7 Arwydd Bydd yn Gadael Ei Wraig I Chi (A 7 Arwydd Ni Fydd!)

Rydych chi'n cael perthynas â dyn priod.

P'un a oeddech chi'n gwybod ei fod yn briod ai peidio pan wnaethoch chi gwrdd ag ef, a sut bynnag y dechreuodd y berthynas rhyngoch chi, rydych chi wedi datblygu teimladau dilys i'r dyn hwn.

Ac os oedd gennych chi eich ffordd, bydd yn gadael ei wraig a dechrau bywyd gyda chi.

Dyna'r hyn rydych chi wedi bod yn edrych arno yn ystod y dydd, ond mae angen i chi ddarganfod a yw'n bosibilrwydd go iawn.

Oherwydd nad ydych chi'n ffwl. Rydych chi'n gwybod nad yw mwyafrif y dynion priod sydd â materion yn gadael eu gwragedd a'u teuluoedd yn y pen draw ar gyfer y menywod y maen nhw'n cael perthynas â nhw.Rydych chi eisiau gwybod a oes unrhyw obaith am y berthynas hon, neu a ddylech chi dorri'ch colledion.

rey mysterio heb ei fasg

Ac rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Wrth gwrs, dim ond y gallwch chi ddeall cynildeb eich sefyllfa, felly efallai na fydd yr holl arwyddion hyn yn berthnasol i chi.

Ond trwy ddarllen trwy'r rhestr hon a gweld a ydych chi'n uniaethu mwy â'r arwyddion y bydd ef na'r arwyddion na enillodd, byddwch mewn sefyllfa well i wneud penderfyniad a dechrau symud ymlaen un ffordd neu'r llall.7 arwydd y bydd yn gadael ei wraig i chi:

1. Mae'n dweud wrthych y bydd.

Bydd rhai dynion, wrth gwrs, yn dweud celwydd yn llwyr am eu bwriadau i adael eu gwragedd. Ac ni ddylai hynny fod yn ormod o syndod, gan eu bod eisoes yn dweud celwydd wrth eu gwraig i guddio'r berthynas hon.

Ond bydd dynion sy'n gwybod yn ddwfn nad ydyn nhw byth yn eich dewis chi dros eu gwraig yn gwneud eu gorau i osgoi'r pwnc hwn.

Ni fyddant byth yn rhoi ateb syth ichi, gan ddawnsio o amgylch y pwnc a bod yn ddigymhelliad y naill ffordd neu'r llall.

Felly, os gall edrych arnoch chi mewn gwirionedd a dweud wrthych y bydd yn gadael ei wraig i chi, yna mae siawns ei fod yn ei olygu mewn gwirionedd.

Er, wrth gwrs, mae'n ddigon posib y bydd yn newid ei feddwl neu gyw iâr pan ddaw gwthio i wthio.

2. Mae'n gwneud cynlluniau.

Nid yw newydd ddweud wrthych y bydd yn gadael ei wraig, mae'n dechrau gwneud cynllun ynghylch pryd a sut y gallai hynny ddigwydd.

Mae hwn yn benderfyniad difrifol iawn, felly efallai nad oedd yn bwriadu ei wneud yfory, ond nid yw’n bwriadu ei wneud flwyddyn o nawr chwaith.

Mae'n gwneud cynlluniau realistig ar gyfer y dyfodol eithaf agos a fydd yn paratoi'r ffordd i'r ddau ohonoch fod gyda'ch gilydd.

3. Rydych chi'n siarad am ddyfodol a rennir realistig.

Mae breuddwydio am y dyfodol yn hawdd.

Nid yw siarad am yr holl wyliau drud y byddwch chi'n mynd arnyn nhw yn arwydd ei fod o ddifrif amdanoch chi, oherwydd mae'n debyg bod y cyfan yn ymddangos fel edrychiad dydd iddo. Nid yw'n real eto.

Os bydd y ddau ohonoch yn cael trafodaethau am y dyfodol sydd ychydig yn fwy gwreiddio mewn gwirionedd, fodd bynnag, yna mae hynny'n arwydd llawer mwy addawol.

Os ydych chi'n cael trafodaethau fel y gallai unrhyw gwpl arferol am realiti ariannol eich bywyd gyda'ch gilydd, lle y gallech chi fyw, a beth yw eich blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol, yna mae'r dyfodol hwnnw yn fwy o siawns o ddod yn realiti.

4. Rydych chi heibio'r fflys cyntaf o ramant a chyffro.

Nid yw perthynas estynedig yn deg ar unrhyw un. Ddim arnoch chi, ac yn bendant nid ar ei wraig.

Ond siawns nad yw'n mynd i adael ei wraig i chi os ydych chi newydd gwrdd neu wedi dechrau cysgu gyda'ch gilydd.

Dim ond os bydd yn penderfynu parhau â'r berthynas a dod i'ch adnabod mewn gwirionedd bod siawns y gallai ddod yn rhywbeth go iawn.

Cofiwch mai po hiraf y bydd yn digwydd, y mwyaf o frif y gallai ei achosi yn gyffredinol.

5. Mae wedi bod yn mentro.

Yn ddiweddar, mae wedi bod yn taflu pwyll i'r gwynt ychydig o ran cadw pethau rhyngoch chi o dan lapiau. Mae wedi bod yn gwneud pethau sy'n golygu ei fod yn peryglu ei wraig yn darganfod.

Fe allai hynny olygu ei fod yn gobeithio’n gyfrinachol y bydd hi, fel bod pethau’n chwythu i fyny ac mae ganddo esgus i’w gadael.

Nid oes ganddo’r perfeddion i frathu’r bwled a dweud wrthi ei fod wedi bod yn anffyddlon ac ei fod yn ei gadael.

Felly, er y bydd yn debygol o weithio allan yn waeth iddo, mae'n fath o obeithio y bydd pethau'n dod i ben yn naturiol ac ni fydd byth yn gorfod dod o hyd i'r dewrder i eistedd hi i lawr ar gyfer y sgwrs honno.

6. Rydych chi'n cysylltu ar lefel ddyfnach.

Nid rhyw yn unig mohono. Mae'r ddau ohonoch chi'n cael sgyrsiau hir, crwydrol. Mae gennych chi gymaint o ddiddordeb yn ei feddwl ag yr ydych chi yn ei gorff, ac rydych chi'n gwybod ei fod yn teimlo'r un ffordd.

Ni ellir gwadu bod hyn yn rhedeg yn ddyfnach na dim ond atyniad corfforol, arwynebol. Mae cydnawsedd deallusol a chariad diffuant yno hefyd.

7. Nid yw'n caru ei wraig.

Felly, nid yw hyn yn un sy'n atal ffwl, oherwydd gallai ddal i garu ei wraig yn ei ffordd ei hun a chwympo mewn cariad â chi hefyd.

Nid oes rhaid iddo gasáu na bod yn ddifater tuag at ei wraig er mwyn gallu datblygu teimladau i chi.

Ond os nad oes llawer o gariad ar goll rhwng y ddau ohonyn nhw a bod y briodas ar ei choesau olaf beth bynnag, mae mwy o debygolrwydd y gallai eich perthynas ag ef droi’n rhywbeth difrifol.

Sut i symud ymlaen.

Os ydych yn eithaf sicr ei fod o ddifrif ynglŷn â gadael ei wraig ar eich rhan, yna nid mater o eistedd o gwmpas yn twtian eich bodiau nes i'r diwrnod hwnnw ddod o'r diwedd.

Beth bynnag a wnewch, nid ydych am fynd yn sownd yn y limbo o fod yn bartner perthynas yn unig, gan aros iddo adael ei wraig o'r diwedd fel y gall eich bywyd gyda'ch gilydd ddechrau.

Yn gyntaf, meddyliwch o ddifrif a ydych chi wir eisiau iddo adael ei wraig ar eich rhan. Mewn gwirionedd ac yn wirioneddol.

Ydych chi'n meddwl y gallai'r ddau ohonoch wneud iddo weithio mewn gwirionedd?

Ydych chi'n meddwl y gallech chi fyth ymddiried yn llwyr ynddo, gan wybod iddo fradychu ei wraig i fod gyda chi?

Ydych chi'n meddwl y gallai hyn fod yn berthynas hirdymor, gariadus?

A fyddai’n gwneud partner bywyd da sydd yno i chi pan fydd pethau’n mynd yn anodd?

sut i ddewis y dyn iawn rhwng dau

Nid yw hyn yn beth hawdd i'w ystyried, ond mae'n bwysig eich bod chi'n gwneud hynny. Wedi'r cyfan, nid yn unig eich hapusrwydd eich hun yn y dyfodol rydych chi'n peryglu yma.

Hefyd, mae hon yn sefyllfa erchyll i’w wraig (hyd yn oed os nad yw’n gwybod amdani eto), felly mae angen i chi gadw hynny mewn cof bob amser a bod yn sensitif iddi.

Nid ei bai hi yw hyn, felly peidiwch â’i chosbi mwyach nag y gallwch ei osgoi, a cheisiwch beidio â’i phardduo.

Y prif beth yma yw bod angen i chi bennu rhyw fath o ddyddiad cau. Mae'n debyg na fydd yn ei gadael yfory, ond ni allwch roi tocyn di-garchar iddo a gadael iddo ddal i'w ohirio yn ddiddiwedd nes iddo benderfynu o'r diwedd mai dyna'r 'amser iawn.'

Gosod terfyn amser rhesymol. Gadewch iddo wybod beth yw'r dyddiad cau hwnnw, ac yna cadw ato. Mae gennych fywyd i fyw, ac ni allwch ei wastraffu yn aros o gwmpas am y dyn hwn am byth.

Nawr, gadewch inni symud ymlaen at yr arwyddion ei fod yn debygol na fydd yn gadael ei wraig i chi ar unrhyw adeg yn fuan.

7 arwydd nad yw wedi gadael ei wraig i chi:

1. Dim ond dyfodol afrealistig rydych chi'n ei drafod.

Efallai y byddwch chi'n breuddwydio am sut beth fyddai bywyd gyda'ch gilydd, ond nid ydych chi'n trafod y graean bras.

Nid yw'ch trafodaethau am y dyfodol yn cynnwys ble fyddech chi'n byw mewn gwirionedd, sut y byddech chi'n gwneud arian, sut fyddai'r deinameg yn gweithio gyda'ch priod deuluoedd…

Rydych chi'n canolbwyntio ar luniau afrealistig o sut olwg fyddai ar yr amseroedd da ac nid ydych chi'n ystyried pa mor anodd fyddai hi i sefydlu perthynas gadarn â'r dechrau creigiog hwn.

2. Chi yw ei flaenoriaeth olaf.

Os yw’n caru digon ohonoch i adael ei wraig ar eich rhan, yna bydd yn dod o hyd i ffordd i adael i chi wybod hynny, a gwneud ichi deimlo fel blaenoriaeth yn ei fywyd, ni waeth pa mor gymhleth yw’r sefyllfa.

Ond os ydych chi'n teimlo bod ei wraig, ei deulu, ei swydd, ei ffrindiau, ei hobïau a'i gath i gyd yn bwysicach iddo nag yr ydych chi, mae'n debyg nad yw'n mynd i droi ei fywyd wyneb i waered.

3. Mae rhyw yn ganolog i'ch perthynas.

Mae pethau rhyngoch chi'n canolbwyntio'n fawr ar ryw. Dydych chi byth yn gweld eich gilydd heb gael rhyw. Mae'ch negeseuon bob amser yn flirty ac yn rhywiol.

Nid yw perthynas wedi'i hadeiladu ar ryw yn unig, felly os nad yw am dreulio amser gyda chi heb gael rhyw ac nad yw'n ymddangos bod ganddo ddiddordeb yn eich meddwl yn ogystal â'ch corff, yna mae'n debyg bod gennych eich ateb.

4. Mae'n dal i garu ei wraig.

Efallai nad yw byth yn sôn am ei wraig, neu efallai ei fod yn cwyno wrthych amdani.

Ond y naill ffordd neu'r llall, gallwch chi ddweud ei fod, yn ddwfn i lawr, yn dal i garu hi. Nid yw pethau drosodd rhyngddynt.

Ac er ei bod yn bosibl bod mewn cariad â dau o bobl ar yr un pryd, os oes ganddo deimladau sylweddol iddi o hyd, bydd y teimladau hynny'n debygol o olygu nad yw byth yn teimlo'n barod nac yn gallu gadael ei briodas.

pan mae y frwydr rousey Ronda nesaf

5. Mae ganddo blant.

Nid yw cael plant gyda'i wraig yn warant y bydd yn aros gyda hi, ond mae hefyd yn ei gwneud hi'n llai tebygol y bydd yn barod i chwalu ei deulu.

Mae gadael mam ei phlant yn benderfyniad enfawr a all newid bywyd i fwy nag un person, a gallai datblygu perthynas gyda’r plant hynny fod yn anodd i chi.

6. Mae yna reswm bob amser nad dyna'r amser iawn.

Efallai ei fod wedi dweud wrthych y bydd yn gadael ei wraig, ar ryw adeg.

Ond ni allai wneud hynny y mis diwethaf oherwydd ei bod yn ben-blwydd arni, y mis hwn maen nhw'n mynd ar wyliau, ac rydych chi'n gwybod mai rhywbeth arall fydd y mis nesaf.

Os bydd yn ei ohirio, yna yn ddwfn i lawr mae'n debyg ei fod yn gobeithio na fydd yn rhaid iddo ei wneud a byddwch chi naill ai'n stopio gofyn neu ddod â phethau i ben gydag ef.

7. Nid chi yw'r cyntaf.

Arwydd rhybuddio enfawr nad yw byth yn mynd i adael ei wraig i chi yw os nad chi yw'r berthynas gyntaf iddo ei chael.

Os yw wedi bod yn anffyddlon i’w wraig o’r blaen ac yn dal gyda hi, yna does dim byd i awgrymu y bydd yn wahanol yn eich sefyllfa chi.

Sut i symud ymlaen.

Felly, mae'n bryd wynebu'r ffaith ei fod yn debyg nad yw'n mynd i adael ei wraig ar eich rhan.

Mae'n beth anodd ei dderbyn, ond gorau po gyntaf y byddwch chi'n dod i arfer â'r syniad, y cynharaf y gallwch chi fwrw ymlaen â byw eich bywyd.

Peidiwch â syrthio i'r fagl o aros o gwmpas yn ddiddiwedd iddo gymryd y naid o'r diwedd neu newid ei feddwl.

Rydych chi'n haeddu dyn a fydd yn gweiddi ei gariad tuag atoch chi o'r toeau, a pherthynas y gallwch chi fod yn falch ohoni, nid un y mae'n rhaid i chi ei chadw o dan lapiau.

Cymerwch anadl ddofn a ffarwelio â'r dyn hwn. Os gallwch chi, ac nad oes yn rhaid i chi ei weld wrth ei waith, er enghraifft, yna torrwch yr holl gyswllt i ffwrdd a thynnu llinell o dan y profiad.

Mae'n mynd i brifo, ond bydd yn werth chweil yn y diwedd.

Hyderwch fod y cariad gonest, cryf, dibynadwy rydych chi'n chwennych allan yna yn rhywle, ac mae angen i chi fod yn agored iddo pan fydd yn curo ar eich drws.

Dal ddim yn siŵr beth i'w wneud am y dyn priod hwn ac a oes dyfodol i chi gyda'ch gilydd? Sgwrsiwch ar-lein ag arbenigwr perthynas o Hero Perthynas a all eich helpu i ddarganfod pethau. Yn syml, i gael y cyngor sydd ei angen arnoch chi.

Efallai yr hoffech chi hefyd: