11 Pethau i'w Gwneud Pan nad ydych yn Gwybod Beth i'w Wneud

Mawr neu fach, rydyn ni'n wynebu llawer o benderfyniadau bob dydd.

Oftentimes, maent yn ein rhwystro yn ein traciau, yn ansicr o'r hyn y dylem ei wneud.

Gall y senarios fod yn wahanol i ddibwys i newid bywyd, a gallant fod yn bersonol neu'n broffesiynol, ond rydyn ni'n cael ein hunain yn gaeth fel cwningen yn y headlamps, wedi'i pharlysu.

A ddylech chi gychwyn eich busnes eich hun neu aros am byth yn gaethwas cyflog?

A ddylech chi fynd yn ôl i'r ysgol ac agor llwybr gyrfa newydd neu aros yn iawn lle rydych chi?ble ydych chi'n gweld y berthynas hon yn mynd

A ddylech chi ddod â pherthynas i ben neu raeanu'ch dannedd a chymdeithasu yn y gobaith y bydd pethau'n gwella?

Dyma ychydig enghreifftiau yn unig o benderfyniadau yr ydym yn ymgodymu â hwy yn rheolaidd.

Rydych chi'n myfyrio, rydych chi'n poeni, ac rydych chi'n gohirio dewis y naill ffordd neu'r llall, yn nodweddiadol mynd yn sownd mewn dolen o ddiffyg penderfyniad.A'r peth rhwystredig yw bod maint y broblem yn aml yn gysylltiedig yn wrthdro â'r amser rydych chi'n ei dreulio yn trafod y ffordd orau o weithredu.

Efallai ei fod yn beth bach - penderfynu a ddylid derbyn gwahoddiad annisgwyl i briodas ffrind coleg, er enghraifft - ond gall deimlo'n fawr pan nad ydych chi'n gwybod beth i'w wneud rhag ofn achosi tramgwydd.

Chwilio am Y Peth Iawn i'w Wneud yn gallu dod yn obsesiynol ac, o fy, mae llawer o amser yn cael ei wastraffu i lawr y twll cwningen hwnnw.

Felly, beth allwch chi ei wneud i dorri'r sefyllfa?

Fel y dywed y guru ysgogol, Jim Rohn:

Nid oes ots pa ochr o'r ffens rydych chi'n dod oddi arni weithiau. Yr hyn sydd bwysicaf yw dod i ffwrdd! Ni allwch wneud cynnydd heb wneud penderfyniadau.

Pe gallech chi ffosio'r cyfyng-gyngor hyn - y pryder, yr ansicrwydd, a'r rhai nad ydyn nhw'n gwybod - a llyfnhau'ch llwybr i benderfyniad, dychmygwch y rhyddhad rydych chi'n ei deimlo.

Felly, mae'n bryd gwneud ffafr i chi'ch hun trwy neidio i lawr oddi ar y ffens honno a lleddfu'ch ffordd i weithredu.

Mae unrhyw gamau, wedi'r cyfan, yn debygol o fod yn well na dim.

Fe wnaeth yr Arlywydd Theodore Roosevelt ei roi fel hyn:

Mewn unrhyw foment o benderfyniad, y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw'r peth iawn. Y peth gwaethaf y gallwch chi ei wneud yw dim.

Dyma ychydig o awgrymiadau i dorri'r cam olaf o ddiffyg penderfyniad:

1. Ceisio gwybodaeth berthnasol.

Efallai eich bod wedi dod i gyfyngder ymddangosiadol gyda pha bynnag broblem rydych chi'n ei hwynebu, ond nid yw'n sefyllfa unigryw a digynsail mewn unrhyw fodd.

Bydd rhywun, yn rhywle, eisoes wedi ei wynebu ac wedi delio ag ef.

Mae'n debygol eu bod wedi cynhyrchu vlog, ysgrifennu blog, erthygl, neu hyd yn oed lyfr am eu profiad a'u taith i ddatrys y mater.

Chwiliwch am y wybodaeth honno a'i defnyddio i weithio allan o ble rydych chi'n mynd.

2. Nodwch eich nod.

Mae'n hawdd credu mai'r camau rydych chi'n eu cymryd yw'r diwedd ynddo'i hun, ond yn amlach na pheidio, dim ond y modd i ben ydyw mewn gwirionedd.

Er enghraifft, nid chwalu perthynas anfoddhaol yw'r diwedd, ond y modd i (gobeithio) sicrhau cysylltiad mwy cytûn â rhywun arall.

Ar ôl i chi nodi'ch nod yn y pen draw - y diwedd - efallai y bydd gennych weledigaeth gliriach o'r modd posib i'ch cyrraedd chi.

3. Cymhwyso llwyddiannau'r gorffennol i gyfyng-gyngor cyfredol.

Mae'r tric yma yn syml: aseswch yr hyn a weithiodd i chi yn y gorffennol a gwnewch fwy ohono.

Yn eu llyfr Newid: Sut i Newid Pethau Pan fydd Newid yn Anodd , Mae Chip a Dan Heath yn galw'r dechneg hon yn chwilio am y smotiau llachar.

Pan fyddwch chi mewn sefyllfa heb wybod beth i'w wneud, myfyriwch ar gyflawniadau llwyddiannus blaenorol, neu meddyliwch am broblemau rydych chi wedi'u datrys yn y gorffennol.

Yna gofynnwch i'ch hun:

- Beth oedd y strategaeth lwyddiannus?

- Sut wnaethoch chi ddatrys y broblem?

- Pa gamau wnaethoch chi eu cymryd i gyflawni'ch nodau?

- Sut allwch chi ddefnyddio'r profiadau hyn i ddatrys eich problemau cyfredol?

diolch am ddangos i mi sut olwg sydd ar ffrind ffug

Yn fyr, myfyriwch ar y mannau llachar a chwiliwch am ffyrdd i'w dyblygu yn eich amgylchiadau presennol.

4. Trafodwch y peth.

Dewch o hyd i glust wrando sympathetig ac eglurwch eich problem i'r person hwnnw.

Gallai hyn fod yn ffrind, yn aelod o'r teulu, yn weithiwr cow, yn gynghorydd, neu'n aelod o fforwm ar-lein. Yn fyr, unrhyw un a fydd yn gwrando.

Gall y broses o leisio'r cyfyng-gyngor rydych chi'n ei wynebu dorri'r ddolen ddiddiwedd o bryder rydych chi wedi mynd yn sownd ynddo.

Mae pwy bynnag rydych chi'n siarad â nhw yn annhebygol o gael yr ateb diffiniol.

beth i'w wneud pan fyddwch chi'n dal eich cariad yn gorwedd

Ond mae rhywbeth am roi eich meddyliau mewn trefn resymegol i egluro'r sefyllfa i drydydd parti a all ddod â'r eglurder rydych chi wedi bod yn ei geisio.

Gall arwain at foment bwlb golau a gall y ffordd gywir o weithredu ddod yn amlwg.

Y budd ychwanegol o esbonio'r ffeithiau wrth i chi eu gweld i berson arall yw y potensial ar gyfer eu hadborth gwerthfawr.

Wedi'u gweld o'u persbectif diduedd, efallai bod ganddyn nhw rywfaint o fewnwelediad sydd hyd yma wedi eich eithrio chi.

5. Dewch o hyd i rywun sydd wedi bod yn eich esgidiau.

Nid oes unrhyw beth tebyg i brofiad i'ch tywys pan fyddwch chi'n wynebu problem ac yn methu â nodi camau priodol.

Ceisiwch ddod o hyd i ffrind, aelod o'r teulu, neu gydnabod sydd wedi wynebu cyfyng-gyngor tebyg a gofynnwch am eu cymorth i ddod o hyd i'ch ffordd trwy'r cyfyngder.

Gyda budd eu profiad personol, da a drwg, gallai eu cyngor neu awgrymiadau ar gwrs gweithredu fod yn amhrisiadwy wrth eich rhyddhau rhag marweidd-dra diffyg penderfyniad.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

6. Rhowch ychydig o le a phellter i chi'ch hun.

Yn aml nid yw'r parlys yn wyneb problem yn uniongyrchol gysylltiedig â'r mater o gwbl.

Efallai bod straen a phwysau gwaith, teulu a bywyd yn gyffredinol wedi eich gadael chi dim gofod pen nac egni emosiynol i ddod o hyd i'ch ffordd heibio i'ch rhwystr ffordd feddyliol.

Ac eto rydych chi'n gwybod na allwch chi osgoi'r mater, ac rydych chi'n mynd yn sownd mewn dolen dragwyddol o boeni heb unrhyw obaith o ddod o hyd i ffordd trwy'r ddrysfa ansicrwydd.

Os ydych chi'n teimlo bod hyn yn wir amdanoch chi, yr ateb gorau, os gallwch chi ei gyflawni o bosibl cymerwch amser i ffwrdd i chi'ch hun.

Ceisiwch ddianc o'ch amgylchedd arferol, eich cyfrifoldebau rheolaidd, ac o'ch trefn arferol.

Efallai y bydd y newid golygfa a'r newid persbectif yn arwain at yr ateb i'r conundrum nad ydych wedi gallu dod o hyd iddo.

7. Cymerwch gam babi.

Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin dros fod yn sownd ar y ffens yw eich bod am fod yn sicr cyn i chi weithredu.

Rydych chi'n amharod i wneud unrhyw beth nes eich bod 100% yn sicr.

Ond does dim byd mewn bywyd byth yn sicr. Bydd yna bethau bob amser na allwch chi ragweld syrpréis sy'n dod allan o'r glas.

Felly yn hytrach nag aros nes eich bod 100% yn hyderus yn eich penderfyniad, gwnewch rywbeth bach sy'n tybio eich bod eisoes wedi gwneud y penderfyniad hwnnw.

Yna gweld beth sy'n digwydd a sut rydych chi'n teimlo amdano.

Meddwl am symud i dref wahanol? Treuliwch benwythnos cyfan yno - aros mewn gwesty os oes rhaid - i gael lleyg y tir.

Gweld sut mae'n teimlo i fod yno. Sut mae'r awyrgylch yn debyg? Ydy'r bobl leol yn gyfeillgar? Oes ganddo'r holl siopau, bariau a chaffis rydych chi'n chwilio amdanyn nhw?

Am ysgrifennu llyfr plant? Dechreuwch gyda phennod un.

Nid oes rhaid iddo fod yr erthygl orffenedig, ond trwy gael pethau i lawr ar bapur, efallai y byddwch chi'n dod o hyd i'r ysbrydoliaeth sydd ei hangen arnoch i ysgrifennu'r bennod nesaf, ac ati.

8. Peidiwch â chael eich hongian ar berffeithrwydd.

Weithiau gallwn fynd yn sownd oherwydd credwn fod yn rhaid i beth bynnag a wnawn fod y peth perffaith 100% perffaith o dan yr amgylchiadau.

Gan fod yr ateb perffaith bob amser yn anodd dod o hyd iddo (ac weithiau'n amhosibl ei nodi), y canlyniad terfynol yw dim gweithredu o gwbl.

Enghraifft o bosib yw ysgrifennu llythyr cydymdeimlad.

Rydych yn cynhyrfu ynghylch yr hyn i'w ysgrifennu fel cysur i'r rhai sydd mewn profedigaeth cyhyd nad yw'r cerdyn, yn y diwedd, yn cael ei anfon o gwbl.

Canlyniad net: mae eich cydwybod yn pwyso'n drwm ac ni dderbynnir unrhyw eiriau diddan.

Felly cymerwch gam babi, fel yr awgrymwyd uchod, ysgrifennwch ychydig o eiriau syml, ond peidiwch â disgwyl perffeithrwydd.

Nid oes rhaid iddo fod y cerdyn gorau, mwyaf huawdl y maent yn ei dderbyn, ond bydd yn cael ei werthfawrogi cymaint yn fwy na distawrwydd.

Mae rhywfaint o weithredu, unrhyw gamau, bob amser yn debygol o fod yn well na dim gweithredu o gwbl.

9. Ewch gyda'ch perfedd.

Peidiwch byth â diystyru'ch ymateb emosiynol greddfol.

sut i fod yn siŵr bod merch yn eich hoffi chi

Mae eich teimladau perfedd yn cael eu llywio gan eich credoau a'ch gwerthoedd craidd , sy'n eu gwneud yn ganllaw mor bwerus pan rydych chi'n ceisio'r peth iawn i'w wneud.

Efallai y byddwch chi'n teimlo eich bod wedi'ch clymu gan y nifer fawr o wybodaeth sy'n troelli o amgylch eich pen ar ôl i chi ofyn am gyngor ar sut i ddatrys sefyllfa ddraenog.

Treuliwch y wybodaeth, ond yna gadewch i'ch teimlad greddf reddfol eich tywys i'r ffordd gywir o weithredu.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwrando!

10. Osgoi bod yn fyrbwyll.

Er y byddwch yn awyddus i wneud rhywbeth unwaith y byddwch wedi penderfynu ar gamau gweithredu, peidiwch â bod yn rhy frysiog i weithredu arno.

Os gallwch chi, cysgu arno.

Bydd yr egwyl fer hon yn rhoi cyfle i'ch meddwl ganolbwyntio ar rywbeth arall, tra bod y syniadau'n eplesu yn y cefndir.

Os yw'n dal i ymddangos fel y peth iawn i'w wneud yr ochr arall i noson dda o gwsg, yna ewch ymlaen.

11. Peidiwch â gwrando ar amheuaeth.

Pan fyddwch chi o'r diwedd yn ddigon dewr i weithredu ar ôl i chi feddwl yn hir ac yn galed Y Peth Iawn i'w Wneud , mae'n rhy gyffredin i fod ag amheuon wrth i effeithiau eich gweithredoedd ddatblygu.

Mae hyn yn arbennig o wir os nad yw pethau'n troi allan y ffordd roeddech chi wedi'i ddisgwyl.

Gallwch gael eich arteithio â phethau y dylid eu cael a rhai a allai fod gennych, ond peidiwch â cholli golwg ar y ffaith bwysig hon:

Fe wnaethoch chi weithredu'r ffordd y gwnaethoch chi gyda'r bwriadau gorau yn unig ac arfogi dim ond gyda'r wybodaeth a oedd ar gael ichi ar adeg gwneud y penderfyniad.

Gyda hyn mewn golwg, ceisiwch beidio â gwastraffu eich egni meddyliol gan bwysleisio pethau nad ydyn nhw'n troi allan y ffordd rydych chi wedi cynllunio / gobeithio.

Pe bai pob un ohonom wedi ein bendithio â 20-20 o edrych yn ôl, byddem yn hil uwch-ddynol, yn sicr.

I grynhoi…

Dylai defnyddio rhai o'r awgrymiadau hyn roi'r dewrder sydd ei angen arnoch i dorri'r sefyllfa o beidio â gwybod beth i'w wneud a chaniatáu i chi weithredu.

Wedi dweud hynny, efallai mai'r dywediad anhysbys hwn yw'r cyngor gorau allan ar bwnc beth i'w wneud pan nad ydych chi'n gwybod beth i'w wneud:

mae'r graig yn erbyn y Rhufeiniaid yn teyrnasu

Byddwch yn bendant. Yn iawn neu'n anghywir, gwnewch benderfyniad. Mae ffordd bywyd wedi'i phalmantu â gwiwerod gwastad na allent wneud penderfyniad.

Peidiwch â bod yn wiwer.