol ac yn swynol, heb unrhyw wybodaeth o'u math personoliaeth go iawn. Mae hyn yn achosi inni syrthio mewn cariad â'r syniad ohonynt, yn hytrach na'r realiti ohonynt.

4. Ystyriwch gyda phwy rydych chi'n fwyaf cydnaws.

Meddyliwch am bwy rydych chi'n fwyaf cydnaws â nhw a sut y gallai pethau weithio ar lefel ymarferol. Meddyliwch am sut rydych chi am i'r berthynas edrych, a phwy yw'ch cyfatebiaeth orau.

Efallai nad yw'r partner rydych chi gyda fe yn rhywun rydych chi'n gweld eich hun mewn perthynas â thymor hir oherwydd bod gennych chi nodau a gwerthoedd mor wahanol, ac mae'r person arall yn llawer mwy cydnaws â'r hyn rydych chi ei eisiau gan bartner tymor hir.

Yn yr un modd, efallai y byddwch chi'n sylweddoli bod un o'r bobl rydych chi mewn cariad â nhw yn ddeniadol a chyffrous iawn, ond ni fyddent yn ddigon sefydlog ac yn dda am gyfathrebu am unrhyw beth tymor hir.

Bydd hyn wir yn eich herio, a bydd angen i chi fod yn greulon o onest â chi'ch hun.

Cofiwch nad oes angen i'r naill na'r llall o'r bobl rydych chi mewn cariad â nhw wybod am eich rhestr pro / con, felly gallwch chi fod mor agored a bregus â chi'ch hun ag y mae'n ei gymryd i wneud penderfyniad.

5. Gweithiwch allan beth rydych chi wir ei eisiau o fywyd.

Ar hyn o bryd efallai y byddwch chi'n teimlo mai dim ond dau opsiwn sydd gennych chi - partner un neu bartner dau.

Gall hyn wneud pethau'n anodd, gan eich bod chi'n dewis rhwng dau berson penodol sydd â setiau penodol o nodweddion personoliaeth.

Yn hytrach na chanolbwyntio ar yr hyn y gall y ddau berson hyn ei gynnig i chi, meddyliwch am yr hyn rydych chi ei eisiau mewn gwirionedd, yn annibynnol ar y ddau ‘opsiwn’ hyn.

Gwnewch restr o'r holl pethau yr hoffech chi mewn perthynas - nid dim ond o'r perthnasoedd sydd ar gael ichi ar hyn o bryd.

Efallai y byddwch chi'n sylweddoli bod un person eisoes yn ticio'r blychau i gyd, neu efallai y byddwch chi'n darganfod nad yw'r un ohonyn nhw mewn gwirionedd yr hyn rydych chi ei eisiau mewn gwirionedd.

Pan fydd gennym ni deimladau dros fwy nag un person ar y tro, rydyn ni'n cael ein dal i fyny wrth ddewis rhwng y ddau ohonyn nhw nes ein bod ni'n anghofio am y gweddill hwnnw o'r byd!

Peidiwch â chyfyngu'ch hun - efallai eich bod chi'n cael teimladau ar gyfer dau berson oherwydd ni all yr un ohonyn nhw ddarparu popeth rydych chi ei eisiau neu ei angen.

Mae hynny'n golygu nad yw'r un ohonynt yn hollol iawn i chi, felly gallwch chi ddechrau edrych yn rhywle arall a dod o hyd i rywun sy'n ddigon i chi yn eu un person, a thrwy hynny gael gwared ar eich angen i lenwi gwagle rhywun â rhywun arall.

6. Byddwch yn onest â nhw - y ddau ohonyn nhw.

Efallai na fyddai hyn yn opsiwn i chi, am nifer o resymau, ond byddem yn eich annog i'w ystyried os gallwch chi.

Gallai bod yn onest olygu dweud wrth eich partner fod gennych chi deimladau tuag at rywun arall. Mae hyn yn anodd iawn gan ei fod yn debyg i gyfaddef iddo perthynas emosiynol .

Bydd angen i chi feddwl yn ofalus am y ffordd orau i fynd ati, a chymryd eu teimladau i ystyriaeth.

Os nad ydych mewn perthynas â'r naill na'r llall ohonynt, bydd hyn yn haws ond yn dal i fod yn heriol, felly cymerwch eich amser.

Os ydych chi'n ceisio dewis rhwng dau berson, mae'n annheg cadw'r ddau ohonyn nhw'n hongian ar linyn wrth iddyn nhw aros i chi wneud penderfyniad.

Trwy ddweud wrthyn nhw sut rydych chi'n teimlo, rydych chi'n gadael i'ch hun fod yn agored i niwed, a all deimlo'n frawychus iawn. Cofiwch eich bod yn gwneud hyn heb barch tuag atynt, ac, os ydynt yn werth eich amser, byddant yn ceisio deall hynny a gadael ichi ddod i'ch penderfyniad eich hun.

7. Gofynnwch i'ch hun a ydych chi ddim ond yn edrych am ddihangfa.

Fel rydyn ni wedi sôn uchod - mae rhai teimladau rydyn ni'n eu datblygu ar gyfer pobl yn seiliedig ar y syniad ohonyn nhw, nid y person go iawn.

Mae hyn yn aml yn digwydd pan rydyn ni'n teimlo'n unig neu'n drist, neu efallai pan rydyn ni mewn perthynas ddigyflawn.

Rydym yn edrych at rywun arall i lenwi’r gwagle a darparu ar gyfer yr hyn sydd ‘ar goll.’

Os ydych chi'n aml yn cael eich hun yn profi teimladau tuag at bobl nad ydyn nhw'n bartner i chi, gallai hynny fod oherwydd eich bod chi'n chwilio am esgus i adael.

Os ydych chi'n edrych yn rheolaidd mewn man arall, gan gynnwys mewn materion emosiynol (neu gorfforol), efallai eich bod chi'n ceisio dod o hyd i reswm i dorri pethau i ffwrdd gyda'ch partner.

Efallai eich bod chi am iddyn nhw eich dal chi â theimladau tuag at rywun arall fel ei fod eu penderfyniad i ddod â phethau i ben. Y naill ffordd neu'r llall, mae'n rhywbeth i'w ystyried.

Ar ddiwedd y dydd, ni allwn ond rhoi cymaint o gyngor ichi - mae angen i chi wneud penderfyniad drosoch eich hun.

Mae defnyddio erthyglau fel hyn i hunan-fyfyrio, siarad ag anwyliaid rydych chi'n ymddiried ynddynt, ac ystyried cwnsela i gael barn wrthrychol i gyd yn opsiynau i'w hystyried.

Blaenoriaethwch eich hun ac ymddiried yn eich perfedd - rydych chi eisoes yn gwybod beth yw'r ateb.

Dal ddim yn siŵr beth i'w wneud am eich teimladau neu pwy ddylech chi eu dewis? Sgwrsiwch ar-lein ag arbenigwr perthynas o Hero Perthynas a all eich helpu i ddarganfod pethau. Yn syml.

Efallai yr hoffech chi hefyd: