6 Arwydd Rydych Chi Yn Nhro Argyfwng Dirfodol

Edrych am ystyr bywyd ? Dyma'r $ 14.95 gorau y byddwch chi erioed wedi'i wario.

Mae yna adegau pan fydd pethau'n teimlo'n hollol anghywir, yn anadferadwy yn anghywir. Mae dŵr yn blasu'n arswydus. Mae caneuon adar y bore mor ddymunol â rap Ffrengig. A'r pen draw: nid ydych chi hyd yn oed eisiau mewngofnodi i Facebook.

Croeso i'ch Argyfwng Dirfodol.

Mae'n sugno. Mae'n sugno drwg. Er eich bod chi'n gwybod nad yw popeth yn y byd yn ceisio ein trethu (dim ond y pethau gwirion sy'n cael eu taflu yn ein hwynebau yn ddyddiol), mae'r cyfan y gall WTF-ery cyson ei wneud - ac yn aml yn gwneud hynny - at dunnell o BAM BOTHERs. Gormod PAM BOTHERs ac rydych chi mewn cors o ddisgwyliadau diflanedig.

Cymerwch galon, angylion annwyl, oherwydd mae gobaith, yn wir, yn bodoli y tu allan i arwyddion ymgyrch Obama cysgodol. Gallwch gofio arwyddion yr argyfwng dirfodol modern, ac wrth gofio eu bod yn gwrthdroi eu heffeithiau niweidiol.1. Cerdd yn Dod yn Sŵn Cyfiawn

Ydy cerddoriaeth yn swnio fel pe bai'n teithio trwy slwtsh? Onid ydych chi'n gallu gwerthfawrogi curiad ffynci, riff gitâr hellacious, geiriau enaid (gwir enaid, nid Michael Bublé yn pylu stwff ysgafn)? Oni fyddai hyd yn oed Sartre yn gwneud deuawd drwm gyda Tito Puente yn eich symud?

Rydych chi wedi mynd i mewn i'r Parth Argyfwng.

Mae eich psyche wedi chwalu i'r pwynt lle byddwch chi hyd yn oed yn gwrando ar radio 40 Uchaf oherwydd, i chi, beth yw'r gwahaniaeth? Cofiwch, serch hynny, fod y gerddoriaeth honno'n arfer eich cludo chi. Fe wnaeth ymgysylltu â'ch ymennydd a gwneud i chi fod eisiau canu i lawr i'ch atomau iawn. “Pob celf,” ac rydw i'n aralleirio Walter Pater yma, “yn anelu at gerddoriaeth.” Mae'n debyg bod Walter yn noeth yn y glaw ar y pryd, yn gwrando ar ddiferion yn perfformio eu brand eu hunain o unawd drwm.Ni all yr enaid fodoli heb gerddoriaeth, felly er mwyn bendigedig, gwisgwch rai alawon cyfiawn p'un a ydych am eu clywed ai peidio. Dywedwch wrth eich ymennydd am gau i fyny am ychydig. Caewch i fyny a gwrandewch. Nid oes gan ysbryd annifyr Tito Puente unrhyw amser ar gyfer foppery dirfodol.

Mae celf yn hanfodol.

2. Mae Gwaith Yn Artaith

Nid ydych chi eisiau mynd i'r gwaith. Roedd hynny'n fyr, onid oedd? Iawn, felly dydych chi byth eisiau mynd i'r gwaith, ond o hyd, mae hyn yn ychwanegol.

Dirwy. Ychwanegol: Mae cyfalafiaeth yn sugno. O dan ddylanwad argyfwng dirfodol, rydych chi'n ymwybodol o'r annynolrwydd gwasgu y tu ôl I gyd systemau economaidd. Ni chawsoch eich geni i ddeffro mewn tŷ yr ydych yn berchen arno yn unig trwy ddefnyddio dyfynbrisiau, gyrru car sy'n fwy o fudd i gwmnïau yswiriant ceir nag ydyw i chi, yn gweithio mewn rhyw gwmni y mae ei unig bwrpas yn adfywio ei hun ad infinitum fel rhyw dreiglad gwrthnysig gwrthgyferbyniol o Doctor Who, ac yn sicr nid oes gennych unrhyw gynlluniau yn rhannu unig amser tawel y diwrnod gwaith uffernol - hynny yw egwyl cinio sacrosanct - gorfod gwrando ar Mouth Open Lou yn cnoi a siarad am y weithdrefn honno a wnaeth yn ddiweddar, ni waeth pa mor frikking yw gwyddoniaeth feddygol ryfeddol nawr.

Mae'r argyfwng dirfodol yn hawdd ei ddiffinio'i hun fel y gallu i fod ym mhobman a gweld popeth ond yn dal i orfod mynd i'r gwaith.

Rhufeinig yn teyrnasu a'r usos

Sy'n sugno.

Mae cyflawniad personol yn hanfodol.

3. Mae hylendid yn Cymryd Sedd Gefn

Mae cyrraedd y gwaith yn golygu bod yn rhaid i chi wisgo dillad. Eyeroll. Groan. Cryf gair cuss. Pa ddiwrnod yw hi? Rydych chi wedi gwisgo dillad am, fel, wythnos gyfan. Yng nghefn eich meddwl, fel y bo'r angen fel ysbryd wedi'i glymu i'r llwyd, mae'r sylweddoliad, heddiw, mai eich dillad isaf brys ydych chi. Nid ydych chi wedi bod eisiau golchi dillad. Ddim gartref ac yn sicr ddim mewn golchdy. Peidiwch byth â mynd i laundromat pan o dan ddylanwad argyfwng dirfodol.

Os oes pentwr 3 wythnos oed o ddillad isaf perffaith dda yn esblygu yn eich ystafell wely ond mae gennych chi hanner band gwasg a ffabrig pabaidd (holey) yn eistedd am byth ac ar eich pen eich hun mewn drôr sydd fel arall yn wag, rydych chi wedi cyrraedd cam 3 eich argyfwng: Hylendid yn ddewisol.

Os byddwch chi'n cyrraedd pwynt o ystyried hyfywedd troi'r undod Pabaidd y tu mewn allan ar ôl i chi eu gwisgo (a pheidiwch â chymryd arnom nad ydych chi'n mynd i'w gwisgo) rydych chi wedi cyrraedd cam 4: Dim F * cks Wedi'i roi . Y llethr llithrig.

Nid oes unrhyw F * cks O ystyried yn ymestyn arhosiad yr argyfwng dirfodol sy'n digwydd yn naturiol i mewn i achos ennui wedi'i chwythu'n llawn sydd, oherwydd emo poesy ennui (ennui, n. - teimlad o ddiffyg rhestr ac anfodlonrwydd yn deillio o ddiffyg galwedigaeth neu gyffro ), a yw meintiau'n waeth na CE sy'n rhedeg y felin Bydd EC, fel y mwyafrif o afiechydon dros dro, yn rhedeg ei hun allan mae ennui yn efelychu ei hun (ac yn ffasiynol).

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

4. Eich Agwedd Yw Glum

Rydych chi mor jaded y gallech chi ysgrifennu'r llyfr 'How To Be Everywhere At Once And Still Not Give AF * ck, Neu: No Matter Where You Go, Who Gives A Damn You're There?' - bod yn gyfrif eich bod chi'n bod sur a llawen boed hynny mewn cyngerdd gogoneddus, agos atoch, yn gwylio gorymdaith o fynachod llafarganu, y tu mewn i bitsas newydd a rhagorol, neu hyd yn oed yn y Gofod Anfeidrol.

Nid ydych yn gweld rhyfeddod yn unrhyw le, ac rydych yn methu â synnu. Hyd yn oed yn rhywiol, rydych chi'n methu â rhyfeddu. Fe ddylech chi ryfeddu bod unrhyw un hyd yn oed wedi trafferthu cael rhyw gyda chi gyda'r agwedd honno o'ch un chi. Ond dim ond theatr berfformio i chi yw rhyw, ac nid theatr dda hyd yn oed, y math myfyriwr drama coleg a raddiodd yn ddiweddar. Mae boobs yn ddibwrpas. Mae Wangs yn idiotig. A, gan dduwiau, yr wynebau hynny. Mae'n well gennych arbed ergs egni ar gyfer syllu ar aelodau coed ar drugaredd awel.

Gwybod beth? Efallai y byddai'n well i bawb sy'n cymryd rhan pe byddech chi'n cymryd nap. Ei wneud.

Mae gorffwys yn hanfodol.

5. Mae Napping yn Dod yn Ddifyrrwch

Efallai eich bod o dan argyfwng dirfodol os ydych chi'n cymryd naps yn aml. Mwy o gatatonia na nap er. Galwch heibio am ychydig ac yna dewch yn ôl i'r byd. Mae'r dod yn ôl yn bwysig.

Mae dad-blygio yn hanfodol.

6. Nid yw Hiwmor yn Eich Hiwmor

Ydych chi'n gweld bywyd yn ddigrif? Dyfalwch beth? Nid yw'n wir. Nid eich pleser chi yw pob pleser, na phob dioddefaint. Y jôc yw, o gael amser, mae un bob amser yn tynhau i ddod yn un arall. Mae'r bywyd hwn yn fampir ... ond mae hynny hefyd yn golygu eich bod chi, bag cig rhyfeddol, cymhleth o dueddiadau duwiol, yn wddf hyfryd, bywiog. Rydych chi yn fyw. Ar hyn o bryd, ar hyn o bryd, a bron iawn am byth os ydych chi'n osgoi'r olygfa amserol linellol gyffredin. Weithiau mae'n rhaid i chi ddweud hynny'n uchel, nid i'r byd, nid i'r bydysawd, ond i chi'ch hun. Ei wneud. Allan yn uchel. A golygu'r hyn rydych chi'n ei ddweud. Pum gair syml.

“Rwy’n fyw ar hyn o bryd. '

sut i syrthio allan o gariad gyda dyn priod

Pârwch â gwneud rhywbeth pleserus er budd neb ar y blaned gyfan hon, ond chi yn y weithred o’i wneud… ac mae gennych bresgripsiwn na allai cant o gwmnïau fferyllol obeithio ei ailadrodd.

Argyfwng Dirfodol fel rhwymedd a adlif gastroberfeddol: hec, rydych chi wedi teimlo'n waeth ar ôl gormod o gwrw ar ddiwrnod poeth. Mae gennych chi, fel y dywed y plant.

Nid yw’n argyfwng ‘nes eich bod yn anghofio eich bod wedi bod yr ochr arall iddo lawer gwaith.

Anadl ddwfn nawr.

Camwch y tu allan.

Teimlwch y gwynt yn eich chwythu.

A all gwrando ar yr MP3 hwn eich helpu chi darganfyddwch eich ystyr mewn bywyd ? Rydyn ni'n credu hynny.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni cyswllt. Rwy'n derbyn comisiwn bach os dewiswch brynu unrhyw beth ar ôl clicio arnynt.