15 Peth i'w Ddisgwyl wrth Ddyddio Dad Sengl

Pa Ffilm I'W Gweld?
 

Felly, rydych chi wedi cwrdd â dyn. Ac roeddech chi wir yn ei hoffi o'r gair go, ond doedd hi ddim yn hir cyn iddo grybwyll bod ganddo blant, a'i fod yn dad sengl.Nid ydych erioed wedi dyddio tad sengl o'r blaen, ac mae'n debyg nad oes gennych unrhyw blant eich hun.

Mae rhai menywod yn gweld tadau sengl fel dim-na llwyr, ond does dim synnwyr yn pasio'r cyfle i ddod i adnabod dyn a allai fod yn wych i chi, dim ond oherwydd ei statws fel rhiant.

Wedi'r cyfan, gall dyddio tad sengl gael ei anfanteision, ond efallai y bydd llawer o bethau anarferol hefyd.

Ond does ryfedd eich bod ychydig wedi'ch gorlethu gan y gobaith ac nad ydych yn siŵr beth i'w ddisgwyl.Wrth gwrs, mae pob dyn yn wahanol, mae pob tad yn wahanol, mae pob plentyn yn wahanol, ac mae deinameg pob teulu yn wahanol.

Efallai ei fod e gweddw , efallai ei fod wedi ysgaru, neu efallai nad oedd erioed mewn perthynas ddifrifol gyda’r fam.

Mae miliwn o wahanol osodiadau posib ac nid oes unrhyw atebion sy'n addas i bawb.Os dewiswch ei ddyddio, yna dim ond chi fydd yn gwybod sut beth yw bod mewn perthynas â'r dyn hwn, ond dyma ychydig o awgrymiadau ynghylch beth i'w ddisgwyl.

1. Mae'n sensitif.

Yn anffodus, mae'r gymdeithas rydyn ni'n byw ynddi yn aml yn gwneud i ddynion deimlo fel bod yn rhaid iddyn nhw guddio eu hemosiynau i ffwrdd, ac ymdrechu i'w mynegi. Yn aml gall hynny fod yn broblem mewn perthnasoedd, gan eu bod yn cael trafferth mynegi eu hemosiynau neu ddeall emosiynau eraill.

Ond yn gyffredinol mae tadau mewn mwy o gysylltiad â'u hemosiynau ac yn fwy sensitif i anghenion pobl eraill.

Mae wrth ei fodd â’i blant yn fwy na dim yn y byd, ac mae hynny wedi dangos iddo nad yw bod yn agored i niwed bob amser yn beth drwg.

2. Mae'n gallu gweld y tu hwnt i'r arwynebol.

Mae magu plant yn gwrs damwain yn yr hyn sy'n wirioneddol bwysig mewn bywyd, felly mae'n debyg nad yw'r tad sengl hwn yn hongian ar y pethau arwynebol y mae llawer o ddynion.

Yn hytrach na blaenoriaethu edrychiadau, mae'n debyg y bydd yn chwilio am rywun â chalon aur y gallai ddychmygu ei gyflwyno i'w blant.

Bydd yn biclyd o ran eich personoliaeth, nid y pethau arwynebol.

3. Mae ganddo ei weithred gyda'i gilydd.

Iawn, felly yn anffodus nid yw hyn yn wir bob amser. Ond yn gyffredinol, os oes ganddo blant i ofalu amdanynt, yna bydd gan dad sengl ei hwyaid yn olynol yn ariannol, yn broffesiynol ac yn bersonol.

pa mor hen yw trish stratus

Mae'n debyg ei fod yn gwybod sut i wneud ei olchfa, coginio storm, gwneud ei drethi, a thrafod unrhyw fath o sefyllfa gymdeithasol, ac mae'n gwneud ei waith yn dda, heb adael iddo gymryd drosodd ei fywyd.

Yn y bôn, mae'n aeddfed, yn alluog ac nid oes angen partner arno i'w famu.

4. Mae ganddo flaenoriaethau eraill.

Os nad ydych erioed wedi dyddio tad sengl, mae'n debyg eich bod wedi arfer bod yn brif flaenoriaeth i'ch partner.

Wrth ddyddio tad sengl, bydd yn rhaid i chi ddod i arfer â dod yn ail i'w blant. Dyna'r ffordd y dylai fod, ond gallai fod yn anodd ichi ei dderbyn.

5. Nid yw'n cael torri ei blu.

Ar ôl i foi ddod yn dad, maen nhw'n gyffredinol yn rhoi'r gorau i chwysu'r pethau bach cymaint.

Nid oes ganddyn nhw'r amser na'r egni i wneud ffwdan am rywbeth nad yw'n werth gwneud ffwdan yn ei gylch mewn gwirionedd.

Efallai y byddai hynny'n dechrau rhwbio arnoch chi hefyd.

6. Mae ganddo rwymedigaethau ariannol.

Mae'n bwysig eich bod chi'n deall bod gan y dyn hwn rwymedigaethau ariannol na ellir eu negodi fel tad.

Mae'n rhaid iddo dalu am esgidiau ysgol a phartïon pen-blwydd a phethau di-ri eraill, ac felly, yn fwyaf tebygol, nid oes ganddo gymaint o incwm gwario i'w wario ar benwythnosau i ffwrdd neu brydau allan gyda chi.

7. Ni fydd yn gallu bod yn ddigymell.

Mae bod yn rhiant yn golygu bod gennych rwymedigaethau a chysylltiadau. Mae angen cynllunio a strwythuro ar blant ac mae'n debyg na fydd gwyliau neu noson allan ddigymell yn bosibilrwydd.

Bydd yn rhaid i chi fod yn barod i wneud cynlluniau ymlaen llaw a gweithio o amgylch amserlenni'r plant.

8. Mae mewn cysylltiad agos â'i gyn.

Os ydych chi'n dyddio tad sengl, does dim mynd o gwmpas y ffaith y bydd mam ei phlant yn rhan fawr o'i fywyd.

Yn dyddio dyn nad oes ganddo blant, fel rheol ni fyddai angen i chi glywed am ei gyn.

Ond os ydych chi'n dyddio tad, yna bydd yn rhaid i chi dderbyn ei bod hi'n rhan fawr o'r teulu, a bydd yn rhaid i chi adeiladu eich perthynas eich hun â hi.

Gallai hynny fod ychydig yn anodd i chi a hi drafod ar y dechrau, a bydd angen i chi fod yn barod i roi'r gwaith i mewn a rhoi unrhyw deimladau cenfigennus a allai godi.

Yr allwedd yw bod yn garedig a pharchus bob amser.

Mae'n debyg y bydd hi'n teimlo'r un mor nerfus â chi am y sefyllfa, felly bydd gwneud yr ymdrech i ddangos iddi eich bod chi wir eisiau i bethau weithio yn helpu i'w gwneud hi'n gartrefol.

Bydd bod yn garedig â'r fam hefyd yn eich rhoi chi i'r plant, ac i'r dyn rydych chi'n ei ddyddio.

9. Bydd yn disgwyl ichi garu plant.

Mae angen i chi dderbyn y ffaith, os yw pethau'n mynd o ddifrif gyda'r dyn hwn, yna bydd ei blant yn mynd i fod yn rhan fawr o'ch bywyd.

Felly, os nad ydych chi wir yn caru plant ac nad ydych chi'n awyddus i dreulio amser o'u cwmpas, ni fydd eich perthynas gynyddol yn para'n hir.

10. Bydd yn ofalus ynghylch eich cyflwyno i'w blant.

Bydd unrhyw dad da yn wyliadwrus iawn o gyflwyno partner newydd i'w blant yn rhy fuan.

Felly, peidiwch â disgwyl cael eich cyflwyno iddynt nes bod cryn dipyn o amser wedi mynd heibio ac mae'r ddau ohonoch yn siŵr bod potensial ar gyfer perthynas hirdymor.

Peidiwch â chymryd y ffaith nad yw’n barod i’ch cyflwyno iddyn nhw fel sarhad, ond fel arwydd ei fod yn dad da, ystyriol.

Oni bai, wrth gwrs, eich bod chi wedi bod gyda'ch gilydd ers blynyddoedd ac mae'n dal i fod cadw'ch perthynas yn gyfrinach , ac os felly dylai clychau larwm ddechrau canu.

A phan fyddwch chi'n cwrdd â nhw o'r diwedd, rhaid i chi fod yn ymwybodol y gallai unrhyw beth ddigwydd. Efallai y byddan nhw'n hamddenol ac yn agored i ddod i'ch adnabod chi, derbyn eich presenoldeb, ond gallen nhw deimlo'n ddig neu'n wyliadwrus, neu ychydig yn ddryslyd.

Yn union fel y bydd yn rhaid i chi weithio ar eich perthynas â'u mam, bydd yn rhaid i chi fod yn barod i roi'r amser a'r ymdrech i adeiladu perthynas gyda'i blant, gyda digon o amynedd a derbyniad.

11. Bydd yn fwy gwyliadwrus o fynd o ddifrif.

Mae dyn nad oes ganddo blant mewn sefyllfa i fentro. Gallant ruthro i berthynas os ydyn nhw eisiau, oherwydd yr unig berson sy'n mynd i gael ei brifo yw nhw.

Ond ni all dad gymryd y risgiau hynny.

Mae'n debyg y bydd pethau'n symud yn arafach nag y byddent fel arall, a gall hynny fod yn beth da.

Fe all roi amser i chi ddarganfod beth yw eich teimladau ar gyfer y dyn hwn, a pheidio â mynd i mewn dros eich pen nes eich bod 100% yn siŵr mai ef yw'r un i chi.

Os ydych chi'n teimlo'n isel am hyn, canolbwyntiwch ar y ffaith ei fod yn golygu bod yn rhaid i chi gadw llawer mwy o annibyniaeth, a chael mwy o amser i'ch ffrindiau a'ch teulu. Weithiau gall perthnasoedd newydd olygu nad oes gennych amser yn sydyn i unrhyw un ond eich partner newydd, felly gall dyddio tad fod yn adfywiol.

12. Ni fydd arno ofn siarad am ei deimladau.

Efallai y bydd yn cymryd mwy o amser iddo gyrraedd man lle mae'n barod i ymrwymo, ond ar y llaw arall, mae'n fwy tebygol o fod yn iawn gyda chael sgyrsiau mawr, difrifol am y dyfodol a'i deimladau heb gael ofn.

13. Bydd angen eich cefnogaeth a'ch dealltwriaeth arno.

Mae magu plant yn gig anodd, a bydd adegau pan fydd angen iddo wylo ar eich ysgwydd neu orfod aberthu.

Bydd yn rhaid i chi ddysgu'r grefft o fod yn gefnogol ac yn ddeallus, bod yno pan fydd ei angen arnoch chi, bod yn amyneddgar a pheidio â'i farnu.

Os yw hynny'n ymddangos fel llawer i'w ofyn, yna efallai nad ef yw'r dyn iawn i chi.

14. Efallai na fyddai eisiau mwy o blant.

Efallai ei fod eisoes yn rhiant yn dylanwadu ar sut mae'n teimlo am gael mwy o blant gyda phartner newydd - h.y. chi.

Mae hyn yn rhywbeth y mae angen i chi ei gael yn syth yn weddol gynnar wrth ddyddio’r boi hwn (er nad ar y dyddiad cyntaf!) Oherwydd os ydych chi eisiau plant eich hun ac nad yw eisiau mwy, mae gennych chi broblem fawr.

Y peth gorau yw gwybod lle mae pob un ohonoch chi'n sefyll cyn i bethau fynd yn rhy ddifrifol.

15. Mae'n fwy na dad yn unig.

Mae ei statws rhiant yn rhan enfawr o'i fywyd a bydd wedi chwarae rhan fawr wrth lunio pwy ydyw. Ond nid yw'n ei ddiffinio. Mae cymaint mwy i'r boi hwn.

Mae ganddo hobïau, diddordebau, gobeithion, a breuddwydion, ac os byddwch chi'n agor eich calon iddo, bydd yn falch iawn o'u rhannu gyda chi.

Mae dyddio tad yn beth mawr, ond os ydych chi'n barod i roi'r gwaith i mewn, yna fe allai fod yn un o'r penderfyniadau gorau a wnewch erioed. Dim ond bod yn chi'ch hun a bod yn amyneddgar, a dylai'r gweddill ddisgyn i'w le.

Am gael cyngor penodol am y tad sengl rydych chi'n ei ddyddio? Sgwrsiwch ar-lein ag arbenigwr perthynas o Hero Perthynas a all eich helpu i ddarganfod pethau. Yn syml.

Efallai yr hoffech chi hefyd: