Sut i Stopio Prynu Impulse: 8 Awgrymiadau hynod Effeithiol!

Rydym yn byw ym myd hysbysebion sydd wedi'u targedu'n fanwl, lleoli cynnyrch, ac algorithmau sydd wedi'u cynllunio i'n gwneud ni'n prynu pethau nad ydyn ni eu hangen.

Gyda gwerthiannau fflach bob wythnos, tueddiadau ffasiwn cyflym, a siopa ar-lein yn haws nag erioed o’r blaen, rydyn ni wedi dod yn gaeth i brynu ‘stuff.’

Ni fu erioed yn haws gwahanu â'ch arian, bellach yn byw mewn cymdeithas ddigyswllt. Gyda thap o blastig, gallwch gerdded i ffwrdd gyda bagiau o nwyddau, tra bod agor cyfrifon ar-lein gyda'ch hoff siopau yn golygu y gallwch brynu pethau gydag un clic.

Ond yr hawsaf y mae hi wedi dod i siopa, y mwyaf rydyn ni wedi colli cysylltiad â'r hyn rydyn ni'n ei brynu mewn gwirionedd a faint rydyn ni'n ei wario. Ac rydyn ni wedi anghofio sut i werthfawrogi'r hyn sydd gennym ni.

Mae angen i ni ddysgu sut i ddatgelu ein bywydau, sylweddoli'r effaith rydyn ni'n ei chael ar y ddaear, a rhoi diwedd ar y panig ofnadwy hwnnw ‘diwedd y mis’.Os ydych chi'n gwybod eich bod chi'n brynwr byrbwyll, dyma rai ffyrdd syml i'ch helpu chi i fod yn fwy ymwybodol o ble mae'ch arian yn mynd:

1. Gofynnwch i chi'ch hun ‘ydw i wir ei angen?’

Mae'n swnio'n amlwg, ond mae'n gam rydyn ni mor aml yn ei golli. Gofyn i chi'ch hun a oes gwir angen rhywbeth arnoch chi cyn i chi brynu, dyma un o'r ffyrdd symlaf i roi'r gorau i brynu impulse.

Gwneir pryniannau impulse yng ngwres y foment a heb feddwl am yr hyn y mae'n ei gostio i chi. Mae annog eich hun i gwestiynu'ch pryniant cyn i chi brynu yn rhoi amser i chi brosesu'r hyn rydych chi'n ei wneud.Gyda thaliadau digyswllt ar gardiau neu'ch ffôn, nid ydym hyd yn oed yn wynebu'r swm o arian yr ydym yn ei wario yn yr un ffordd ag yr oeddem wrth wario arian parod yn gorfforol. Mae'n dod yn rhy hawdd anghofio neu wadu faint o arian rydyn ni'n ei drosglwyddo mewn gwirionedd.

Trwy ofyn i chi'ch hun a oes gwir angen yr hyn rydych chi ar fin ei brynu, rydych chi'n rhoi eiliad o ofod anadlu i chi'ch hun i feddwl am yr hyn rydych chi'n ei wneud. Mae gennych gyfle i feddwl am eitemau tebyg sydd gennych chi eisoes neu rywbeth arall y byddai'n well gennych chi wario'r arian arno.

Yn amlach na pheidio, wrth i’r cyffro byrbwyll anweddu, felly hefyd y bydd eich ‘angen’ am beth bynnag yr oeddech ar fin ei brynu ac nid ydych yn difaru cerdded i ffwrdd.

2. Gofynnwch i'ch hun pam rydych chi wir yn ei brynu.

Efallai y bydd prynu rhywbeth ar ysgogiad yn gwneud ichi deimlo'n dda am eiliad, ond nid yw'r teimlad hwnnw byth yn para.

sut i ofyn i'r bydysawd am help

Gallai chwennychu hapusrwydd yn gyflym trwy ryw therapi manwerthu fod yn ffordd ichi ddal dros deimladau dyfnach yr ydych wedi bod yn eu hanwybyddu.

Os ydych chi wedi bod mewn cyfnod o brynu impulse, ceisiwch nodi pryd y dechreuodd a sut rydych chi wedi bod yn teimlo'n gorfforol ac yn feddyliol yn ystod yr amser hwn.

Ydych chi wedi bod dan straen? A oes unrhyw beth wedi newid yn ddiweddar yn eich bywyd? Os felly, ceisiwch feddwl sut mae'r newid hwnnw wedi gwneud ichi deimlo ac ai dyna'r gwir reswm y tu ôl i'ch gweithredoedd byrbwyll.

Os ydych chi'n prynu pethau i dynnu eich sylw oddi wrth yr hyn rydych chi'n ei deimlo y tu mewn, beth bynnag rydych chi'n ei brynu, nid yw'n mynd i ddatrys y mater go iawn.

Nid oes angen i chi wario arian i fuddsoddi mewn peth amser ‘fi.’ Ailgysylltwch â’ch teimladau, wynebwch beth bynnag rydych yn tynnu eich sylw oddi wrtho, a chyfrifwch sut y gallwch fynd i’r afael â’r emosiynau hyn mewn ffordd iach a chynhyrchiol mewn gwirionedd.

3. Gwiriwch ym mha hwyliau rydych chi.

Cyn i chi hyd yn oed fynd i mewn i siop, meddyliwch pa hwyliau rydych chi ynddynt.

Rydyn ni'n tueddu i ddod yn fwy byrbwyll pan rydyn ni'n emosiynol, ac yn llai abl i feddwl yn glir ac yn rhesymol. Os ydych chi wedi cynhyrfu, efallai y byddwch chi'n prynu rhywbeth rydych chi'n meddwl fydd yn eich gwneud chi'n hapus neu er gwaethaf pawb.

Mae pryniant a wneir ar ysgogiad yn cael ei ysgogi gan deimlo yn hytrach na gwir eisiau neu angen. Os ydych chi mewn cyflwr emosiynol eisoes ac yn teimlo'n fyrbwyll, peidiwch â gwneud pethau'n waeth trwy ymrannu â lwmp o'ch arian parod caled.

Ceisiwch roi amser i'ch hun i dawelu a theimlo'n well yn naturiol. Bydd adnabod a gweithio ar yr hyn rydych chi'n teimlo y tu mewn yn llawer mwy effeithiol o ran eich gwneud chi'n hapus yn y tymor hir na phrynu diangen y byddech chi'n difaru yn nes ymlaen.

Ac o ran siopa bwyd, ceisiwch osgoi mynd pan fydd eisiau bwyd arnoch chi neu fe fyddwch chi'n rhoi pethau (danteithion fel arfer) yn eich basged na fyddech chi'n eu cyffwrdd fel arall.

4. Gwiriwch eich balans banc.

Gallai gwirio'ch balans banc yn fwy rheolaidd fod yn un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o atal eich arferion gwario byrbwyll

Mae bob amser yn syndod faint mae pethau'n ei adio, a pha mor sydyn, ar ôl i ddiniwed grwydro trwy'r stryd fawr neu bori ar y we, mae balans eich banc yn edrych yn llawer is na'r hyn rydych chi'n ei gofio ddiwethaf.

Os ydych chi'n brynwr byrbwyll, mae'n debyg y byddai'n well gennych chi fyw mewn gwadiad ynghylch cyflwr eich balans banc. Rydych chi'n aros i'r trafodiad dirywiedig hwnnw ddod drwyddo ar eich cerdyn cyn i chi gymryd yr amser i asesu'r difrod, oherwydd nid ydych chi am ddelio â chanlyniadau eich gwariant.

Nid yw hon yn ffordd gynaliadwy o fyw a gall eich arwain at sefyllfaoedd gwaeth o lawer gydag arian yn nes ymlaen.

Bydd gwirio'ch balans banc yn rheolaidd yn cadw'r swm ar flaen eich meddwl y tro nesaf y byddwch chi'n gweld rhywbeth rydych chi am ei brynu. Bydd yn eich helpu i gael gwell dealltwriaeth o faint y mae'n rhaid i chi ei wario ac yn gwneud ichi feddwl ddwywaith cyn llenwi'ch basged.

5. Cymerwch ddiddordeb yn eich arian.

Gallai cymryd gwir ddiddordeb yn eich incwm misol a ble mae'n mynd eich helpu i werthfawrogi'ch arian a dysgu gwneud iddo fynd ymhellach.

Er mwyn rheoli'ch arian yn well, lluniwch system i gadw ati pan ddaw i mewn i'ch cyfrif.

Blaenoriaethu talu hanfodion yn gyntaf fel biliau, rhent, morgeisi a datganiadau cardiau credyd. Ar ôl i chi wneud hyn, mae gennych well golwg ar faint y mae'n rhaid i chi ei wario ar bopeth arall mewn gwirionedd.

Meddyliwch am y pethau rydych chi am eu gwneud y mis hwnnw a faint maen nhw'n debygol o gostio i chi. Ystyriwch faint rydych chi'n ei wario ar fwyd a theithio, a didynnwch hynny o'r swm yn feddyliol.

Os nad ydych wedi arfer rhannu eich arian fel hyn, yna efallai y bydd y rhif olaf yn eich synnu a pheidio ag ariannu cymaint o ‘ddanteithion’ ag yr oeddech yn meddwl yn wreiddiol.

sut i gael parch at eraill

Ond ceisiwch weld hyn fel peth cadarnhaol. Mae'n gwneud i chi sylweddoli pa mor bell mae'ch arian yn mynd a rhoi mwy o arwyddocâd i'r hyn sydd gennych chi.

Gallwch chi ddechrau chwilio am ffyrdd i wneud i'ch arian fynd ymhellach yn eich arferion siopa neu fuddsoddiadau.

Ar ôl i chi ddechrau cymryd diddordeb, ni fyddwch yn edrych yn ôl a bydd y pryniannau byrbwyll hynny yn dod yn llai ac yn llai apelgar.

6. Gosodwch nod arbedion.

Ydych chi erioed wedi synnu faint rydych chi wedi'i wario mewn mis? A ydych erioed wedi eistedd a meddwl am yr hyn y gallech fod wedi'i brynu gyda'r holl arian hwnnw pe byddech wedi sylweddoli faint y byddai'r cyfan wedi dod iddo?

Mae cael nod cynilo rydych chi'n gweithio tuag ato yn ffordd effeithiol o fod yn fwy meddylgar am yr hyn rydych chi'n gwario arian arno.

Bydd ymrwymo ar lafar i rywun am eich nodau cynilo neu eu hysgrifennu i lawr yn eich helpu i fod yn atebol amdanynt, ac yn eich atgoffa'n gyson o'r hyn rydych chi'n anelu tuag ato i'ch cadw ar y trywydd iawn.

Bob tro yr ewch chi i godi rhywbeth, byddwch chi'n dechrau gweld yr eitem am yr hyn sy'n werth a'r gwahaniaeth y gallai'r swm hwnnw o arian ei wneud i'ch nod cynilo.

Mae pob ceiniog yn gwneud gwahaniaeth, a bydd y boddhad a’r ymdeimlad o gyflawniad y byddwch yn ei deimlo pan fyddwch yn prynu o’r diwedd y bydd un peth yr oeddech ei eisiau mewn gwirionedd gymaint yn fwy gwerth chweil na’r 10 neu 20 impulse a brynwyd gennych ar fympwy.

7. Cyfrifwch yr amser rydych chi'n ei dreulio, nid yr arian yn unig.

Mae rhai pobl wrth eu bodd yn siopa, ac nid oes unrhyw beth o'i le â hynny. Ond a ydych chi erioed wedi meddwl faint o amser rydych chi'n ei dreulio'n rheolaidd yn pori'n ddi-nod yn unig? Arian yw amser, a'ch amser eich hun yw eich ased mwyaf gwerthfawr.

Os ydych chi fel arfer yn eistedd gartref a sgrolio trwy'ch ffôn ar wefannau diddiwedd, ceisiwch stopio'ch hun a gwirio'r cloc. Cyfrifwch pa mor hir rydych chi wedi eistedd yno yn edrych ar bethau nad oes eu hangen arnoch chi. Efallai y bydd yn eich synnu faint o amser, nid arian yn unig, rydych chi wedi bod yn ei wastraffu.

Efallai y bydd meddwl am yr holl bethau cynhyrchiol y gallech fod wedi'u cyflawni o fewn yr un faint o amser yn alwad galw i fyny sydd ei hangen arnoch i newid eich arferion.

Mae eich amser a'ch egni yn werthfawr, felly byddwch yn ymwybodol o'r hyn rydych chi'n ei wario arno. Gallai bod yn fwy ymwybodol o hyn eich helpu i gyflawni cymaint mwy nag ychwanegu at eich cwpwrdd dillad yn unig.

8. Peidiwch â themtio'ch hun.

Os ydych chi'n gwybod eich bod chi'n brynwr byrbwyll ofnadwy, yna'r peth gwaethaf y gallwch chi ei wneud yw rhoi eich hun mewn sefyllfa lle rydych chi wedi'ch temtio i wario.

Nid oes angen gwneud bywyd yn anoddach i chi'ch hun y cyfan sydd ei angen yw ychydig o ddewisiadau ffordd o fyw bach syml i wneud newid cadarnhaol.

Os ydych chi'n cwrdd â ffrind a'ch bod chi fel arfer yn mynd i siopa, ceisiwch awgrymu cwrdd â nhw am ddiod neu fynd am dro yn y parc yn lle.

Os oes angen i chi fynd allan i brynu rhywbeth, ceisiwch ysgrifennu rhestr i gadw'ch ffocws a pheidio â chael eich olrhain ar yr ochr arall gan weddill y siop.

Os yw'n siopa ar-lein yr ydych chi'n gaeth iddo, gallwch ddechrau trwy ddileu apiau siopa o'ch ffôn.

Cofrestrwch allan o wefannau siopa hefyd fel bod yn rhaid i chi fewngofnodi'n gorfforol bob tro rydych chi am eu defnyddio. Efallai y bydd yn teimlo fel poen ar y pryd, ond bydd y newidiadau bach hyn yn eich gorfodi i fod yn fwy ymwybodol o'ch arferion siopa a chael gwared ar y demtasiwn i wario.

Rydyn ni i gyd yn haeddu trin ein hunain, ac weithiau mae'n braf cael rhywbeth rydyn ni ei eisiau dim ond oherwydd ein bod ni'n ei hoffi. Ni ddylai codi rhywbeth ychwanegol i chi'ch hun pan fyddwch chi allan, neu fanteisio ar fargen ar-lein wych fod yn rhywbeth rydych chi'n twyllo'ch hun amdano.

Ond mae siopa byrbwyll yn arfer sy'n gallu mynd allan o law yn hawdd. Gall prynu rhywbeth ar gyfer y wefr ddod yn gaethiwus a niweidiol, a gall eich rhoi mewn dyled ac achosi straen i chi.

y teimlad hwnnw rydych chi'n ei gael pan rydych chi'n hoffi rhywun

Gofynnwch i'ch hun a ydych chi wedi datgysylltu o'ch arferion gwario. Os oes gennych chi, ceisiwch fod yn fwy ymwybodol o ble mae'ch arian yn mynd a beth sy'n eich cymell i brynu.

Nid yn unig y gallech chi arbed ychydig geiniogau i chi'ch hun, ond efallai y byddwch chi'n teimlo'n fwy cynnwys a gwerthfawrogol am yr hyn sydd gennych chi eisoes.

Efallai yr hoffech chi hefyd: